Konfiguracja systemu SuSE Linux

Narzędzie graficzne YaST Control Center to centrum zarządzania całą konfiguracją SuSE Linux 9.0 Webserver Edition. Można je uruchomić za pomocą menu startowego System | YaST lub ręcznie w terminalu, poleceniem /sbin/yast2. Jeżeli wolisz konsolę, możesz uruchomić wersję tekstową poleceniem /sbin/yast. Dysponuje ona wprawdzie takim samym zestawem funkcji, jak graficzny Control Center, jednak siłą rzeczy jest mniej przejrzysta. Dlatego też w dalszym ciągu tekstu ograniczymy się do opisania graficznego Control Center.

Narzędzie graficzne YaST Control Center to centrum zarządzania całą konfiguracją SuSE Linux 9.0 Webserver Edition. Można je uruchomić za pomocą menu startowego System | YaST lub ręcznie w terminalu, poleceniem /sbin/yast2. Jeżeli wolisz konsolę, możesz uruchomić wersję tekstową poleceniem /sbin/yast. Dysponuje ona wprawdzie takim samym zestawem funkcji, jak graficzny Control Center, jednak siłą rzeczy jest mniej przejrzysta. Dlatego też w dalszym ciągu tekstu ograniczymy się do opisania graficznego Control Center.

W obu przypadkach musisz wcześniej zalogować się jako użytkownik root. Wersja graficzna prosi o podanie hasła użytkownika root automatycznie podczas uruchamiania z menu, jeżeli jesteś zalogowany jako zwykły użytkownik. W przypadku uruchamiania Control Center z konsoli - niezależnie od tego, czy chodzi o wersję tekstową, czy graficzną - musisz wcześniej za pomocą polecenia su lub sux przejąć uprawnienia użytkownika root. W przeciwnym razie program będzie wyświetlał puste ekrany albo będzie nawet działał poprawnie, ale nie da się zatwierdzić ani zapisać żadnych zmian.

Graficzny Control Center dysponuje ogółem 51 modułami do najróżniejszych prac związanych z konfiguracją systemu, podzielonymi na siedem grup. Wszystkie moduły można również uruchomić bezpośrednio, z pominięciem Control Center, przez wywołanie ich nazwy. Poleceniem /sbin/yast2 lan (lub /sbin/yast lan w trybie tekstowym) uruchomisz na przykład moduł konfiguracji interfejsów sieciowych. Nazwy modułów do tego rodzaju wywołań znajdziesz, uruchamiając yast2 lub yast z parametrem -l (lub -list).

1. Konfiguracja programowa

Narzędzie YaST Online Update (YOU) dba o to, żeby komputer dysponował najnowszym oprogramowaniem. Możliwe są uaktualnienia ręczne lub zautomatyzowane.

Narzędzie YaST Online Update (YOU) dba o to, żeby komputer dysponował najnowszym oprogramowaniem. Możliwe są uaktualnienia ręczne lub zautomatyzowane.

Za pomocą modułu Change Source of Installation możesz zarządzać mediami źródłowymi, których YaST2 używa do instalacji pakietów i uaktualnień. Bezpośrednio po uruchomieniu moduł wyświetla listę wszystkich znanych dotychczas źródeł instalacji. Po instalacji wykonanej z płyty CD na liście znajduje się tylko krążek instalacyjny.

Opcja Add pozwala jednak dodać nowe źródła. Mogą wśród nich być zarówno lokalne nośniki pamięci (CD-ROM, DVD, katalogi na twardym dysku), jak i połączenia sieciowe (FTP, NFS). Ponieważ YaST2 operuje w razie potrzeby jednocześnie wieloma źródłami, można każde z nich aktywować lub wyłączyć. W trakcie instalacji lub aktualizacji YaST2 operuje tylko z aktywnymi źródłami, ignorując nieaktywne.

