Programowanie Windows (II)

Wykorzystując wiedzę zdobytą podczas lektury pierwszej części, rozwijamy zagadnienia przetwarzania komunikatów i współpracy aplikacji z systemem oraz pokazujemy, jak wykorzystywać funkcje graficzne i reagować na zdarzenia klawiatury.

Wykorzystując wiedzę zdobytą podczas lektury pierwszej części, rozwijamy zagadnienia przetwarzania komunikatów i współpracy aplikacji z systemem oraz pokazujemy, jak wykorzystywać funkcje graficzne i reagować na zdarzenia klawiatury.

Kolejnym krokiem w nauce programowania aplikacji Windows pod kątem tworzenia gier, powinno być napisanie właśnie prostej gry. Obiektem doskonale nadającym się do naszych badań będzie program Łapacz klocków. Jest to gra, w której zza górnej krawędzi okna wylatują klocki, a ty za pomocą deski poruszającej się w lewo i w prawo musisz się starać, żeby nie spadły poza dolną krawędź okna. W naszym wydaniu gra będzie bardzo skromna. Nie będziemy wyświetlać żadnych kolorowych bitmap - wyłącznie dwa prostokąty. Jeden oznacza deskę, a drugi spadający klocek. Wyświetlimy również w lewym górnym narożniku okna aktualną punktację gracza. Oprócz zabawy naszym głównym celem jest zapoznanie się z kilkoma elementami programowania gier do Windows. Dowiesz się, jak przebudować pętlę wiadomości, aby program nie marnował czasu, oczekując na pojawienie się wiadomości w kolejce. Poznasz podstawy korzystania z graficznych funkcji GDI, dowiesz się, jak generować liczby pseudolosowe i nauczysz się wyświetlać tekst oraz kilku innych przydatnych rzeczy.

Zobacz również:

Udoskonalona pętla wiadomości

Funkcja GetMessage podczas pobierania wiadomości tak naprawdę blokuje pracę programu. Jeżeli kolejka wiadomości jest pusta, główna pętla programu ulegnie zablokowaniu, ponieważ funkcja GetMessage nie oddaje sterowania do kolejnych instrukcji. Jeżeli z wnętrza pętli wywołujemy jakieś funkcje rysujące, nie będą one wykonywane, a zatem obraz w oknie nie będzie uaktualniany. Nie możemy sobie na to pozwolić. Najlepszym rozwiązaniem byłoby zaglądanie do kolejki wiadomości. Jeżeli znajduje się w niej wiadomość, to ją pobieramy i przetwarzamy, jeżeli nie, program może się wykonywać dalej. Podczas kolejnego cyklu pętli ponownie sprawdzamy zawartość kolejki i w zależności od tego, co w niej znajdziemy, decydujemy, czy przetwarzać wiadomość, czy też uaktualniać zawartość okna. Brzmi to pięknie, ale czy jest możliwe? Jak najbardziej i wcale nie takie trudne! Funkcję GetMessage należy zamienić na funkcję PeekMessage i nieco zmodyfikować konstrukcję samej pętli wiadomości. Oto jej nagłówek:

BOOL PeekMessage(

LPMSG lpMsg, HWND hWnd, UINT wMsgFilterMin

UINT wMsgFilterMax, UINT wRemoveMsg);

Znaczenie pierwszych czterech parametrów jest takie samo, jak w przypadku funkcji GetMessage. Jako parametr wRemoveMsg możesz podać wartość PM_NOREMOVE, która spowoduje, że wiadomość po pobraniu z kolejki nie zostanie z niej usunięta, lub PM_REMOVE - wtedy wiadomość po pobraniu z kolejki zostanie usunięta. W następnym programie użyjemy znacznika PM_REMOVE, ponieważ wiadomości będziemy pobierać wyłącznie za pomocą funkcji PeekMessage. Jeżeli chcesz, możesz w swoich programach używać funkcji PeekMessage i GetMessage jednocześnie. Pierwszą wykorzystasz wtedy do sprawdzania, czy kolejka zawiera wiadomość, a drugą do jej odebrania. Ponieważ jakaś wiadomość na pewno czeka na odebranie, funkcja GetMessage nie będzie mogła utknąć w kolejce na dłuższy czas.

