Porządek w skrzynce

Pokazujemy, jak w Delphi zainstalować bibliotekę Internet Direct i jak korzystać z komponentów Indy we własnych aplikacjach. Nasz przykładowy program służy do usuwania niechcianych wiadomości z serwera pocztowego.

Pokazujemy, jak w Delphi zainstalować bibliotekę Internet Direct i jak korzystać z komponentów Indy we własnych aplikacjach. Nasz przykładowy program służy do usuwania niechcianych wiadomości z serwera pocztowego.

Programowanie aplikacji internetowych okazuję się jeszcze łatwiejsze, gdy zamiast pracować na poziomie gniazdek, wykorzystamy protokoły wyższego poziomu, przystosowane do przesyłania informacji konkretnego rodzaju, np. wiadomości pocztowych. Komponenty obsługujące te protokoły są bowiem dostępne w postaci - łatwej do wykorzystania w Delphi - biblioteki Internet Direct, popularnie nazywanej Indy.

Zobacz również:

Instalacja i konfiguracja komponentów Indy

Ponieważ różne wersje środowiska Delphi zawierają różne wersje biblioteki Indy, opiszemy przebieg instalacji jej najnowszej wersji, którą można pobrać z Internetu. Na stronie http://www.indyproject.org/download/Files/Indy9.html , w sekcji Indy 9.0 Downloads mamy do wyboru kolejne wersje Indy, więc pobieramy najnowszą (obecnie 9.0.14). Po ściągnięciu plików rozpakowujemy je do tymczasowego katalogu. Jeśli mamy wersję Delphi, w której jest już zainstalowane Indy, musimy najpierw usunąć starą wersję.

W przypadku Delphi 7 wygląda to następująco. Najpierw uruchamiamy instalator Delphi (plik z rozszerzeniem MSI w głównym katalogu Delphi), po czym w kolejnych oknach wybieramy Next, zaznaczamy Modify, ponownie klikamy Next i rozwijamy gałąź Program Files. Klikamy pozycję Indy i wybieramy Do not install. W kolejnych oknach klikamy kilkakrotnie Next (mogą się pojawić propozycje doinstalowania różnych dodatków do Delphi, np. obsługi VisiBroker/CORBA, ale nam to nie przeszkadza, ponieważ instalacja tych dodatków nie wpływa na instalację Indy), aż wreszcie klikamy Install. Po chwili kończymy pracę instalatora, naciskając Finish.

Po odinstalowaniu starej wersji czas zainstalować nową. W tymczasowym katalogu z Indy otwieramy podkatalog Source. Odnajdujemy pliki Fulldx.bat, gdzie x oznacza wersję Delphi. Uruchamiamy plik odpowiadający naszej wersji i czekamy, aż wykona swoją pracę. Potem uruchamiamy Delphi i wybieramy opcję Install Packages z menu Component. W nowym oknie wybieramy Add. W podkatalogu DX (X - wersja Delphi) katalogu tymczasowego z rozpakowanymi plikami biblioteki Indy powinien się znajdować jeden plik: dclIndyx0.bpl. Wybieramy go i klikamy OK w następnym oknie. To już prawie koniec konfiguracji. Pozostało jeszcze dodanie ścieżki do biblioteki Indy do listy ścieżek, w których Delphi poszukuje bibliotek. W tym celu wybieramy opcję Environment Options z menu Tools i przechodzimy do karty Library. Klikamy przycisk z trzema kropkami obok pola Library Path. Gdy pojawi się nowe okno, dodajemy do listy ścieżkę z plikiem dclindyx0.bpl (rys. 1). Po skonfigurowaniu Delphi sprawdzamy jeszcze, czy Indy działa - tworzymy pusty projekt, w oknie formularza umieszczamy dowolny komponent Indy i próbujemy skompilować program.

Opisana instalacja została przetestowana w Delphi 7 Personal oraz Delphi 5 Standard. W przypadku wersji Trial (zwłaszcza Delphi 6 Trial), mogą się pojawić problemy podczas instalacji, dlatego do pracy z Indy 9 najlepiej wykorzystywać najnowszą wersję Delphi 7 Personal. Można też wykorzystać Delphi 7 Architect Trial, w której standardowo zainstalowane jest Indy 9, ale należy pamiętać, że wersje Trial są przeznaczone jedynie do ewaluacji produktu, a nie do budowy aplikacji. Z kolei w Delphi 6 Enterprise Trial nie należy usuwać standardowo dostępnej wersji biblioteki Indy i trzeba pamiętać o pewnych różnicach w kodzie między Indy 8 a 9.

Teraz możemy już przystąpić do pisania przykładowego programu, który będzie można wykorzystywać do ręcznego usuwania spamu ze skrzynki pocztowej. Działanie programu sprowadza się do wykonywania dwóch prostych czynności: wyświetlania listy wszystkich wiadomości oraz szybkiego ich kasowania, bez ściągania na dysk.

Interfejs aplikacji

Rysunek 1. Dodajemy ścieżkę dostępu do biblioteki Indy.Kliknij, aby powiększyćRysunek 1. Dodajemy ścieżkę dostępu do biblioteki Indy.
Rysunek 2. Lista pomocnicza nie powinna być widoczna dla użytkownika.Kliknij, aby powiększyćRysunek 2. Lista pomocnicza nie powinna być widoczna dla użytkownika.
Do połączenia się z serwerem poczty potrzeba trzech informacji: nazwy użytkownika, czyli loginu, hasła i nazwy lub adresu serwera POP3.

