Dwa światy C++

Tworzenie aplikacji na platformę .NET zabezpiecza programistę przed popełnianiem wielu typowych błędów. Natomiast gdy trzeba skorzystać z mechanizmów API systemu Windows albo wywołania funkcji z macierzystej biblioteki, należy używać dodatkowej warstwy pośredniej - mechanizmu platform invoke.

Tworzenie aplikacji na platformę .NET zabezpiecza programistę przed popełnianiem wielu typowych błędów. Natomiast gdy trzeba skorzystać z mechanizmów API systemu Windows albo wywołania funkcji z macierzystej biblioteki, należy używać dodatkowej warstwy pośredniej - mechanizmu platform invoke.

Na platformie .NET każdy program wykonywalny jest zapisany w języku asemblera MSIL, który stanowi postać pośrednią między kodem źródłowym a maszynowym i jest tworzony podczas kompilacji kodu źródłowego, np. C# lub VB.NET. Dopiero w momencie uruchomienia aplikacji przez użytkownika specjalny kompilator JIT przekształca MSIL na kod maszynowy danej platformy, żeby mógł zostać wykonany przez procesor.

Zobacz również:

Dzięki temu cała aplikacja działa bardzo szybko. Jeżeli jednak programista chce się odwołać do pewnej funkcji systemu operacyjnego niedostępnej za pośrednictwem klas platformy .NET lub macierzystej biblioteki, musi w specjalny sposób wskazać odpowiednią referencję w kodzie źródłowym. Wykorzystywany jest tu mechanizm platform invoke, który pozwala wywołać dowolną eksportowaną funkcję z biblioteki DLL platformy Win32.

Definiując taką referencję, trzeba przekazać kompilatorowi .NET informację, gdzie ma szukać funkcji (w którym pliku DLL) i jak dokładnie ma wyglądać wywołanie (jak dokonać przekształcenia typów - parametrów wejściowych i wyniku działania danej funkcji). Dużą część takich sygnatur funkcji łatwo napisać, ale warto odwiedzić stronę http://www.pinvoke.net (zorganizowaną jako WIKI), gdzie znajduje się duża baza wywołań API Windows za pośrednictwem mechanizmu platform invoke.

Aby pobrać na przykład ikonę z pliku EXE lub DLL, można użyć funkcji zdefiniowanej w bibliotece shell32.dll (składnia C#):

[DllImport("shell32.dll")]

static extern IntPtr ExtractIcon(IntPtr hInst, string lpszExeFileName, uint nIconIndex);

po czym w kodzie używać funkcji ExtractIcon tak, jakby była częścią biblioteki funkcji platformy .NET.

Oczywiście, pozostaje jeszcze kwestia przekazania parametrów i zrozumienia wyniku. W wypadku tej przykładowej funkcji zwracany jest uchwyt do ikony (który trzeba przekształcić na obiekt Bitmap, aby móc go użyć z poziomu kodu .NET). Natomiast hInst to uchwyt do instancji procesu. Po zakończeniu pracy z ikoną należy pamiętać o wywołaniu funkcji DestroyIcon, która zwolni odpowiednie zasoby.

Więcej problemów pojawia się, jeżeli przekazywane (lub odbierane) są bardziej skomplikowane parametry - np. w wypadku struktur trzeba, używając specjalnych atrybutów, określić, jak dane będą umieszczone w pamięci. Powodem wszystkich komplikacji jest to, że API platformy Win32 dostosowane jest w zasadzie do języka C i użycie go w każdym innym środowisku wymaga specjalnych zabiegów.

Jeżeli duża część programu musi się komunikować z kodem macierzystym, do tworzenia aplikacji warto wykorzystać Visual C++ 2005 Express Edition - obecnie bezpłatny (także do użytku komercyjnego) kompilator C++ z wygodnym IDE, który potrafi tworzyć aplikacje zarówno.NET, jak i w kodzie macierzystym oraz z kodem mieszanym .NET/Win32.

Gdzie w .NET jest miejsce na C++?

Gdy kompilator Visual C++ generuje kod platformy .NET, to powstaje zwykły kod MSIL - tak samo jak w wypadku dowolnego innego kompilatora na tę platformę. Ponieważ jednak C++ nie jest zgodny z CLS (chociażby ze względu na dopuszczalne wielokrotne dziedziczenie), to aby taka kompilacja była możliwa, w kodzie źródłowym nie można stosować pewnych konstrukcji języka C++, a jednocześnie trzeba korzystać z dodatkowych mechanizmów pozwalających na interakcję z .NET.

W wersji 1.x platformy .NET (Visual Studio 2002 i 2003) dostępne były tzw. Managed C++ Extensions, rozszerzające składnię języka o elementy określające interakcję kodu z platformą .NET - np. używając __gc, można było wskazać, że dana klasa C++ jest zarządzana przez automatyczny odśmiecacz. Co prawda, przekształcenie zwykłej aplikacji C++ w aplikację zarządzaną było wtedy stosunkowo proste, ale Managed C++ Extensions pozostawały nadal tylko wytrychem, który w sposób sztuczny pozwalał sterować generowaniem kodu MSIL za pomocą dodatkowych znaczników.

