AMPlifikacja

Połączenie serwera Apache i bazy MySQL z PHP to jeden z najbardziej popularnych sposobów na zbudowanie profesjonalnej dynamicznej witryny. Zanim jednak rozpoczniemy własne eksperymenty z tą technologią, musimy przygotować poligon do działań testowych.

Połączenie serwera Apache i bazy MySQL z PHP to jeden z najbardziej popularnych sposobów na zbudowanie profesjonalnej dynamicznej witryny. Zanim jednak rozpoczniemy własne eksperymenty z tą technologią, musimy przygotować poligon do działań testowych.

Pokażemy zatem, jak możliwie szybko i w prosty sposób zainstalować poszczególne pakiety i przygotować je do współpracy. Opisana konfiguracja pozwoli testować skrypty PHP, w tym także wykorzystujące informacje zawarte w bazie danych. Wszystkie opisane narzędzia zostały zamieszczone w najnowszych wersjach na płycie dołączonej do tego wydania.

Zobacz również:

Określony cel można osiągnąć w systemie Windows kilkoma sposobami: skorzystać z serwera Internet Information Services albo zainstalować popularny Apache. Z kolei PHP można zainstalować jako rozszerzenie CGI lub moduł serwera. Jeżeli chcemy, aby skrypty korzystały z bazy danych, pozostaje jeszcze instalacja MySQL. W sumie wszystkie te czynności zajmują stosunkowo niewiele czasu, a ich wykonanie daje programiście - zarówno dopiero uczącemu się, jak i testującemu złożone aplikacje - wiele oczywistych korzyści.

Instalacja Apache

Najnowszą dostępną wersją jest Apache 2.0.49. Do instalacji można wykorzystać specjalny MSI Installer (plik apache_2.0.49-win32-x86-no_ssl.msi) bądź samodzielnie kompilować kody źródłowe (plik httpd-2.0.49-win32-src.zip).

Rysunek 1. Domyślna strona serwera Apache.Kliknij, aby powiększyćRysunek 1. Domyślna strona serwera Apache.Opiszemy czynności związane z pierwszą metodą. MSI to format pakietów, którego używa instalator Windows. Dwukrotne kliknięcie pliku rozpocznie instalację, której przebieg zapewne będzie znany z innych instalacji w tym systemie. Należy podać m.in. nazwę domeny, nazwę serwera oraz adres skrzynki pocztowej administratora, a także określić, czy Apache ma zostać zainstalowany jako usługa i być dostępny dla wszystkich użytkowników na porcie 80, czy też będzie uruchamiany ręcznie i dostępny tylko dla bieżącego użytkownika na porcie 8080.

Jeżeli serwer ma działać w sieci, należy podać rzeczywistą nazwę domeny i serwera. W przeciwnym razie, jeżeli jest instalowany np. tylko na własny użytek, nie jest to wymagane i można wpisać choćby localhost. Zazwyczaj Apache jest instalowany jako usługa. Po wybraniu rodzaju instalacji (typical lub custom) i folderu docelowego rozpocznie się instalacja, który powinna się zakończyć sukcesem. Aby tak się stało, należy pamiętać, że port 80 nie może być używany przez inną aplikację. Jeżeli zaś domyślny numer portu zostanie zmieniony (za co odpowiedzialne są dyrektywy Port, Listen i BindAddress w plikach konfiguracyjnych), podczas łączenia z serwerem trzeba dodawać - na końcu adresu URL - numer portu po dwukropku, np. localhost:8085. Po prawidłowym zakończeniu instalacji według domyślnych ustawień i wpisaniu w przeglądarce adresu http: //localhost lub odpowiadającego mu http: //127.0.0.1 , powinna się pojawić standardowa strona serwera Apache (rysunek 1).

Wybierając Start | Programy | Apache HTTP Server 2.0.49 | Control Apache Server możemy uruchomić, zatrzymać bądź przeprowadzić restart usługi Apache. Natomiast Configure Apache Server pozwala otworzyć do edycji plik konfiguracyjny httpd.conf oraz przetestować konfigurację.

Aby serwer mógł być widziany przez innych w sieci, należy w pliku httpd.conf odnaleźć wiersz:

ServerName localhost:80

(taka jest jego postać, jeśli w procesie instalacji podano nazwę serwera localhost) i zastąpić localhost pełną nazwą domenową serwera lub przydzielonym mu adresem IP.

Instalacja PHP

Pierwsza decyzja związana z instalacją to wybór między PHP uruchamianym jako moduł serwera lub pracującym jako rozszerzenie CGI. Pierwsze rozwiązanie jest bardziej powszechne ze względu na większą wydajność, drugie zaś pozwala klientom łączącym się z serwerem uruchamiać różne strony PHP, wykorzystując różne nazwy użytkowników.

