Kurs C++Builder: Interfejs Win32

W pierwszej części kursu informujemy, jak wykorzystywać funkcje udostępniane przez system operacyjny w ramach Win32 API i krok po kroku prowadzimy przez kolejne etapy budowy przykładowej aplikacji multimedialnej.

W pierwszej części kursu informujemy, jak wykorzystywać funkcje udostępniane przez system operacyjny w ramach Win32 API i krok po kroku prowadzimy przez kolejne etapy budowy przykładowej aplikacji multimedialnej.

Zanim jednak przystąpisz do poznawania interfejsu Win32 i budowy naszej aplikacji, proponujemy, zwłaszcza początkującym programistom, przeczytanie prostego wprowadzenia do programowania w środowisku C++Builder. Dokument ten przedstawia środowisko programistyczne oraz ważniejsze konstrukcje języka i został umieszczony na płycie dołączonej do bieżącego wydania PC World. Natomiast wszystkich już wtajemniczonych zapraszamy do lektury pierwszej części kursu.

Zobacz również:

Funkcje API

Aplikacje przeznaczone do systemów Windows 9x, Me, NT, 2000 i XP można tworzyć szybko i łatwo, korzystając z funkcji interfejsu programowego Win32 API, którego możliwości zademonstrujemy już w pierwszej aplikacji. API to skrót od Application Programming Interface, czyli Interfejs Programowania Aplikacji. W środowisku C++Builder większość funkcji API dostępna jest za pośrednictwem gotowych i łatwiejszych do wykorzystania komponentów. Nadal możesz jednak odwoływać się do funkcji API bezpośrednio, a nawet czasami będziesz do tego zmuszony - jest ich obecnie ponad 10 tysięcy i komponenty VCL nie mogą objąć wszystkich.

Jedne z podstawowych usług API służą na przykład do wyświetlania okien dialogowych, w których można zapisać lub otworzyć plik albo drukować dokument. Wiele podstawowych funkcji zawarto w bibliotekach dynamicznych, znajdujących się w katalogu systemowym, np.: kernel32.dll, który implementuje jądro systemu, user32.dll - interfejs użytkownika czy gdi32.dll, w którego skład wchodzą funkcje graficzne GDI (niezależnego od sprzętu interfejsu programowania grafiki).

Dodatkowo Microsoft i inni producenci oprogramowania wciąż dodają nowe funkcje i biblioteki. W celu zapoznania się z funkcjami interesującej cię biblioteki możesz się posłużyć się programem narzędziowym impdef, zawartym w pakiecie C++Builder. Za jego pomocą otrzymasz listę funkcji możliwych do wykorzystania w twojej aplikacji.

Uchwyty i komunikaty

Uchwyty są 32-bitowymi liczbami całkowitymi, które służą do identyfikacji niemal wszystkich zasobów systemu operacyjnego Windows, takich jak okna, menu, ikony czy kursory. Sterowanie tymi obiektami odbywa się właśnie za pomocą uchwytów. Z uchwytami będziesz mieć dużo do czynienia, zwłaszcza podczas programowania aplikacji z wykorzystaniem Win32 API, dlatego powinieneś zdawać sobie sprawę ze znaczenia i funkcji, jakie pełnią. Z uchwytami wiąże się też mechanizm wymiany komunikatów między obiektami - uchwyty pełnią funkcję identyfikatorów tych obiektów.

W systemie operacyjnym Windows zawarto standardowe komunikaty, używane zarówno przez aplikacje, jak i sam system. Przykładem jest komunikat o zmianie rozdzielczości ekranu. Przesłanie komunikatu do aplikacji przekazuje jej informację o określonym zdarzeniu.

Przykładowa aplikacja multimedialna

Kliknij, aby powiększyćAby zilustrować powyższe zagadnienia, zbudujemy prosty program wykorzystujący funkcje multimedialne Win32 API. W tym celu otwórz nowy projekt (File | New | Application).

Przejdź do właściwości formularza głównego (Properties) i wpisz następujące ustawienia:

Caption = Odtwarzacz plików multimedialnych

Name = Formularz1

Position = poDesktopCenter

Height = 470

Width = 415

Następnie dodaj komponent o nazwie TMediaPlayer, który odwołuje się do funkcji biblioteki vfw32.dll. W tym celu przejdź do karty System i umieść komponent w formularzu.

Ponownie przejdź do właściwości, lecz tym razem komponentu TMediaPlayer, i wpisz ustawienia:

Name = media

Left = 104

Top = 392

Enabled->Buttons->btEject = false

Enabled->Buttons->btRecord = false

VisibleButtons->btEject = false

VisibleButtons->btRecord = false

Aby pokazać drobną różnicę między posługiwaniem się komponentem VCL a bezpośrednim odwołaniem do Win32, w programie umieścimy możliwość odtwarzania obrazu poprzez VCL i poprzez Win32. Kolejną czynnością jest więc dodanie do formularza komponentu TPanel o nazwie obrazVCL:

Name = obrazVCL i drugiego komponentu TPanel o nazwie obrazWin32:

Name = obrazWin32 na których będziesz wyświetlać obraz. We właściwości Caption usuń wpis, zostawiając puste pole, natomiast pozostałe właściwości ustaw następująco:

BevelOuter = bvNone

Height = 353

Left = 8

Top = 8

Width = 392

Kliknij, aby powiększyćTrzeba jeszcze wskazać komponentowi TMediaPlayer obszar formularza, na którym ma wyświetlać obraz. Wybierz więc obiekt TMediaPlayer i w polu właściwości Display wybierz komponent typu TPanel o nazwie obrazVCL.

Następnie umieść w formularzu komponent TOpenDialog, który pozwoli wyświetlać okno dialogowe służące do otwarcia pliku.

W naszej aplikacji odtwarzanie pliku w formatach: WAVE i AVI będziemy uruchamiać osobno, dlatego nie ustawiaj teraz właściwości Filter komponentu TOpenDialog. Będziesz ją zmieniać dynamicznie w zależności od wybranej przez użytkownika opcji. Plik do odtworzenia ma być wybierany za pomocą menu głównego aplikacji. Umieść więc w formularzu komponent TMainMenu z karty Standard. Następnie kliknij dwukrotnie umieszczony właśnie komponent TMainMenu i otrzymasz okno wprowadzania opcji menu.

Kliknij, aby powiększyćKażdą opcję wprowadzaj w podświetlonym polu, wpisując ją we właściwości Caption. Każdej opcji zostanie automatycznie przypisana właściwość Name, jednak dla własnej wygody należy wprowadzić swoje nazwy. Zrób to zgodnie z poniższym rysunkiem.

Komponent TMainMenu pozwala przypisać opcjom skróty klawiaturowe. Służy do tego pole ShortCut we właściwości każdej opcji. My wybraliśmy skróty [Ctrl I], [Ctrl O] i [Ctrl P] oraz [Ctrl Q] do zamknięcia aplikacji.

Kliknij, aby powiększyćNa tym kończymy projektowanie formularza. Przejdź do okna wpisywania kodu, naciskając klawisz [F12], a następnie zaraz po wierszu:

#include "Unit1.h"

umieść deklarację biblioteki vfw32.dll, która zawiera funkcje Win32 API m.in. do odtwarzania plików AVI:

#include <vfw.h>