TV

TX-48AS640E
Tomasz Chmielewski
UE48H6200
Tomasz Chmielewski