Word 2002 praca naukowa i dyplomowa

W kolejnych numerach PC Worlda zaprezentujemy cykl artykułów opisujących niektóre biurowe i akademickie narzędzia edytora Word 2002 (de facto też w dużej mierze Worda 2000).

W kolejnych numerach PC Worlda zaprezentujemy cykl artykułów opisujących niektóre biurowe i akademickie narzędzia edytora Word 2002 (de facto też w dużej mierze Worda 2000).

Rysunek 1. Zaznaczanie pozycji do spisu treści.Kliknij, aby powiększyćRysunek 1. Zaznaczanie pozycji do spisu treści.Poradnik omawia tę grupę narzędzi, które jak pokazuje doświadczenie, są często niedostatecznie wykorzystywane. Przyczyną jest zwykle obawa przed ich pozornie "groźnym" wyglądem, a także brak literatury tłumaczącej w nieskomplikowany sposób ich sens i sposób użycia. Tymczasem są to narzędzia, których opanowanie nie wykracza poza zdolności przeciętnego studenta czy pracownika biura, a użyteczność w nauce i pracy zawodowej trudno przecenić.

Zobacz również:

Po upadku najlepszego kiedyś edytora akademickiego, jakim był WordPerfect, Microsoft Word niepodzielnie zawładnął rynkiem biurowych i uczelnianych edytorów. Zawarte w nim narzędzia dobrze nadają się do pisania prac tego rodzaju, a nie po to przecież wymyślono zaawansowane edytory tekstów, żeby pisząc np. pracę magisterską, korzystać z Notatnika czy WordPada.

Koncepcja spisu treści

Rysunek 2. Wygenerowany spis treści.Kliknij, aby powiększyćRysunek 2. Wygenerowany spis treści.Każda poważniejsza praca naukowa, dyplomowa, skrypt, referat czy podręcznik powinny zawierać spis treści. Word oferuje zaawansowane narzędzia, które pozwalają wygodnie definiować i generować spis treści, a także aktualizować go w dowolnym momencie, gdy praca podlega zmianom.

Spis treści to nic innego, jak zestawienie tytułów rozdziałów i podrozdziałów. Sam decydujesz, czy ograniczyć się w spisie do głównych tytułów, czy też uwzględnić śródtytuły niższego stopnia.

Spis treści jest najczęściej umieszczany na początku pracy - w książkach na jednej z pierwszych stron, za stronami zawierającymi formalne informacje. Załóżmy dla uproszczenia, że tworzysz spis treści obszerniejszego artykułu i że zostanie on umieszczony na pierwszej stronie dokumentu. Powinna to być osobna strona.

Rysunek 3. Opcje spisu treści.Kliknij, aby powiększyćRysunek 3. Opcje spisu treści.Otwórz więc w edytorze nowy, pusty dokument, naciśnij [Ctrl Enter], aby wymusić utworzenie nowej strony, a następnie przenieś kursor z powrotem na pierwszą stronę. W ten sposób, nawet jeśli objętość spisu przekroczy jedną stronę, będzie on zawsze oddzielony od następującego po nim tekstu znakiem twardego podziału strony. Najwygodniej jest w tym momencie wstawić najpierw tekst "Spis treści", nacisnąć raz klawisz [Enter] i przystąpić do tworzenia definicji. Aby jednak można było wygenerować spis treści, w dokumencie powinny się znaleźć tytuły, które staną się jego tworzywem.

Do dyspozycji masz trzy metody tworzenia spisu treści:

 • na podstawie nagłówków

 • na podstawie konspektów

 • na podstawie pól haseł spisu treści.

  Rysunek 4. Modyfikacja podstawowego szablonu spisu treści.Kliknij, aby powiększyćRysunek 4. Modyfikacja podstawowego szablonu spisu treści.W tej części poradnika skupimy się na pierwszej, najbardziej popularnej metodzie.

  Spis treści na podstawie nagłówków

  Spis treści zawiera nagłówki umieszczane w dokumencie, czyli fragmenty tekstu, które oznaczyłeś jako nagłówki stopnia 1, 2 itd. Wystarczy więc objąć tytuł blokiem i w oknie formatowania albo w okienku zadań Style i formatowanie kliknąć pole Nagłówek x, jak pokazuje rysunek 1.

