Polski autor w UE

W związku z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej w niniejszym tekście wyjaśnię, jaki będzie to miało wpływ na sytuację prawną polskich twórców.

W związku z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej w niniejszym tekście wyjaśnię, jaki będzie to miało wpływ na sytuację prawną polskich twórców.

Ustawa o prawie autorskim nadal aktualna

Podstawowym aktem prawnym regulującym problematykę praw autorskich jest ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Po wejściu Polski do Unii ten akt prawny nie przestanie obowiązywać i zachowa aktualność.

Zobacz również:

Polska bowiem od kilku lat intensywnie harmonizuje swój system prawny z prawem unijnym i zdecydowana większość unijnych regulacji dotycząca problematyki prawa autorskiego została już wprowadzona do naszego prawa.

Rozporządzenia i dyrektywy

Warto w tym miejscu wyjaśnić, że instytucje unijne wydają dwa podstawowe rodzaje aktów prawnych: rozporządzenia i dyrektywy. Rozporządzenia - są to akty prawne przypominające swoim charakterem polskie ustawy. Obowiązują one bezpośrednio i w całości. Oznacza to, że zastępują całkowicie istniejące normy krajowe i nie wymagają wydawania jakichkolwiek aktów. Dyrektywy natomiast, w przeciwieństwie do rozporządzeń, wskazują jedynie na cele, które winny zostać osiągnięte i pozostawiają poszczególnym państwom dosyć znaczną swobodę środków, za pomocą których cele te mają zostać uzyskane. Aby postanowienia dyrektyw zaczęły obowiązywać, muszą one zostać implementowane do porządków prawnych poszczególnych państw. W praktyce polski parlament dla osiągnięcia celów określonych w dyrektywach uchwala stosowne nowelizacje do obowiązujących już ustaw lub też uchwala całkowicie nowe ustawy i rozporządzenia.

Prawo unijne

Problematyka prawa autorskiego występuje w kilkunastu unijnych dyrektywach. Najważniejsze z nich to:

  • Dyrektywa o prawnej ochronie programów komputerowych nr 91/250 z dnia 14.05.1991 r.
  • Dyrektywa o prawie najmu i użyczania oraz określonych prawach pokrewnych w zakresie własności intelektualnej nr 92/100 z dnia 19.11.1992 r.
  • Dyrektywa o prawie autorskim i prawach pokrewnych w odniesieniu do przekazu satelitarnego i rozpowszechniania kablowego nr 93/83 z dnia 27.09.1993 r.
  • Dyrektywa o ujednolicaniu czasu ochrony prawa autorskiego i niektórych prawach pokrewnych nr 93/83 z 29.10.1993 r.
  • Dyrektywa o prawnej ochronie baz danych nr 96/9 z dnia 11.03.1996 r.
Szczególna dyrektywa

Wśród unijnych aktów prawnych regulujących problematykę prawa autorskiego podstawowe znaczenie ma dyrektywa UE z dnia 22.05.2001 r. w sprawie harmonizacji niektórych aspektów prawa autorskiego i praw pokrewnych w społeczeństwie informacyjnym. Reguluje ona kwestię praw autorskich, ze szczególnym uwzględnieniem funkcjonowania tych praw w społeczeństwie informacyjnym. Dyrektywa składa się z 15 artykułów oraz bardzo rozbudowanej preambuły, w której określone zostały cele jej uchwalenia. Są nimi w szczególności:

  • harmonizacja istotnych dla prawa autorskiego pojęć, jak zwielokrotnianie, wprowadzanie do obrotu, publiczne rozpowszechnianie, publiczne udostępnianie,
  • ujednolicenie porządków prawnych państw Unii Europejskiej, aby w każdym kraju utwory korzystały z jednakowej ochrony i aby działanie dozwolone w jednym kraju nie okazało się nielegalne w innym,
  • dostosowanie prawa unijnego do rozwiązań przyjętych w konwencjach międzynarodowych.
Dyrektywa dużo miejsca poświęca ochronie prawnej utworów.

W szczególności przewiduje, że każde zwielokrotnienie utworu bez zgody uprawnionego podmiotu jest zakazane. Chodzi tutaj o reprodukcję w jakiejkolwiek formie i jakikolwiek sposób, bezpośrednią lub pośrednią, czasową lub stałą. Tak szerokie określenie pojęcia zwielokrotnienie jest związane z powstawaniem coraz to nowych technik reprodukcji i cyfrowego kopiowania, które mogą powodować naruszanie praw autorskich uprawnionych podmiotów. Dyrektywa dopuszcza jednak w enumeratywnie wymienionych przypadkach możliwość sporządzania kopii utworów.

Przykładowo osoby fizyczne mogą otrzymać prawo do dokonywania zwielokrotnienia utworu dla celów prywatnych, niekomercyjnych.

Podsumowanie

Ciągły postęp techniczny i powszechna dostępność Internetu wymusza wprowadzanie nowych regulacji i dalsze ujednolicanie systemów prawnych obowiązujących w poszczególnych państwach. Na początku marca Parlament Europejski przyjął projekt kolejnej dyrektywy ujednolicającej prawa ochrony własności intelektualnej i przemysłowej w krajach UE. Występujące obecnie różnice znacznie utrudniały bowiem walkę z piractwem, a jednocześnie hamowały legalny handel, np. muzyką w Internecie.

Polskie regulacje w zakresie ochrony praw autorskich odpowiadają w zasadzie standardom unijnym i nasze przystąpienie do Unii Europejskiej nie spowoduje istotnych zmian dla polskich twórców. Znacznie gorzej jest jednak z egzekucją prawa.

O tym, w jaki sposób skutecznie przeciwdziałać naruszeniom praw twórców, napiszę w kolejnym artykule.

Autor jest prawnikiem specjalizującym się w prawie cywilnym i prawie nowych technologii.