Tworzenie komponentów

Biblioteka VCL zawiera komponenty wystarczające do napisania nawet bardzo złożonych programów, ale czasami trzeba zbudować własny komponent bądź rozszerzyć już istniejący.

Biblioteka VCL zawiera komponenty wystarczające do napisania nawet bardzo złożonych programów, ale czasami trzeba zbudować własny komponent bądź rozszerzyć już istniejący.

Budując aplikacje w C++Builderze, możemy swobodnie korzystać z komponentów biblioteki VCL. Jeżeli nie znajdziemy tego, którego potrzebujemy, możemy sięgnąć po elementy dostarczane przez inne firmy. Czasami jednak trzeba minimalnie zmodyfikować działanie dostępnego komponentu lub elegancko opakować swój własny zbiór funkcji, z których chcemy wielokrotnie korzystać. C++Builder oferuje wiele mechanizmów, które ułatwiają to zadanie.

Zobacz również:

Klasa bazowa i rodzaje komponentów

Podstawą tworzenia komponentu jest wybranie właściwej klasy bazowej. Komponenty można podzielić na trzy grupy. Pierwszy rodzaj to komponenty niewidoczne, które zwykle oparte są na klasie bazowej TComponent. Jest ona odpowiedzialna za współpracę komponentu ze środowiskiem IDE. Funkcja, którą pełni niewidoczny komponent, to przede wszystkim obudowanie fragmentu kodu wykonującego określoną funkcję. Przykładem może być obsługa komunikatów i wyświetlanie ich w przeznaczonej do tego kontrolce. Tego typu operacje wykonywane są "w tle" podczas zwykłej pracy programu. Użytkownik często nie wie, co w danym momencie robi dany komponent. Może jedynie obserwować efekty jego pracy.

Drugi rodzaj to komponenty okienkowe, oparte na klasie TWinControl. Pojawiają się zawsze tam, gdzie potrzebna jest współpraca programu z użytkownikiem. Przykładem może być wyświetlenie informacji tekstowej czy wybranie pozycji z listy. Do tworzenia własnych komponentów C++Builder udostępnia specjalną klasę TCustomControl (choć jest TWinControl).

Trzeci rodzaj to komponenty graficzne, które nie mają uchwytu (handle) i są konstruowane na podstawie TGraphicControl. Ich typowe zastosowanie to odbieranie komunikatów odpowiadających wystąpieniu jakiegoś zdarzenia, np. kliknięcia myszą. Dużą zaletą takiego rozwiązania jest mniejsze zapotrzebowanie na zasoby systemu.

Dlaczego modyfikować, a nie tworzyć?

Rysunek 1. Wskazujemy klasę bazową i nazwę nowego komponentu.Kliknij, aby powiększyćRysunek 1. Wskazujemy klasę bazową i nazwę nowego komponentu.Często też rozbudowuje się istniejące komponenty VCL, wykorzystując dziedziczenie przez klasę pochodną. Podstawowe pola, właściwości i metody są już zaimplementowane, więc pozostaje jedynie dopisać brakujące funkcje.

Przykładem przebudowania komponentu może być zmiana domyślnego ustawienia jakiejś właściwości. Możemy np. potrzebować komponentu TLabel wykorzystującego naszą ulubioną czcionkę. Nie chcemy jej każdorazowo ustawiać ani przenosić domyślnych ustawień z komponentu nadrzędnego. W tym celu utworzymy własny komponent pochodny na podstawie TLabel.

Przechodzimy do opcji Component | New Component (lub File | New | Other) i wybieramy Component. Pojawi się okno dialogowe (rysunek 1), w którym określamy klasę bazową. W naszym przypadku będzie nią TLabel. Po jej wybraniu prawie wszystkie pozostałe pola zostaną automatycznie wypełnione. Pozostaje podać nazwę nowej klasy, np. TMojLabel.

Klikamy OK i otrzymujemy automatycznie wygenerowane pliki komponentu: źródłowy i nagłówkowy. Na uwagę zasługuje szczególny fragment pliku źródłowego, który za chwilę będziemy modyfikować:

__fastcall TMojLabel::TMojLabel(TComponent* Owner)

: TLabel(Owner)

{

// tutaj, czyli w konstruktorze obiektu

// dodamy instrukcje ustawiające wartości

// początkowe

}

a także drugi, odpowiedzialny za zarejestrowanie nowego komponentu w bibliotece VCL i dodanie go do palety komponentów na karcie Samples:

void __fastcall PACKAGE Register()

{

TComponentClass classes[1] = {__classid(TMojLabel)};

RegisterComponents("Samples", classes, 0);

}

Teraz możemy umieścić w konstruktorze komponentu instrukcje zmieniające domyślną czcionkę:

Font->Name = "Verdana";

Font->Size = 10;

Font->Style = Font->Style << fsBold;

Po wprowadzeniu zmian zapisujemy plik pod nazwą np. MojLabel.cpp i przechodzimy do Component | Install Component, aby go dodać do palety komponentów. Musimy jeszcze tylko wskazać pakiet, w którym nasz komponent będzie przechowywany. Możemy w tym celu wykorzystać któryś z pakietów lub utworzyć nowy.

Komponent jest gotowy do użycia. Wystarczy przejść do odpowiedniej karty (ponieważ skorzystaliśmy z domyślnych ustawień, komponent znajduje się na karcie Samples) i przeciągnąć go na formularz. Jeśli komponentowi nie przydzieliliśmy żadnej ikony, zostanie ona odziedziczona po komponencie TLabel.

Co się dzieje wewnątrz komponentu?

Jak już wiemy, każdy komponent ma właściwości, zdarzenia i metody. Właściwości dzielimy na publikowane i niepublikowane. Do pierwszych mamy dostęp dzięki inspektorowi obiektów, do drugich z poziomu kodu. Zdarzeniem nazywamy sytuację, którą trzeba obsłużyć, wykonując odpowiedni fragment kodu. Może być zainicjowane przez użytkownika i stanowić reakcję na komunikat systemowy. Zdarzenie wywołuje określoną metodę, której kod uzupełnia programista. Pisząc procedury obsługi zdarzeń, trzeba pamiętać, że mogą się one pojawiać w dowolnej kolejności.