Word 2002 - spisy

Spisy treści i skorowidze są najczęściej budowanymi rodzajami wykazów w pracach naukowych i dyplomowych. Jednak swoje dzieło możesz wzbogacić o wiele innych użytecznych kategorii spisów, które przydadzą się czytelnikowi.

Spisy treści i skorowidze są najczęściej budowanymi rodzajami wykazów w pracach naukowych i dyplomowych. Jednak swoje dzieło możesz wzbogacić o wiele innych użytecznych kategorii spisów, które przydadzą się czytelnikowi.

W książkach spotykamy nierzadko spisy ilustracji czy tabel utworzonych w pracy. Możesz także utworzyć wiele innych spisów elementów, które uznasz za warte wyróżnienia - mapy, wykresy, wzory i równania, nazwiska, nazwy własne, nazwy geograficzne, pojęcia historyczne, odwołania do źródeł i wiele innych. W gruncie rzeczy można wymyślić dziesiątki zastosowań. Word oferuje wygodne narzędzia do tworzenia takich spisów.

Zobacz również:

Jeśli chcesz wygenerować spis konkretnych elementów, musisz zaznaczyć je w jakiś sposób, aby edytor mógł je skomasować w odrębnym spisie. Oznaczenia możesz wykonać dwojako:

 • dodając do elementu podpis

 • oznaczając element ukrytym kodem.

  Jedno i drugie posłuży do wygenerowania rozmaitych spisów w miejscach, w których wstawisz ich definicje.

  Wstawianie podpisu

  Rysunek 1. Okno dialogowe Podpis pozwala wstawić podpis pod elementem i wybrać etykietę elementuKliknij, aby powiększyćRysunek 1. Okno dialogowe Podpis pozwala wstawić podpis pod elementem i wybrać etykietę elementuJak zapewne zauważyłeś, kilku elementom dokumentów Worda można nadać podpis. Gdy klikniesz prawym przyciskiem myszy nad rysunkiem lub tabelą (po zaznaczeniu jej blokiem), zobaczysz polecenie Podpis. Pozwala ono wstawić automatycznie numerowany podpis z etykietą odpowiadającą charakterowi elementu, np. Rysunek w przypadku wstawionej ilustracji.

  Podpisy możesz również nadawać dowolnym innym elementom. Wystarczy ustawić kursor pod elementem i wybrać w menu Wstaw | Odwołanie | Podpis.

  Na rysunku 1 widać etykietę Rysunek. Word jest dostarczany z trzema predefiniowanymi etykietami, których nie można usunąć - Rysunek, Równanie i Tabela. Użytkownik może jednak samodzielnie zdefiniować dowolne inne etykiety, klikając przycisk Nowa etykieta.

  W oknie dialogowym Etykieta wpisz po prostu nazwę etykiety, którą będziesz stosować do określonego typu elementów, np. "Mapa", "Wykres", "Diagram" itp. Możesz zdefiniować od razu kilka takich etykiet, które przydadzą się przy różnych elementach.

  Po wybraniu etykiety w polu Podpis ukazuje się jej nazwa i kolejny numer elementu. Możesz teraz wpisać np. kropkę, spację i treść podpisu. Po zatwierdzeniu przyciskiem OK w dokumencie ukaże się przykładowy podpis:

  Mapa 1. Złoża boksytów w środkowej Europie

  Kolejny podpis z etykietą Mapa otrzyma oczywiście numer 2. Jeśli wstawisz podpis między dwa utworzone wcześniej, następujące po nim zostaną automatycznie przenumerowane.

  Tworzenie spisu na podstawie podpisów

  Rysunek 2. W oknie dialogowym Indeks i spisy za definiowanie spisów odpowiada karta Spis ilustracji.Kliknij, aby powiększyćRysunek 2. W oknie dialogowym Indeks i spisy za definiowanie spisów odpowiada karta Spis ilustracji.
  Rysunek 3. Przykładowe spisy wygenerowane na podstawie rozmaitych etykiet w podpisach elementów.Kliknij, aby powiększyćRysunek 3. Przykładowe spisy wygenerowane na podstawie rozmaitych etykiet w podpisach elementów.
  Gdy wszystkie wybrane elementy pracy zawierają już podpisy, możesz wygenerować spisy tych elementów. Oczywiście każdemu typowi etykiety będzie odpowiadać odrębny spis, zwykle zaczynający się na wydzielonej stronie pod koniec pracy.

  Utwórz nową stronę, wymuszając ją kombinacją [Ctrl Enter]. Wpisz tytuł spisu, np. Spis diagramów. Przenieś kursor do następnego wiersza i wybierz w menu Wstaw | Odwołanie | Indeks i spisy. Przejdź do karty Spis ilustracji.

  Wybierz etykietę podpisu Diagram, upewnij się, że pole wyboru Dołącz etykietę i numer jest zaznaczone i kliknij przycisk OK.

