Biznes Plan AGRO 2.0 pl

Program do sporządzania Planów Przedsięwzięć Gospodarczych dla Gospodarstw Rolnych w ramach dopłat ARiMR (linie kredytowe nKZ, nIP, nNT i inne). Umożliwia kompleksowe sporządzanie planu przedsięwzięcia gospodarczego dla Gospodarstw Rolnych.

Generowana część finansowa zawiera :

1) Dane o Inwestorze

2) Inwestycja

3) Opis Inwestycji

4) Kredyty długo i krótkoterminowe

5) Kredyty długoterminowe

6) Kredyty krótkoterminowe

7) Kredyty Inwestycyjne

8) Zestawienie kredytów długoterminowych – rocznie

9) Zestawienie kredytów długoterminowych – kwartalnie

10) Spłata zobowiązań – kwartalnie

11) Osoby we wspólnym gospodarstwie domowym

12) Koszty utrzymania rodziny

13) Najem siły roboczej

14) Środki dzierżawione przez gospodarstwo

15) Zasoby ziemi

16) ŚRODKI TRWAŁE - Plantacje wieloletnie

17) ŚRODKI TRWAŁE - Budynki i budowle

18) ŚRODKI TRWAŁE - Maszyny i urządzenie

19) ŚRODKI TRWAŁE - Środki transportowe

20) ŚRODKI TRWAŁE – pozostałe

21) Sprzedaż majątku trwałego

22) Inwestycje i zakup majątku trwałego

23) Inwestycje rozpoczęte

24) Kalkulacje produkcji

25) Płatności Obszarowe

26) Organizacja produkcji roślinnej

27) Zestawienie kosztów i przychodów - produkcja roslinna

28) Produkcja roślinna w toku

29) Odbiorcy produkcji roślinnej i zwierzęcej

30) Uproszczone obroty stada - produkcja zwierzęca

31) Organizacja produkcji zwierzęcej - Sprzedaż - Zakup stada

32) Organizacja produkcji zwierzęcej - dodatkowe koszty weterynaryjne

33) Koszty bezpośrednie i przychody produkcja zwięrzeca

34) Spożycie wewnętrzne produkctów rolniczych

35) Zapasy produktów i materiałów

36) Koszty pośrednie

37) Należności i zobowiązania

38) Przepływ Gotówki - Układ Kwartalny

39) Przepływ Gotówki - Układ Roczny

40) Rachunek Wyników

41) Bilans Majątkowy

42) ANALIZA - Okres Zwrotu Inwestycji

43) ANALIZA - Skumulowana Zdyskontowana Nadwyżka Brutto

44) ANALIZA - NPV - Net Present Value

45) ANALIZA - IRR - Wewnętrzna stopa zwrotu