Administracja

Small Business Server 2003 jest przeznaczony do niedużych firm. Małe przedsiębiorstwa nie potrzebują wyszukanych metod administracji tysiącami użytkowników i ogromem informacji. Wymagają natomiast narzędzi pozwalających na łatwe zarządzanie zasobami.

Small Business Server 2003 jest przeznaczony do niedużych firm. Małe przedsiębiorstwa nie potrzebują wyszukanych metod administracji tysiącami użytkowników i ogromem informacji. Wymagają natomiast narzędzi pozwalających na łatwe zarządzanie zasobami.

Platformą systemową pakietu Small Business Server 2003 jest Windows Server 2003. Jego duża skalowalność pozwala na pracę w ogromnych korporacjach. Na potrzeby pakietu SBS Windows Server 2003 został wyposażony w wiele narzędzi do łatwego i skutecznego administrowania serwerem. Osoba, której powierzymy opiekę nad systemem, nie musi mieć pakietu certyfikatów dokumentujących jej rozległą wiedzę. Wystarczy znajomość kilku okienkowych kreatorów Windows. Nie oznacza to jednak, że Small Business Server 2003 zawiera niepełnowartościowe produkty. Mając mniej doświadczenia, można korzystać z kreatorów, ale pakietem SBS można administrować tak, jak systemem Windows Server 2003.

Kreator, kreatora, kreatorem

SBS 2003 ma trafić do niewielkich, dynamicznie rozwijających się firm. Jedną z cech małych przedsiębiorstw jest brak wyspecjalizowanego działu IT. Czynności związane z administracją wykonują firmy partnerskie lub pracownicy bardziej obyci z komputerem. Aby maksymalnie uprościć zarządzanie, pakiet SBS wyposażono w zestaw prostych narzędzi, które po bliższym poznaniu może obsługiwać prawie każdy użytkownik sieci.

Administracja poszczególnymi komponentami systemu odbywa się za pomocą czytelnych kreatorów. Użytkownik jest prowadzony za rękę przez kolejne okna konfiguracyjne. Każde okno zawiera nagłówek ze specyfikacją wykonywanej czynności, czytelny opis zaznaczanych opcji lub wprowadzanych danych. Dostępny dodatkowo przycisk Więcej informacji szczegółowo wyjaśnia, do czego służą określane parametry. Zanim kreator wprowadzi skonfigurowane lub zmienione ustawienia, wyświetla informacje o tym, co zostanie wykonane.

Zarządzanie serwerem i Active Directory

Jeśli system został poprawnie zainstalowany (patrz: "Instalacja SBS 2003") i skonfigurowany (patrz: Konfiguracja"), codzienne zadania administratora ograniczają się do czynności typowo konserwacyjnych. Chodzi o takie zadania, jak monitorowanie działania systemu i aplikacji, wykonywanie kopii zapasowych (patrz: "Współdzielenie zasobów"), instalacja uaktualnień, zarządzanie zasobami sieci oraz rozwiązywanie bieżących problemów. Każda ze wskazanych czynności wymaga użycia właściwego narzędzia. Aby administrator nie błądził po systemie w poszukiwaniu odpowiednich modułów konfiguracyjnych, zostały one zgrupowane pod nazwą Zarządzanie serwerem. Uruchamiając Start | Narzędzia administracyjne | Zarządzanie serwerem, uzyskujemy dostęp do centrum zarządzania SBS 2003.

Moduł Zarządzanie serwerem składa się z dwóch paneli. W lewym odnajdziemy dwie grupy folderów: Zarządzanie standardowe i Zarządzanie zaawansowane. Zarządzanie standardowe zawiera listę najczęściej wykonywanych zadań administracyjnych. Umieszczono tu większość kreatorów ułatwiających pracę administratora. Wymienione w folderze moduły: Użytkownicy, Grupy dystrybucyjne, Grupy zabezpieczeń i Szablony użytkownika służą do wykonywania najprostszych zadań. Folder Zarządzanie zaawansowane jest, jak się łatwo domyślić, zbiorem zaawansowanych narzędzi do administrowania aplikacjami oraz serwerem. Moduły: Użytkownicy i komputery usługi Active Directory lub Zarządzanie komputerem to standardowe narzędzia instalowane razem z Windows Server 2003. Zarządzanie zaawansowane, w przeciwieństwie do Zarządzania standardowego, nie jest jedynie zbiorem kreatorów i odnośników do najczęściej wykonywanych zadań. Administrator znający interfejs i przeznaczenie narzędzi umieszczonych w tym folderze może wykonywać wszelkie czynności konfiguracyjne Windows 2003 lub Exchange 2003.