Zupełnie inne podejście zastosowano w Visual C ++ 2005 (czyli w wersji 2.0 platformy .NET). Składnia C++ została tak rozbudowana (nowy standard ECMA), żeby była naturalna dla programistów przyzwyczajonych do tego języka. Wprowadzono np. oddzielne wskaźniki (* - dla kodu macierzystego i ^ - dla kodu zarządzanego) wraz z zasadami określającymi, jak je przekształcać. Nowe C++ w pełni obsługuje elementy .NET (czy raczej CLI), takie jak właściwości, zdarzenia czy typy ogólne. Ale równocześnie, obok automatycznego zarządzania pamięcią przez odśmiecacz (nie wiadomo dokładnie, kiedy obiekt zostanie skasowany, bo o tym decyduje GC), można stosować także deterministyczne mechanizmy zarządzania pamięcią, czyli wywołanie destruktora powoduje, że dany obiekt jest kasowany natychmiast. Najważniejszym celem komitetu ECMA pozostaje przy tym zapewnienie zgodności wstecz, aby kod napisany w C++ mógł być kompilowany nowym kompilatorem.

Kod C++ a platforma .NET

W opcjach kompilacji C++ można ustawić sposób generowania pliku wykonywalnego, który ma działać pod kontrolą CLR.Kliknij, aby powiększyćW opcjach kompilacji C++ można ustawić sposób generowania pliku wykonywalnego, który ma działać pod kontrolą CLR.Kompilator Visual C++ 2005 implementuje najnowszy standard ECMA i obsługuje nową składnię C++. Ponieważ jednak jest to jedyny kompilator, który potrafi generować zarówno kod macierzysty, jak i zarządzany, w ustawieniach projektu trzeba dokładnie określić, jak aplikacja ma zostać zbudowana.

Najpopularniejszym ustawieniem jest tryb mixed (przełącznik w wierszu poleceń /clr), gdzie w pliku wykonywalnym obok siebie mogą istnieć zarówno fragmenty zarządzane, jak i macierzyste. Pozwala to szybko przenieść na platformę .NET gotową aplikację Win32 i udostępnić w postaci klas .NET tylko niezbędne minimum elementów aplikacji. W trybie mixed można kompilować aplikacje korzystające jednocześnie z MFC (Microsoft Foundation Classes) i z Windows Forms. Ponieważ jednak korzystanie z biblioteki MFC (podobnie jak z ATL - Active Template Library) nie jest możliwe w edycji Express, do budowy takich aplikacji trzeba dysponować pełną edycją Visual Studio 2005.

W trybie mixed C++ stosuje tzw. domyślny mechanizm platform invoke nazywany C++ Interop, który pozwala używać mieszanej składni C++. Kod niezarządzany jest w tym wypadku standardowym kodem C++, a fragmenty zarządzane są definiowane za pomocą nowych elementów składni. Gdy potrzebujemy opakować pewną funkcję realizowaną przez macierzyste biblioteki i udostępnić je głównej aplikacji w C# czy C++, warto zacząć pracę właśnie od trybu mixed. Ponadto opcja /clr praktycznie nie wymusza wprowadzania zmian w istniejącym kodzie C++. Należy też zwrócić uwagę, że taki mieszany plik wykonywalny może służyć również do udostępnienia klas .NET aplikacjom macierzystym.

Jeżeli wybrany zostanie inny typ kompilacji (/clr:pure), to kod może zawierać zarówno macierzyste, jak i zarządzane typy danych, ale tylko zarządzane funkcje. W wyniku kompilacji powstaje tylko kod MSIL, co sprawia, że całe rozwiązanie działa szybciej. W wypadku samego /clr kompilator automatycznie generuje odpowiednie przejścia między kodem zarządzanym i macierzystym - co jest wygodne, ale jednak kosztowne. W trybie /clr:pure nie ma możliwości stosowania C++ Interop, czyli aby odwołać się do zewnętrznego pliku DLL, trzeba używać atrybutu DllImport (tak jak w C# czy VB.NET).

Należy jednak pamiętać, że zgodnie ze specyfikacją, działanie funkcji GetLastError nie jest określone. Nie można także udostępniać funkcji aplikacjom niezarządzanym. Obsługiwane są natomiast mechanizmy refleksji (czyli w uproszczeniu - odczytywania z zewnątrz typów zawartych w podzespole). Przy kompilacji w trybie /clr:pure mamy też możliwość wczytywania obrazu wykonywalnego z pamięci, generowania go w locie, szeregowania itp., ponieważ jest to czysty pakiet .NET (w trybie /clr pakiet musiał znajdować się na dysku, aby zostać uruchomiony, ponieważ wczytuje go Windows). Jest także biblioteka CRT skompilowana w wersji pure.

Istnieje jeszcze trzeci tryb (/clr:safe), w którym w wyniku kompilacji powstaje tzw. weryfikowalny pakiet, podobny do generowanych przez C# czy VB.NET (oczywiście, gdy nie korzystamy z platform invoke czy generalnie opcji należących do kategorii /unsafe). Wtedy środowisko uruchomieniowe platformy .NET może przed uruchomieniem kodu sprawdzić, czy nie narusza on zasad bezpieczeństwa. W tak skompilowanym pakiecie mechanizm C++ Interop w ogóle nie jest dostępny. Nie można także używać standardowych klas C++ ani innych typów niż platformy .NET.

Parametr safe może być trochę mylący. Nie oznacza , że kod jest bezpieczny i nie zawiera błędów, tylko że można go sprawdzić przed uruchomieniem. Microsoft zapowiada, że w miarę upływu czasu coraz więcej elementów Windows będzie wymagało, aby składniki i dodatki były kompilowane w trybie safe.

Czwarty sposób kompilacji to włączenie trybu zgodności z Managed C++ Extensions z Visual C++ 2002/2003. Aby zrozumieć różnice między poszczególnymi klasami, warto przeanalizować prosty przykład. Załóżmy, że mamy dwie następujące klasy w C++:

public class Test {

__declspec( dllexport ) double CPPFunction(

char * parametr) { return 0; }

};

public ref class TestNET {

public: double Function(char * parametr) {

Test *t=new Test();

double result=t->CPPFunction("AAAA");

delete t;

return result;

}

};