Funkcja PeekMessage oddaje sterowanie natychmiast po sprawdzeniu zawartości kolejki wiadomości, dzięki czemu program nie ulega blokowaniu. Jeżeli wiadomość jest dostępna, zawsze ją pobiera, ale o tym, czy ją usunąć z kolejki, decydujemy sami. Dalszą pracę programu trzeba uzależnić od tego, jaką wartość zwróciła funkcja PeekMessage. Jeżeli w kolejce jest wiadomość i udało się ją pobrać, funkcja zwraca wartość różną od zera (logiczne TRUE). Wówczas trzeba przetworzyć otrzymaną wiadomość, wysyłając ją z powrotem do systemu. Jeżeli kolejka jest pusta, funkcji zwróci zero (FALSE). Oznacza to, że program ma chwilę czasu, aby wykonać istotne dla siebie zadania. Można wtedy narysować w oknie kolejną klatkę obrazu gry.

Usypianie programu

Biblioteka MSDN dostarcza wyczerpujących informacji na temat mechanizmów systemu Windows.Kliknij, aby powiększyćBiblioteka MSDN dostarcza wyczerpujących informacji na temat mechanizmów systemu Windows.Prześledźmy pewną teoretyczną sytuację, która może dotyczyć naszego programu. Zakładamy, że użytkownik świetnie się bawi, łapiąc spadające klocki, ale w pewnym momencie zechce przełączyć się do innego okna. Co wówczas dzieje się z programem? Okno utraci aktywność, a konkretnie tzw. ognisko (focus). Nie oznacza to, że program uległ zamrożeniu. Do okna aplikacji nadal mogą napływać pewne wiadomości, na przykład dotyczące ruchu myszy nad oknem. Nie będą to natomiast wiadomości dotyczące klawiszy, ponieważ w danym momencie ognisko ma inne okno i właśnie ono będzie odbierać zdarzenia związane z klawiaturą.

Gdy okno programu jest nieaktywne, a główna pętla programu opiera się na funkcji GetMessage, obraz w oknie będzie rysowany tylko wtedy, gdy w kolejce pojawią się jakieś wiadomości. Użytkownik, przesuwając kursor nad nieaktywnym oknem, nieświadomie spowoduje, że program wykona kilkanaście cykli pętli wiadomości. W rezultacie klocek zatrzymany w połowie drogi na dno okna (podczas utraty przez okno ogniska) mógłby wykonać kilka dodatkowych ruchów.

Jeżeli główna pętla wiadomości oparta jest na funkcji PeekMessage, utrata aktywności przez okno nie spowoduje zatrzymania pracy pętli wiadomości. W tym przypadku obraz jest generowany wtedy, gdy kolejka wiadomości jest pusta. To jeszcze lepsze warunki do generowania grafiki, bo program nie musi przetwarzać żadnych wiadomości.

W pierwszym i drugim przypadku pojawia się niepożądany efekt w postaci działania programu w czasie, gdy powinien być nieaktywny. Aby temu zaradzić, powinniśmy przechwycić wiadomość WM_ACTIVATE, powiadamiającą okno o tym, czy zostało uaktywnione, czy nie. Parametr wParam wiadomości przenosi dwie informacje. Jedna jest zapisana w pierwszych dwóch bajtach, a druga w dwóch kolejnych. Często pierwsze dwa bajty nazywa się młodszym lub niższym słowem (low word), a drugie dwa bajty starszym lub wyższym słowem (high word). Młodsze słowo może zawierać wartość WA_ACTIVE, co oznacza, że okno zostało uaktywnione, lub wartość WA_INACTIVE, która oznacza, że okno utraciło aktywność. Informacja zapisana w starszym słowie jest mniej istotna. Jeżeli jest różna od zera, oznacza to, że okno zostało zminimalizowane. Parametr lParam zawiera uchwyt okna, które uzyskało aktywność lub ją straciło na rzecz okna, które otrzymało wiadomość WM_ACTIVATE. Jeżeli procedura okna przetwarza wiadomość WM_ACTIVATE, powinna zwrócić zero.

