Malujemy fraktal Mandelbrota

Dzisiaj zajmiemy się grafiką znaną jako fraktal Mandelbrota. Rzadko się zdarza, żeby tak proste algorytmy prowadziły do tak skomplikowanych form. Ta prostota niech nas jednak nie zmyli - nie istnieje ostateczny opis matematyki fraktala Mandelbrota. To problem ciągle otwarty i niezbadany, stanowiący wyzwanie dla domowego programisty.

Dzisiaj zajmiemy się grafiką znaną jako fraktal Mandelbrota. Rzadko się zdarza, żeby tak proste algorytmy prowadziły do tak skomplikowanych form. Ta prostota niech nas jednak nie zmyli - nie istnieje ostateczny opis matematyki fraktala Mandelbrota. To problem ciągle otwarty i niezbadany, stanowiący wyzwanie dla domowego programisty.

Rysunek 1. Fraktal Mandelbrota jest obiektem matematycznym. Zanim go wykreślimy, wszystkie współrzędne musimy przeskalować (przeliczyć) z przestrzeni matematycznej na przestrzeń ekranową.Kliknij, aby powiększyćRysunek 1. Fraktal Mandelbrota jest obiektem matematycznym. Zanim go wykreślimy, wszystkie współrzędne musimy przeskalować (przeliczyć) z przestrzeni matematycznej na przestrzeń ekranową.Fraktal Mandelbrota to jedna z najbardziej niezwykłych i zagadkowych grafik komputerowych. Formalnie rzecz biorąc, będzie to grafika, którą niedawno dokładnie zbadaliśmy - dywan na ustalonej powierzchni. Istotą dywanu jest kolorowanie jakiegoś wydzielonego fragmentu ekranu najprostszą techniką "piksel po pikselu". Przypomnijmy ogólny algorytm kreślenia takiego dywanu:

Zobacz również:

double amin=-2, amax=2, bmin=-1.5, bmax=1.5;

double a, b;

int kolor;

for( a = amin; a < amax; a += 0.01)

{

for( b = bmin; b < bmax; b += 0.01)

{

kolor = kolor_Mandelbrota( a, b);

putpixel( a, b, kolor);

}

}

Rysunek 2. Funkcja kolor_Mandelbrota() bada, czy punkt przesuwany po płaszczyźnie za pomocą pewnego prostego przekształcenia ucieka do nieskończoności (czerwony ślad) czy też pozostaje w ograniczonym obszarze. Parametrami przekształcenia są współrzędne naszego pierwotnego punktu (a,b). Jeśli dla jakichś wartości (a,b) testowany punkt nie ucieka do nieskończoności, w miejscu (a,b) - oczywiście po przeskalowaniu na ekran - stawiamy czarną kropkę.Kliknij, aby powiększyćRysunek 2. Funkcja kolor_Mandelbrota() bada, czy punkt przesuwany po płaszczyźnie za pomocą pewnego prostego przekształcenia ucieka do nieskończoności (czerwony ślad) czy też pozostaje w ograniczonym obszarze. Parametrami przekształcenia są współrzędne naszego pierwotnego punktu (a,b). Jeśli dla jakichś wartości (a,b) testowany punkt nie ucieka do nieskończoności, w miejscu (a,b) - oczywiście po przeskalowaniu na ekran - stawiamy czarną kropkę.Algorytm ten ma charakter poglądowy i w takiej postaci jeszcze nie nadaje się do realizacji. Fraktal Mandelbrota, przedstawiony na rys. 1, znajduje się gdzieś w przestrzeni matematycznej, której wycinek określają parametry zdefiniowane w pierwszym wierszu. Takiego wycinka nie powinniśmy bezpośrednio rysować na ekranie - przecież nie ma pikseli o ujemnych współrzędnych. Brakuje tutaj skalowania, czyli przeliczania przestrzeni matematycznej na przestrzeń ekranową.

