Wiersz poleceń Windows - jak z niego korzystać?

Nie wszystkie czynności w systemie operacyjnym trzeba wykonywać za pomocą myszy. Konsola tekstowa obsługuje setki poleceń. Korzystając z niej, błyskawicznie wykonasz niektóre zadania. Poniżej zamieszczamy zwięzły opis najlepszych i najbardziej przydatnych z tych poleceń.

Proste polecenia wpisywane w konsoli tekstowej okazują się bardzo pomocne w codziennym używaniu systemu. Niektóre z nich pozwalają znacznie szybciej i wygodniej osiągnąć określone cele niż ich odpowiedniki w graficznym interfejsie Windows.

Wraz z wprowadzeniem powłoki graficznej jako główny element obsługiwania Windows tryb tekstowy coraz bardziej uchodzi za wysłużony i przestarzały. Zupełnie niesłusznie, bo niektóre zadania wykonuje się w nim znacznie szybciej i wygodniej niż za pomocą interfejsu graficznego. Jedyną trudność sprawia (przede wszystkim początkującym użytkownikom) konieczność przyswojenia sobie poleceń i ich składni. Nie jest to wymagane w powłoce graficznej, gdzie można poszukiwać żądanych funkcji, klikając kolejne elementy nawigacji po interfejsie. W konsoli tekstowej jest to niemożliwe i zapewne dlatego zyskała opinię nieprzystępnej.

Zobacz również:

Podczas gdy w graficznym interfejsie użytkownika niektóre funkcje znikały z dotychczasowych lokalizacji, aby w kolejnych wersjach Windows pojawiać się w innych miejscach, konsola tekstowa nie uległa zbyt wielu zmianom. Użytkownicy, którzy mają wprawę w korzystaniu z jej poleceń, mogą je stosować bez problemu w różnych edycjach systemu. Oprócz wewnętrznych poleceń, które oferuje interpreter Windows, są dostępne interpretery i narzędzia innych programistów.

Dodatkową zaletą poleceń konsolowych jest fakt, że można umieszczać je w plikach wsadowych i skrótach. Pierwsza z wymienionych możliwości pozwala tworzyć skrypty składające się z wielu przetwarzanych jedno po drugim poleceń, druga zaś umożliwia wygodne inicjowanie poleceń dwukrotnym kliknięciem myszy. Alternatywnie można zlecić automatyczne wykonywanie ich podczas uruchamiania Windows.

Oto przykład. Chcesz na chwilę zmniejszyć do zera poziom głośności. Zazwyczaj klikasz w tym celu ikonę głośnika w obszarze powiadomień (obok zegara na pasku zadań), a następnie drugą ikonę głośnika umieszczoną pod regulatorem głośności. Możesz to robić znacznie wygodniej, gdy utworzysz skrót do polecenia nircmd.exe mutesysvolume 1.

Zakładanie skrótów do poleceń konsolowych. Kliknij w tym celu prawym przyciskiem myszy pusty skrawek pulpitu i wskaż polecenie Nowy | Skrót. Wpisz polecenie

C:\nirsoft\nircmd.exe mutesysvolume 1

(lub dowolne inne) w polu Wpisz lokalizację elementu, po czym potwierdź przyciskami Dalej i Zakończ. Program NirCmd nie wchodzi w skład domyślnych narzędzi systemu. Trzeba pobrać archiwum nircmd.zip lub nircmd-x64.zip (zależnie od architektury systemu), rozpakować je i wgrać wspomniany plik do katalogu C:\nirsoft\. Zauważ, że w wypadku poleceń zewnętrznych, a więc tych, które nie wchodzą w skład systemu Windows, należy poprzedzać ich przywołanie ścieżką dostępu. W powyższym przykładzie poprzedziliśmy przywołanie pliku nircmd.exe ścieżką dostępu C:\nirsoft\.

NirCmd to alternatywny interpreter poleceń do stosowania w konsoli tekstowej Windows. Oferuje wiele możliwości – wszystkie są wyszczególnione w internetowej witrynie autora.Kliknij, aby powiększyćNirCmd to alternatywny interpreter poleceń do stosowania w konsoli tekstowej Windows. Oferuje wiele możliwości – wszystkie są wyszczególnione w internetowej witrynie autora.

Uruchamianie konsoli tekstowej. Przedstawione poniżej polecenia wprowadza się w konsoli tekstowej zwanej również oknem wiersza poleceń. Aby je otworzyć, wystarczy nacisnąć klawisze [Windows R] i wpisać polecenie cmd. Konsola może automatycznie przeskoczyć do folderu otwartego w Eksploratorze. Przytrzymaj w tym celu naciśnięty klawisz [Shift] i kliknij prawym przyciskiem myszy w oknie Eksploratora, po czym wskaż polecenie Otwórz okno polecenia tutaj.

Każde polecenie wprowadzane w konsoli potwierdza się klawiszem [Enter]. Klawiszami [Strzałka w górę] i [Strzałka w dół] możesz przeskakiwać pomiędzy poleceniami, które były wpisywane w konsoli tekstowej podczas bieżącej sesji. Aby przywołać wskazówki dotyczące składni danego polecenia, wystarczy przywołać go z argumentem /?.