Do pobierania młodszego i starszego słowa 32-bitowych (4-bajtowych) wartości, najlepiej użyć zdefiniowanych w pliku Windef.h makr LOWORD i HIWORD. Pierwsze konwertuje podaną wartość na typ WORD, drugie przed dokonaniem konwersji przesuwa bity podanej wartości o 16 pozycji w prawo. Makra nie są funkcjami, ale dla wygody można zastosować poniższy zapis:

WORD LOWORD(DWORD dwValue);

WORD HIWORD(DWORD dwValue);

Wiadomość WM_ACTIVATE wykorzystamy w następujący sposób. Zdefiniujemy w programie zmienną bCzyOknoAktywne typu BOOL. Na początku jej wartość ustawimy na TRUE. Jeżeli okno otrzyma wiadomość o utracie aktywności, zmiennej przypiszemy wartość FALSE, jeżeli natomiast otrzyma wiadomość o aktywacji, zmiennej przypiszemy znów wartość TRUE. Zmiennej bCzyOknoAktywne użyjemy w pętli wiadomości. Od tego, czy będzie ona zawierać wartość TRUE, uzależnimy odświeżanie zawartości okna. Zatem gdy okno będzie nieaktywne, akcja gry zostanie zatrzymana. Nie mówimy tu jednak o pracy całego programu, tylko o generowaniu nowych klatek obrazu. Spadający klocek zostanie zatrzymany, a gracz nie będzie mógł ruszać deską, dopóki nie uaktywni okna programu. Przesuwanie kursora myszy nad oknem też nic nie da, mimo że do kolejki aplikacji będą wstawiane nowe wiadomości dotyczące okna.

Jest jeszcze jedna możliwość. Co program powinien zrobić, gdy w kolejce nie znajdzie żadnej wiadomości, a okno jest nieaktywne? Główna pętla programu może wykonywać się w kółko i nikomu nie będzie to przeszkadzać, lepiej jednak w takiej sytuacji zawiesić pracę całego programu i oddać sterowanie do systemu. Do tego celu służy funkcja WaitMessage. Nie wykorzystujemy jej do pobierania wiadomości, tylko do obserwacji zawartości kolejki. Zwróci sterowanie dopiero wtedy, gdy w kolejce pojawi się jakaś nowa wiadomość. Oto jej nagłówek:

BOOL WaitMessage(void);

Jak widzisz, funkcja nie pobiera żadnych parametrów. Jeżeli jej wywołanie się powiedzie, zwraca wartość różną od zera; w innym razie - zero. Poniższy listing przedstawia zmodyfikowaną pętlę wiadomości, którą użyjemy w grze:

// pętla wiadomości

MSG msg = {0};

for(;;)

{

// sprawdzamy, czy w kolejce jest wiadomość

if(FALSE!=

PeekMessage(&msg, NULL, 0, 0, PM_REMOVE))

{

// jest, więc ją przetwarzamy

if(msg.message == WM_QUIT) break;

TranslateMessage(&msg);

DispatchMessage(&msg);

}

else

// w kolejce nie ma wiadomości zatem

// sprawdzamy, czy program jest aktywny

// jeżeli tak to rysujemy klatkę obrazu gry

if(bCzyOknoAktywne!= FALSE)

{

// tutaj wstawiamy kod, który będzie

// rysował obraz gry i wprawiał

// jej maszynerię w ruch

}

else

// jeżeli w kolejce nie ma wiadomości i

// w dodatku aplikacja jest nieaktywna

// zawieszamy działanie programu, dopóki w

// w kolejce nie pojawi się jakaś wiadomość

// np. WM_ACTIVATE

WaitMessage();

} // for(;;)