Biznes Plan MiSP 1.0 pl

Program do sporządzania Planów przedsięwzięć gospodarczych dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Kompleksowe sporządzanie planu przedsięwzięcia gospodarczego dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (sklepy, hurtownie) oraz osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej (na potrzeby banku czy urzędu pracy).

Generowana część finansowa zawiera dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw:

1) Dane Firmy

2) Środki Trwałe

3) Analiza popytu na usługę

4) Przewidywana cena sprzedaży ( netto )

5) Przychody ze sprzedaży netto

6) Koszty wytworzenia sprzedanych produktów i usług

7) Koszty stałe ogólne w układzie rodzajowym (bez amortyzacji)

8) Koszty stałe - amortyzacja - wartość netto

9) Wartość netto środków trwałych

10) Zestawienie zbiorcze kosztów

11) Kredyty

12) Zapotrzebowanie na kapitał obrotowy

13) Rachunek zysków i strat

14) Rachunek przepływów pieniężnych

15) Bilans majątkowy

16) Ocena efektywności inwestycji - okres zwrotu

17) Skumulowana zdyskontowana nadwyżka brutto

18) Zaktualizowana wartość netto (NPV - Net Present Value)

19) IRR - Wewnętrzna stopa zwrotu

20) Analiza wrażliwości

21) Analiza wrażliwości dla kolejnych lat