Opcję System Update możesz wykorzystać w celu aktualizacji do nowszej wersji SuSE. W trakcie zwykłej pracy działa to jednak tylko w odniesieniu do aplikacji użytkowych i nie dotyczy podstawowego systemu. Aby uaktualnić podstawowy system, musisz dysponować odpowiednią bootowalną płytą CD. Oba moduły: Patch CD Update oraz Online Update służą do aktualizacji zainstalowanych pakietów z odpowiednich źródeł, jednak częściej stosuje się aktualizację przez YaST Online Update (YOU).

Po uruchomieniu tego modułu YOU aktualizuje najpierw listę dostępnych serwerów-mirrorów, z których może pobrać pliki z aktualizacjami. Następnie wskazuje pierwszy serwer z listy jako źródło aktualizacji i czeka na potwierdzenie rozpoczęcia pobierania. Jeżeli nie chcesz za każdym razem inicjować aktualizacji ręcznie, możesz kliknąć w tym oknie przycisk Configure Fully Automatic Update i utworzyć zadanie dla programu cron.

Aby dokonać ręcznej aktualizacji, kliknij Next. YOU wyświetli listę nowych aktualizacji dostępnych na serwerze i pozwoli wybrać te, które chcesz zainstalować. Aktualizacje ważne w danej instalacji wyświetlane są czerwoną czcionką i są od razu wstępnie zaznaczone. Te pliki należy bezwzględnie zainstalować. Aktualizacje wyświetlane czarną czcionką to elementy opcjonalne, które możesz w razie potrzeby pobrać lub zignorować. Pliki wyświetlane niebieską czcionką nie mają dla systemu znaczenia, ponieważ zainstalowane już są pliki równoważne lub nowsze.

Yast Control Center to wygodne narzędzie do konfiguracji wszystkich ustawień systemu.

Yast Control Center to wygodne narzędzie do konfiguracji wszystkich ustawień systemu.

Gdy zaznaczysz plik na liście, zostanie wyświetlony jego dokładny opis. Kliknięcie okna po lewej stronie powoduje zaznaczenie pliku do pobrania. Możesz też na stałe wyłączyć dany pakiet z listy pobieranych poprawek, co spowoduje, że nie będzie uwzględniany podczas kolejnych aktualizacji. Jest to bardzo przydatne, gdy chcesz zachować określoną wersję jakiegoś oprogramowania. Aby na stałe wyłączyć pakiet z aktualizacji, zaznacz go i kliknij prawy przycisk myszy, a następnie wybierz z menu kontekstowego opcję Taboo - Never install.

Gdy za pomocą odpowiedniego przełącznika-filtru w lewym górnym rogu okna zmienisz widok z YOU Patches na Installation Summary, a następnie klikniesz Refresh List, otrzymasz przejrzystą listę aktualizacji wybranych do pobrania. Zaznaczając lub usuwając zaznaczenia poszczególnych pól wyboru (które określają status instalacji pakietu) w prawej części okna, zobaczysz ze szczegółami, jakie pakiety są usuwane, aktualizowane lub instalowane.

Menedżer aktualizacji YOU grupuje pakiety według ich znaczenia, sygnalizowanego kolorem czcionki. Na ilustracji widać, że jądro i pomoc SuSE wymagają bezwzględnej aktualizacji.

Menedżer aktualizacji YOU grupuje pakiety według ich znaczenia, sygnalizowanego kolorem czcionki. Na ilustracji widać, że jądro i pomoc SuSE wymagają bezwzględnej aktualizacji.

Gdy już zakończysz wybór pakietów do pobrania, kliknij Accept. YOU najpierw kolejno pobierze pliki z wybranego serwera, a następnie od razu je zainstaluje. Zgodnie z ustawieniami domyślnymi program przechowuje pobrane pakiety do późniejszego wykorzystania, ale po pomyślnie zakończonej instalacji raczej nie będą ci potrzebne. Dlatego jeszcze przed zakończeniem sesji YOU zaznacz opcję Remove Source Packages after Update, a pakiety źródłowe będą usuwane po instalacji. Po zakończeniu aktualizacji YOU uruchamia wprowadzone zmiany wywołaniem skryptu SuSEconfig, co w zależności od zakresu aktualizacji może potrwać do kilku minut.

