zaTelnet Professional 1.10

Profesjonalny klient Telnet/SSH.