Oto bardziej kompletny algorytm fraktala Mandelbrota, uwzględniający skalowanie współrzędnych:

int MAXX = 400, MAXY = 400

int i, j;

double amin=-2, amax=2, bmin=-1.5, bmax=1.5;

double a, b;

int kolor;

for( i = 0; i < MAXX; ++i)

{

a = (amax - amin) / MAXX * i + amin;

for( j = 0; j < MAXY; ++j)

{

b = -(bmax - bmin) / MAXY * j + bmax;

kolor = kolor_Mandelbrota( a, b);

putpixel( i, j, kolor);

}

}

W dwóch pierwszych wierszach definiujemy rozpiętość obszaru ekranowego oraz dwie zmienne robocze, przemierzające ten obszar w znanym algorytmie dywanu na określonej powierzchni. Wszystkie te zmienne są całkowitoliczbowe i reprezentują współrzędne ekranowe pikseli. W dwóch następnych wierszach definiujemy ich zmiennoprzecinkowe odpowiedniki w przestrzeni matematycznej, w której istnieje fraktal Mandelbrota.

Rysunek 3. Dokładność kreślenia zależy od liczby powtórzeń procesu przekształcania testowego punktu imax. Źle to rokuje szybkości działania naszego algorytmu - dla wykreślenia każdego piksela dywanu musimy uruchomić długi proces iteracji. Tutaj pętla wykonywała tylko pięć obrotów i fraktal Mandelbrota zgubił wszystkie szczegóły.Kliknij, aby powiększyćRysunek 3. Dokładność kreślenia zależy od liczby powtórzeń procesu przekształcania testowego punktu imax. Źle to rokuje szybkości działania naszego algorytmu - dla wykreślenia każdego piksela dywanu musimy uruchomić długi proces iteracji. Tutaj pętla wykonywała tylko pięć obrotów i fraktal Mandelbrota zgubił wszystkie szczegóły.Rysunek 4. Najważniejszym sposobem barwienia dywanu Mandelbrota jest tak zwany algorytm oceny czasu ucieczki, kiedy to kolor jest w jakiś sposób proporcjonalny do wykonanej liczby obrotów pętli iteracyjnej. Ponadto łatwiej jest obliczać nie bezpośrednio kolor, a jego amplitudy czerwieni, zieleni i błękitu. Ostateczny kolor piksela powstaje w wyniku zmieszania tych amplitud w mieszaczu RGB().Kliknij, aby powiększyćRysunek 4. Najważniejszym sposobem barwienia dywanu Mandelbrota jest tak zwany algorytm oceny czasu ucieczki, kiedy to kolor jest w jakiś sposób proporcjonalny do wykonanej liczby obrotów pętli iteracyjnej. Ponadto łatwiej jest obliczać nie bezpośrednio kolor, a jego amplitudy czerwieni, zieleni i błękitu. Ostateczny kolor piksela powstaje w wyniku zmieszania tych amplitud w mieszaczu RGB().

Wewnątrz pętli uzyskujemy współrzędne (i,j) bieżącego piksela. Piksel ten zostanie wykreślony w ostatnim, istotnym wierszu algorytmu. Najpierw jednak przeliczamy jego współrzędne na współrzędne matematyczne (a,b) i w takiej formie przekazujemy je do kluczowej funkcji kolor_Mandelbrota().

O kolorze każdego piksela, składającego się na nasz dywan, decyduje następująca funkcja, po raz pierwszy podana przez Mandelbrota:

int kolor_mandelbrota( double a, double b)

{

int i, imax = 100;

double x, xx, y;

double r, rmax = 2;

int kolor;

x = y = 0;

for( i = 0; i < imax; ++i)

{

xx = x * x - y * y + a;

y = 2 * x * y + b;

x = xx;

r = sqrt( x * x + y * y);

if( r < rmax)

break;

}

if( i == imax)

kolor = BLACK;

else

kolor = WHITE;

return kolor;

}

Algorytm fraktala Mandelbrota jest szczególnie przejrzyście zapisywany w dziedzinie licz zespolonych: poszukujemy takich wartości parametru c, by iteracja równania z=z2+c dostarczała ograniczonych (nie nieskończonych) wartości zmiennej z. Zmienna z oraz parametr c są tutaj liczbami zespolonymi. Po zastosowaniu reguł mnożenia i dodawania licz zespolonych równanie to rozpisuje się na dwa klasyczne równania, które stosujemy w naszych algorytmach.