Wiąże się to z umieszczeniem w formularzu pól tekstowych (TEdit), etykiet (TLabel) oraz przycisków (TButton) uruchamiających operacje wyświetlania wiadomości i ich kasowania. Musimy też przygotować dwie listy: jedną do wyświetlenia zawartości skrzynki i drugą, pomocniczą, która przyda się nam podczas kasowania wiadomości. Dodatkowy komponent, TCheckbox, pozwala użytkownikowi wybrać usuwanie wybranych wiadomości lub kasowanie całej zawartości skrzynki.

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);

var ilosc,i:integer;

begin

listbox1.clear;

listbox2.clear;

with IdPOP31 do

begin

Host:=edit1.text; // przypisujemy kolejne

Username:=edit2.text; // wartości pól tekstowych

Password:=edit3.text; // do właściwości IdPOP31

if not Connected then

connect // jeśli nie połączono, połącz

else

begin

disconnect; // jeśli połączono

connect; // to rozłącz i połącz ponownie

end;

// sprawdzamy liczbę wiadomości

ilosc:=CheckMessages;

for i:=1 to ilosc do

begin // dla wszystkich wiadomości

application.processmessages; // poczekajmy...

// przygotowujemy msg na przyjęcia nowych danych

msg.Clear;

// pobieramy jedynie nagłówek wiadomości

RetrieveHeader(i,msg);

listbox1.items.add('Temat: '+msg.Subject+' Od: '+msg.From.Name+' ('+msg.From.Address+')');

listbox2.items.add('0');

end;

showmessage('Zakonczono!');

end;

end;

Listing 1. Do sprawdzanie liczby wiadomości służy właściwość CheckMessages.

Cały program składa się zaledwie z trzech niezbyt skomplikowanych procedur, tj. sprawdzenia skrzynki, przygotowania listy wiadomości oraz usunięcia wiadomości z serwera. Sprawdzanie skrzynki wymaga ustawienia właściwości Host, Username i Password komponentu IdPOP3.

Po nawiązaniu połączenia, gdy wiemy już, ile wiadomości jest na serwerze (CheckMessages), za pomocą zwykłej pętli pobieramy ich nagłówki (RetrieveHeader) i po odpowiednim przygotowaniu wyświetlamy na liście.

Na drugiej liście znajdują się tylko zera, a ich liczba jest równa liczbie wiadomości w skrzynce. Znaczenie tej listy wyjaśnimy podczas omawiania kolejnej procedury, przygotowania listy wiadomości.

Użytkownik usuwa wiadomość (jeszcze nie z serwera), dwukrotnie klikając wybraną wiadomość na liście. Jednocześnie odpowiadająca tej wiadomości pozycja na drugiej liście zostaje zmieniona na jedynkę. Ma to związek z trzecią i ostatnią procedurą w naszym programie, która ostatecznie usuwa wybrane wiadomości.

procedure TForm1.Button2Click(Sender: TObject);

var i:integer;

begin

if idpop31.Connected then

// jeśli kasujemy wybrane wiadomości

if not checkbox1.checked then

begin

// sprawdzamy kolejne pozycje pomocniczej listy

for i:=1 to listbox2.items.count do

begin

// jeśli zaznaczono, żeby usunąć, to usuwamy!

if listbox2.items[i-1]='1' then

idpop31.Delete(i);

end;

idpop31.Disconnect;

showmessage('Zakonczono!');

end

else

begin

// Usuwamy wszystko!

for i:=1 to listbox2.items.count do

idpop31.delete(i);

idpop31.Disconnect;

showmessage('Zakonczono!');

end;

end;

Listing 2. Usuwanie wiadomości odbywa się w dwóch trybach: kasowania wszystkich albo tylko wybranych.

Użytkownik ma do wyboru kasowanie wybranych wiadomości albo całej zawartości skrzynki i właśnie dlatego potrzebna jest druga lista. Podczas usuwania wiadomości wszystkie jej elementy są sprawdzane po kolei. W przypadku napotkania wartości 1, wiadomość o indeksie równym indeksowi tej pozycji jest kasowana ze skrzynki. Jeżeli użytkownik zechce skasować całą zawartość skrzynki, to w pętli usuwamy wszystkie wiadomości, bez sprawdzania wartości na liście pomocniczej. Usuwanie odbywa się przy użyciu procedury Delete. Ze względu na specyfikę protokołu POP3 wszystkie wiadomości usuwane są dopiero podczas rozłączenia, zatem na koniec wywołujemy procedurę Disconnect.

Co dalej?

Program można rozbudować, wykorzystując wiele innych właściwości i funkcji dostępnych w komponencie TIdPOP3. Tabela ważniejszych elementów tego komponentu oraz kod źródłowy projektu zostały umieszczone w miniportalu na naszych płytach. Obszerny FAQ Indy (w języku angielskim) można znaleźć pod adresem http://www.indyproject.org/KB/ , natomiast plik pomocy znajduje się na stronie http://www.indyproject.org/docs/index.html . W kolejnej części utworzymy klienta FTP, z możliwością ściągania i wysyłania plików na serwer.