DocArena 6.4.6

DocArena to innowacyjny edytor tekstowo-graficzny dla producentów, biur projektowych i wykładowców (osób zajmujących się szkoleniami). Zastosowania: podręczniki, opisy i specyfikacje projektów, materiały szkoleniowe, opracowania naukowo-techniczne, prezentacje, karty techniczne.

DocArena ułatwia pracę nad złożonymi opracowaniami, posiada graficzny edytor interaktywnych plansz, diagramów i stron tytułowych, a także wygodny edytor wzorów. Opracowania aplikacja składa do formatów: PDF (dokumenty i kompletne książki), CHM (podręczniki i interaktywne prezentacje w formie e-book), HTML (bazy wiedzy on-line), EPUB (książki w formie e-book).

Nowości w wydaniu:

HTML, CHM, EPUB: opcja Formatuj akapity metodą ulepszoną w wersji 6.4.6 (zakładka Podstawowe)

•Ko­lej­ne po­dej­ście do ujed­no­li­ce­nia od­stę­pów mię­dzy wier­sza­mi w Do­cA­re­nie, Vec­to i prze­glą­dar­kach. Tym ra­zem uda­ło się zmar­gi­na­li­zo­wać róż­ni­ce ty­po­gra­ficz­ne mię­dzy prze­glą­dar­ka­mi. Szcze­gól­nie wi­dać to we wra­żli­wych na po­ło­że­nie blo­kach tek­sto­wych w Vec­to. Po­nie­waż no­wa me­to­da mo­że po­wo­do­wać wy­raź­ną zmia­nę wy­glą­du do­tych­czas ge­ne­ro­wa­nych ma­te­ria­łów, jest do­myśl­nie włą­cza­na tyl­ko w no­wych pro­jektach.

•Poprawki w łamaniu tekstu.

•Ostatni wyraz w akapicie także dzielony, z pominięciem dwóch ostatnich sylab.

PDF:

•Prawidłowy kolor tła (gdy nie biały) pod obiektami Vecto - uzupełnienie względem wersji 6.4.5

•Usunięta potencjalna przyczyna znikania tekstu zawierającego nietypowe znaki.

DocArena:

•Usunięta usterka w edycji przypisów, wprowadzona w wersji 6.4.

•Usunięta usterka w zapisywaniu szablonów, wprowadzona w wersji 6.4.

Vecto:

•Usunięte błędy wprowadzone od wersji 6.4.

•Możliwość zaznaczenia obiektu poprzez kliknięcie narożnika.

UWAGA

Wersja demo posiada ograniczenia w zakresie składu tekstu i rysunków.


Liczba pobrań: 1352
Cena/licencja:Demo
Producent/dystrybutor:Proidea Software
Rozmiar:50.97 MB
Nazwa pliku: DocArenaSetup6.02.exe

Ocena:
Twoja ocena:
Pobierz program Nowa wersja
Programy producenta
Liczba pobrań: 1352
Cena/licencja:Demo
Producent/dystrybutor:Proidea Software
Rozmiar:50.97 MB
Nazwa pliku: DocArenaSetup6.02.exe

Ocena:
Twoja ocena:
Pobierz program Nowa wersja
Nie przegap

Zapisz się na newsletter i nie przegap najnowszych aplikacji i gier:

Programy producenta
Program miesiąca