Kliknięcie Install and Remove Software uruchamia menedżera pakietów systemu. To bardzo dobre narzędzie - umożliwia wgrywanie pakietów lub ich grup z dowolnego nośnika instalacyjnego albo usuwa już zainstalowane, ale niepotrzebne oprogramowanie. Doskonale radzi sobie przy tym z zależnościami - gdy program wybrany do instalacji wymaga do działania obecności innych pakietów, menedżer automatycznie zaznacza te pakiety do instalacji. I odwrotnie, gdy próbujesz odinstalować pakiet, który jest wymagany przez zainstalowane oprogramowanie, menedżer pakietów generuje stosowne ostrzeżenie.

Obsługa menedżera pakietów funkcjonuje na tych samych zasadach, co obsługa menedżera pakietów YOU. Także tutaj narzędzie sygnalizuje status poszczególnych pakietów poprzedzającymi je ikonami i umożliwia zmianę statusu za pomocą menu kontekstowego. Oprócz instalacji, aktualizacji i usuwania oferuje także warianty Keep (status pakietu nie jest zmieniany) oraz Protected - Do Not Modify.

YOU pokazuje przebieg aktualizacji w oknie dziennika. Cały proces może trwać dość długo w przypadku dużych plików. Przetworzone pakiety źródłowe usuniesz po pomyślnie zakończonej instalacji za pomocą opcji dostępnej w dolnej części ekranu.

YOU pokazuje przebieg aktualizacji w oknie dziennika. Cały proces może trwać dość długo w przypadku dużych plików. Przetworzone pakiety źródłowe usuniesz po pomyślnie zakończonej instalacji za pomocą opcji dostępnej w dolnej części ekranu.

Ochrona pakietów okazuje się szczególnie przydatna wówczas, gdy w systemie instalowano oprogramowanie ze źródeł trzecich. Unika się w ten sposób ewentualnych konfliktów wersji. Menedżer pakietów rozpoznaje, bez ingerencji administratora, pakiety nieopatrzone sygnaturą SuSE i automatycznie nadaje im odpowiedni status.

Za pomocą różnych filtrów widoku można przeglądać mniej lub bardziej szczegółowe listy pakietów już zainstalowanych, jak również przewidzianych do instalacji, znajdujących się na źródłowym nośniku.

Filtr Selections łączy pakiety w bardzo obszerne grupy funkcjonalne, natomiast dobry kompromis między przejrzystością wyboru pakietów a łączeniem w grupy jednostek powiązanych funkcjonalnie zapewnia filtr Package Groups. Za pomocą filtru Search można przejść bezpośrednio do pakietów o znanych nazwach. Installation Summary w swoim układzie domyślnym oferuje optymalny przegląd wprowadzonych zmian.

Wprowadzone zmiany koniecznie sprawdź pod kątem występowania zależności. Możesz to zrobić ręcznie, klikając przycisk Check Dependencies, lub zlecić automatyczny test, korzystając z opcji Autocheck. Gdyby pojawiły się problemy, menedżer pakietów wyświetli stosowne ostrzeżenie w oddzielnym oknie i zaproponuje od razu sposób rozwiązania konfliktów. Bezwzględnie zaakceptuj tę propozycję, chyba że dokładnie wiesz, co robisz. Po wprowadzeniu wszystkich zaplanowanych zmian i usunięciu źródeł ewentualnych konfliktów, możesz zatwierdzić nową konfigurację przyciskiem Accept. Menedżer pakietów rozpocznie wówczas modyfikację pakietów, a na zakończenie aktywuje wprowadzone zmiany za pomocą skryptu SuSEconfig.


Zobacz również