  Wszystkie kolejne spisy utwórz w analogiczny sposób, zmieniając jedynie etykietę podpisu. W rezultacie uzyskasz przykładowe spisy:

  Wstawianie ukrytego kodu

  Jak łatwo zauważyć, podpisy pod elementami mają sens w wypadku wydzielonych bloków, jakimi są rysunki, diagramy, tabele itd. Co jednak zrobić, chcąc utworzyć spis nazw własnych, nazwisk lub innych tego typu elementów, które występują zazwyczaj w ciągłym tekście? Przecież tworzenie do nich podpisów byłoby bezsensowne.

  Z pomocą przychodzi technika oznaczania takich elementów za pomocą ukrytego kodu, który Word wykorzysta potem do wygenerowania spisu.

  Posłużmy się przykładem spisu nazwisk występujących w dokumencie. Załóżmy, że w którymś miejscu jest fragment tekstu w postaci: "Jednym z największych polskich poetów był Jan Kochanowski". Chcemy teraz, aby Jan Kochanowski pojawił się w spisie nazwisk.

  Rysunek 4. Oznaczając hasło do spisu, trzeba wybrać literowe oznaczenie spisu, w którym się ono pojawi.Kliknij, aby powiększyćRysunek 4. Oznaczając hasło do spisu, trzeba wybrać literowe oznaczenie spisu, w którym się ono pojawi.Aby wprowadzić osobę do spisu, obejmij imię i nazwisko blokiem i naciśnij kombinację klawiszy [Alt Shift o] (przypomnij sobie informacje o oznaczaniu haseł spisu treści zamieszczone w listopadowym numerze PC Worlda).

  Gdyby imię i nazwisko występowały w danym miejscu w innym przypadku niż mianownik, zmień jego formę na mianownikową. W polu Nazwa spisu wybierz którąś z liter alfabetu, np. N jak Nazwisko. Pamiętaj, że C jest zarezerwowane dla spisu treści.

  Kliknij przycisk Oznacz. Obok nazwiska pojawi się kod {TC "Jan Kochanowski" \fN \1"1"}. W analogiczny sposób oznaczaj inne nazwiska.

  Gdybyś tworzył inne spisy, np. nazw geograficznych, nazw produktów itp., wybieraj do każdej kategorii inną literę. Zauważ przy okazji, że po odsłonięciu kodów sterujących można łatwo przenieść dane hasło z jednej kategorii do drugiej, zmieniając po prostu literę spisu w kodzie.

  Tworzenie spisu na podstawie ukrytego kodu

  Rysunek 5. Spisy są generowane na podstawie oznaczeń literowych zdefiniowanych w hasłach.Kliknij, aby powiększyćRysunek 5. Spisy są generowane na podstawie oznaczeń literowych zdefiniowanych w hasłach.
  Rysunek 6. Przykład spisu na podstawie oznaczeń pól - nazwy firm i produktów przypisano jednej literze.Kliknij, aby powiększyćRysunek 6. Przykład spisu na podstawie oznaczeń pól - nazwy firm i produktów przypisano jednej literze.
  Wygenerowanie spisu wymaga teraz prostej czynności. Utwórz nową stronę, wpisz tytuł spisu, naciśnij [Enter], a następnie wybierz w menu Wstaw | Odwołanie | Indeks i spisy. Przejdź do karty Spis ilustracji i kliknij przycisk Opcje.

  Wybierz nazwę spisu, czyli literę odpowiadającą danemu spisowi. Automatycznie zostanie zaznaczone pole wyboru Pola haseł spisu treści.

  Zatwierdź wybór kliknięciem OK i w oknie Indeks i spisy ponownie kliknij OK. Word wygeneruje spis tych elementów, które zostały przypisane danej literze. Oto przykład:

  Każdy spis oparty na odrębnej literze wygeneruj osobno.

  Wykazy źródeł

  W pracach o poważniejszym i bardziej formalnym charakterze (do takich trzeba na pewno zaliczyć prace naukowe) są często stosowane cytaty - choćby w formie powołania się - z innych źródeł. Konieczność zachowania dostatecznej precyzji dokumentu, szacunek dla cudzej własności intelektualnej, wreszcie chęć dostarczenia czytelnikowi usystematyzowanej informacji nakazują tworzenie specjalnego rodzaju spisów, czyli wykazów źródeł. Są to po prostu spisy cytowanych pozycji, często w podziale na grupy, np. pozycje książkowe, czasopiśmiennicze i rękopiśmienne, albo w podziale na język oryginału (źródła angielskie, francuskie, niemieckie itd.). Podział na te grupy jest bardzo przydatny dla czytelnika pracy, bo ułatwia dotarcie do źródeł (np. możliwość wyboru według znajomości języka).