Zarządzanie serwerem jest centrum dowodzenia pakietem SBS 2003. Warto jednak pamiętać, że po kliknięciu menu Start, uzyskujemy dostęp do folderu Narzędzia administracyjne, który zawiera listę modułów do zarządzania wszystkimi komponentami Windows Server 2003. Są w nim odnośniki do administracji takimi usługami, jak DNS, DHCP, DFS itd. Jeśli zainstalowaliśmy dodatkowe komponenty pakietu SBS, np. Exchange 2003, czy SQL 2000, w menu Wszystkie programy umieszczane są foldery związane z tymi aplikacjami. Sięgając do nich, możemy uzyskać dostęp do dodatkowych informacji lub narzędzi.

Zarządzanie użytkownikami

Konto jest identyfikatorem użytkownika pakietu SBS 2003. Jest ono wykorzystywane przez wiele komponentów i aplikacji systemu. Po utworzeniu konta możemy konfigurować dostęp do plików, drukarek, limity przydziałów dyskowych, adresy poczty elektronicznej, ograniczenia czasu logowania i wiele innych komponentów. Identyfikator ten jest wykorzystywany przez system podczas generowania raportów i zdarzeń. Założenie konta jest prostym działaniem opisanym w artykule: "Konfiguracja". Ponieważ sieć komputerowa to "żywy" organizm, po pewnym czasie może wystąpić konieczność zmodyfikowania właściwości kont.

W celu maksymalnego uproszczenia konfiguracji środowiska oraz uprawnień klientów sieci, SBS opiera się na szablonach użytkowników. Mając przygotowany szablon, możemy w łatwy sposób przenieść wszystkie jego parametry na zakładane lub modyfikowane konta. Do konfiguracji szablonów służy folder Szablony użytkownika. Po jego zaznaczeniu możemy utworzyć nowy szablon oraz importować lub eksportować ustawienia szablonów. Jeśli zaznaczymy jeden z gotowych obiektów, dostępne są opcje zezwalające na modyfikację ustawień lub usuwanie szablonu.

Tworzenie nowego szablonu rozpoczynamy od kliknięcia opcji Dodaj szablon. Po kliknięciu Dalej definiujemy nazwę oraz opis szablonu. Jeżeli zakładamy obiekt na przykład dla pracowników PCWK, w pole Nazwa szablonu wpisujemy np. PCWK - szablon, a w pole Opis: Szablon dla pracowników PC World. Dodatkowe parametry służą do określenia, czy szablon ma być domyślnym szablonem w kreatorze Dodaj użytkownika oraz czy członkowie grupy Domain Power Users mogą korzystać z tego szablonu podczas tworzenia nowych kont. W następnym oknie kreatora wskazujemy grupy zabezpieczeń, do których mają przynależeć użytkownicy założeni za pomocą szablonu. Przykładowo może to być grupa RedakcjaPCWK. Oprócz grup zabezpieczeń ściśle związanych szablonem do listy warto dodać grupy ogólnego przeznaczenia, takie jak Użytkownicy domeny lub Użytkownicy. Następne okno jest również przeznaczone do określania członkostwa w grupach, ale w tym wypadku są to grupy dystrybucyjne. Jeśli chcemy, żeby zakładane konta użytkowników domyślnie należały do grupy dystrybucyjnej, wybieramy ją z listy i klikamy przycisk Dodaj. Kolejne okno, które pojawi się po naciśnięciu Dalej, pozwala ustawić domyślne członkostwo w grupach witryn portalu SharePoint. Możemy np. określić, że użytkownicy, których konta zostały utworzone na podstawie tego szablonu, będą mogli jedynie przeglądać portal firmowy bez możliwości edycji zawartości (opcja Czytelnik). Naciśnięcie Dalej wyświetla okno służące do wprowadzania informacji adresowych. Jego modyfikacja jest przydatna, gdy konta zakładane na podstawie szablonu będą miały inne dane adresowe niż reszta firmy, np. gdyby redakcja PCWK miała siedzibę w innym miejscu niż wydawnictwo IDG. Kolejne okno służy do wprowadzenia informacji o limitach dyskowych. SBS 2003 domyślnie udostępnia jeden z folderów dla klientów pakietu. Limity dyskowe będą nałożone na wolumin, na którym znajduje się udostępnienie. Wprowadzone wartości będą obowiązywały konta założone na podstawie szablonu. Po kliknięciu Dalej wyświetlane jest okno podsumowujące i kreator kończy działanie. Warto pamiętać, że szablony upraszczają zarządzanie, ale nie pozwalają na konfigurację wielu ustawień. Wszystkie parametry określimy, korzystając z modułu Użytkownicy i komputery usługi Active Directory.


Zobacz również