  Tak więc procedura zaznaczania bloku tekstu do spisu treści sprowadza się do dwóch etapów:

  - zaznaczenie tekstu blokiem

  - kliknięcie stylu Nagłówek x.

  Tworzenie definicji spisu treści

  Rysunek 5. Definiowanie stylów do spisu treści.Kliknij, aby powiększyćRysunek 5. Definiowanie stylów do spisu treści.Do spisu treści wejdą wszystkie bloki tekstu, którym nadasz styl Nagłówek x. Aby wygenerować spis treści, ustaw kursor na stronie tam, gdzie spis treści ma się pojawić.

  Wybierz menu Wstaw | Odwołanie | Indeks i spisy. Przejdź do karty Spis treści i kliknij OK. W miejscu kursora pojawi się automatycznie wygenerowany spis treści, jak na rysunku 2.

  Jak widać, większość śródtytułów została wcześniej oznaczona nagłówkiem stopnia 1, natomiast w rozdziale "Spis treści na podstawie nagłówków" pojawił się jeszcze nagłówek stopnia 2, który wszedł do spisu jako śródtytuł niższego rzędu. Dlatego edytor wyświetlił go z wcięciem. Oczywiście wszystkim nagłówkom został przypisany numer strony, na której w danym momencie się znajdują.

  Modyfikowanie postaci spisu treści

  Rysunek 6. Modyfikowanie stylu nagłówka.Kliknij, aby powiększyćRysunek 6. Modyfikowanie stylu nagłówka.Graficzna postać spisu treści, którą posłużyliśmy się w przykładzie, jest stosowana przez edytor jako domyślna. Jednak możesz ją łatwo zmienić, korzystając z dostępnych w programie opcji.

  Przejdź do spisu treści, ustaw w nim kursor i ponownie wybierz polecenie Wstaw | Odwołanie | Indeks i spisy. W pokazanym na rysunku 3 oknie dialogowym Indeks i spisy możesz określić wartości dostępnych opcji.

  Zaznaczenie opcji Pokaż numery stron spowoduje wyświetlenie numerów stron w wygenerowanym spisie treści. Zaznaczenie opcji Numery stron wyrównaj do prawej spowoduje dosunięcie numerów do prawego marginesu. Jeśli jej nie zaznaczysz, numery pojawią się zaraz za pozycjami spisu treści.

  W polu Znaki wiodące tabulacji wybierasz graficzną formę znaków oddzielających pozycje spisu od numerów stron - lista będzie dostępna po zaznaczeniu opcji wyrównania numerów do prawej. Do dyspozycji masz wtedy kropki, kreseczki, jedną ciągłą linię lub brak jakichkolwiek znaków. W polu Formaty wybierasz układ spisu treści - z domyślnego szablonu, klasyczny, wytworny i kilka innych - i natychmiast na podglądzie widać graficzną postać układu. Oczywiście w każdym z nich można zmienić parametry, ale nie da się zmodyfikować stylów przypisanych poszczególnym pozycjom w spisie treści (oprócz stylu Z szablonu).

  W polu Pokaż poziomy określisz maksymalny poziom nagłówka, który jest uwzględniany w spisie treści. Jeśli przyjmiesz liczbę 3, tylko nagłówki stopnia 1, 2 i 3 znajdą się w spisie, natomiast nagłówki stopnia 4 i dalsze - już nie.

  Rysunek 7. Domyślny styl nagłówka.Kliknij, aby powiększyćRysunek 7. Domyślny styl nagłówka.Zaznaczenie opcji Użyj hiperłączy zamiast numerów stron spowoduje utworzenie hiperłącza do każdej z pozycji spisu treści. Gdy klikniesz teraz w Wordzie jakąś pozycję spisu, kursor ustawi się w dokumencie tam, gdzie znajduje się wskazany nagłówek. Dzięki tej opcji tworzony jest też odsyłacz hipertekstowy w dokumencie WWW, jeśli wyeksportujesz dokument Worda do tej postaci.

  Przycisk Opcje otwiera okno dialogowe Opcje spisu treści. Możesz w nim określić elementy, które wchodzą do spisu. Jeśli chcesz uwzględnić tylko nagłówki, pozostaw jedynie Style.