Do zainstalowania najnowszej wersji 4.3.6 można użyć instalatora (plik .msi). Decydując się na ten sposób, możemy zainstalować PHP jedynie jako CGI. Atutem przekonującym niektórych do jego wykorzystania jest automatyczna konfiguracja niektórych serwerów WWW, takich jak IIS, PWS i Xitami. Użytkownicy innych serwerów również mogą stosować instalator, jednak wtedy obsługę PHP trzeba ręcznie dodać do konfiguracji serwera (np. wcześniej zainstalowanego Apache). Można też w ogóle nie korzystać z instalatora i wszystko zainstalować ręcznie (plik .zip). Mamy wtedy do wyboru instalację PHP w postaci modułu CGI lub specjalnych rozszerzeń, komunikujących się z serwerem przez tzw. Server API, dostępnych w wersjach dla Apache i Apache 2.0, serwerów zgodnych z ISAPI i NSAPI lub pracujących jako serwlety.

Przed uruchomieniem automatycznej instalacji (plik php-4.3.6-installer.exe) zalecane jest zatrzymanie serwera WWW . W trakcie instalacji oprócz wskazania katalogu docelowego trzeba podać kilka dodatkowych informacji, tj. adres serwera SMTP i adres pocztowy wykorzystywany przez funkcję mail (wpisywany w polu from). Musimy też określić, z jakim serwerem WWW PHP ma współpracować. Na liście dostępnych opcji znajduje się pozycja Apache, co może być mylące, ponieważ w przypadku wyboru właśnie tego serwera, dopiero po zakończonej instalacji użytkownik jest informowany, że konfigurację należy przeprowadzić ręcznie (oprogramowanie do tego nie zostało jeszcze napisane).

Jeżeli wybierzemy instalację w trybie Advanced, możemy dodatkowo określić ścieżkę do katalogu tymczasowego plików ładowanych na stronę przez użytkowników serwisu oraz ścieżkę do drugiego katalogu, w którym będą przechowywane dane sesji. Ustawimy tu również wymagany poziom raportowania błędów oraz wskażemy rozszerzenia plików, które mają być interpretowane przez PHP (zalecane jest rozszerzenie .php, ale można używać też starszych .phtml i .php3).

Instalację ręczną rozpoczynamy od rozpakowania pliku php-4.3.6-Win32.zip (a właściwie zawartości katalogu php-4.3.6-Win32 znajdującego się wewnątrz archiwum o tej samej nazwie) do wybranego katalogu docelowego, np. c:\php. Następnie należy skopiować zawartość katalogu c:\php\dlls do katalogu systemowego Windows, który w zależności od wersji to c:\winnt\system32 (Windows NT/2000) lub c:\windows\system32 (Windows XP). Kolejne kroki to przeniesienie zawartości katalogu c:\php\mibs do c:\usr\mibs oraz skopiowanie jednego z dwóch gotowych plików php.ini-dist lub php.ini-recommended (zalecany) do odpowiedniego katalogu głównego systemu Windows (c:\winnt lub c:\windows). Nazwę tego pliku należy zmienić na php.ini, a następnie otworzyć go do edycji. Po odszukaniu wiersza, w którym znajduje się wyrażenie extension_dir, wpisujemy katalog, w którym znajdują się rozszerzenia.

extension_dir = "c:/php/extensions"

W zależności od używanego serwera WWW ustawiamy również wartość parametru doc_root. Domyślnie Apache2 instalowany jest w folderze C:\Program Files\Apache Group. Jeśli jednak wybraliśmy ścieżkę C:\Apache, w pliku php.ini wpisujemy następującą nazwę katalogu:

doc_root = "C:/Apache/Apache2/htdocs"

Natomiast w przypadku serwera Internet Information Services:

doc_root = "C:/Inetpub/wwwroot"

Możemy również od razu wybrać rozszerzenia, które będą uruchamiane. Poszczególne rozszerzenia aktywujemy w sekcji Windows Extensions, usuwając średnik w odpowiednim wierszu. Dobrą praktyką jest jednak dodawanie poszczególnych rozszerzeń w miarę potrzeb, a nie włączanie ich na samym początku. Na tym kończymy edycję pliku php.ini i zapisujemy zmiany.

Konfigurowanie serwera Apache do pracy z PHP

Aby serwer mógł przetwarzać skrypty, wykorzystując PHP, należy go odpowiednio skonfigurować. Jest to konieczne zarówno w przypadku ręcznej instalacji PHP, jak i korzystania z instalatora, ponieważ jak już wspomnieliśmy, automatyczna konfiguracja serwera Apache nie została jeszcze zaimplementowana.

Otwieramy zatem plik konfiguracyjny serwera (Start | Programy | Apache HTTP Server 2.0.49 | Configure Apache Server | Edit the Apache httpd.conf Configuration File i jeżeli wykorzystujemy PHP jako moduł CGI, dopisujemy następujące wiersze:

ScriptAlias /php/ "c:/php/"

AddType application/x-httpd-php.php.phtml

Action application/x-httpd-php "/php/php.exe"