Kopiowanie elementów wyświetlanych w konsoli. Niekiedy trzeba wpisywać w kolejnych poleceniach elementy wyświetlane w konsoli. Podczas przepisywania często zdarza się popełniać błędy – szczególnie, gdy chodzi o długie i komplikowane ciągi znaków takie jak np. adresy IPv6. Wówczas można skopiować żądany element do Schowka. Kliknij w tym celu niewielką ikonę w lewym górnym narożniku okna i wskaż polecenie Edytuj | Oznacz (alternatywnie możesz kliknąć obramowanie okna prawym przyciskiem myszy). Zaznacz żądany fragment tekstu, a zostanie podświetlony białym tłem.

Naciskając klawisz [Enter], skopiujesz go do Schowka i opuścisz tryb zaznaczania.

Podstawy konsoli CMD

Doświadczeni użytkownicy systemu Windows (niektórzy znają nawet środowisko MS-DOS) z pewnością znają na pamięć podstawowe polecenia konsoli tekstowej. Dla pozostałych osób zamieszczamy poniżej krótkie wprowadzenie.

Przemieszczanie się między katalogami. Wpisując polecenie cd <ścieżka>, dostaniesz się do podanego katalogu. Jako ścieżkę podaje się przynajmniej nazwę katalogu podrzędnego, np.

cd temp

Możesz jednak wpisać całą ścieżkę dostępu, np.

cd d:\dane\moje fotografie

Parametr /d umożliwia przechodzenie do katalogu na innym dysku, np.

cd /d e:\dane\moje fotografie

Warto nadmienić, że konsola podpowiada nazwy dostępnych podkatalogów – wystarczy rozpocząć wpisywanie nazwy i nacisnąć klawisz [Tab].

Poleceniem cd.. dostaniesz się do katalogu nadrzędnego, zaś poleceniem cd\ do katalogu głównego na bieżącym dysku.

Aby przeskoczyć do katalogu głównego na innym dysku, wystarczy wpisać jego literę i dwukropek, np. d:.

Wyświetlanie zawartości bieżącego katalogu. W tym celu wystarczy wpisać polecenie dir. Jeśli dołączysz argument /s, polecenie uwzględni podkatalogi. Jeśli chcesz, aby system zapisał listę wynikową w pliku tekstowym, przekieruj strumień docelowy do pliku, np.

dir > lista.txt

Podany plik zostanie utworzony, a jeśli już istnieje, jego zawartość zostanie nadpisana. Jeśli chcesz dopisać wyniki do istniejącego pliku, sformułuj polecenie w następujący sposób: dir >> lista.txt. Takie przekierowywanie można stosować w większości poleceń konsolowych.

Usuwanie plików. Do wykonywania tej operacji służy polecenie del <nazwa_pliku>. W tym i innych poleceniach można stosować symbole wieloznaczne * i ?. Gwiazdka oznacza dowolny ciąg znaków (także pusty), pytajnik zaś dowolny znak. Oto przykłady:

del *.* – usuwa wszystkie pliki w bieżącym katalogu;

del *.tmp /s – usuwa pliki o rozszerzeniu TMP w bieżącym katalogu i wszystkich podkatalogach;

del dok*.* – usuwa wszystkie pliki, których nazwa rozpoczyna się od ciągu dok.

Zakładanie i usuwanie katalogów. Aby utworzyć podkatalog w bieżącym katalogu, trzeba wpisać md <nazwa_podkatalogu>. Poleceniem rd <nazwa_podkatalogu> usuniesz podkatalog – przedtem trzeba go jednak opróżnić.

Ścieżka dostępu do plików wykonywalnych. Poleceniem path przywołasz domyślną ścieżkę wyszukiwania, a więc spis ścieżek, w których system poszukuje poleceń zewnętrznych i plik wykonywalnych. Jeśli katalog, w którym znajduje się dany program lub polecenie zewnętrzne, jest ujęty w ścieżce domyślnej, nie trzeba jej podawać, wprowadzając polecenie. Jeżeli więc nie chcesz wpisywać w powyższym przykładzie polecenia nircmd.exe mutesysvolume 1, dołącz podkatalog, w którym mieści się plik Nircmd.exe, do domyślnej ścieżki wyszukiwania. Wpisz w tym celu

path c:\nirsoft; %path%

Zmienna %path% powoduje zachowanie dotychczasowych katalogów jako domyślnej ścieżki wyszukiwania. Jednak ustawienie to obowiązuje tylko w bieżącej sesji i jest usuwane wraz z zamknięciem lub restartem Windows. Jeżeli chcesz wprowadzić je na stałe, wprowadź zmiany w zmiennej środowiskowej zdefiniowanej we właściwościach systemu. Naciśnij w tym celu klawisze [Windows Pause]. Wskaż polecenie Zaawansowane właściwości systemu, przeskocz na kartę Zaawansowane i kliknij przycisk Zmienne środowiskowe. Następnie zaznacz wpis Path w rubryce Zmienne systemowe i kliknij przycisk Edytuj tuż poniżej. Umieść średnik na końcu pola Wartość zmiennej i dopisz (bez spacji) żądaną ścieżkę.

Kliknij, aby powiększyć