10 pytań o wolne oprogramowanie w firmie

IDC sformułowało 10 pytań, na które kierownik ds. informatycznych powinien odpowiedzieć sobie i prezesowi przed podjęciem decyzji o strategicznej konwersji na oprogramowanie o otwartym dostępie do kodu źródłowego.

Dojrzałość oprogramowania, jego koszt, wsparcie, dokumentacja, licencjonowanie - to wszystko zagadnienia jakie rozważa CIO zastanawiający się nad dokonaniem wdrożenia platformy z oprogramowaniem o otwartym kodzie źródłowym czy oprogramowania "zamkniętego".

IDC proponuje dokonanie oceny zdolności do działania wolnego oprogramowania w kontekście danej firmy. Najpierw - z perspektywy procesów informatycznych wewnątrz firmy. Czyli określenie zgodności / dostosowania poziomu wewnętrznej wiedzy w firmie, działów wsparcia i sprzętu komputerowego z planowanym do wdrożenia rozwiązaniem open source. Następnie określenie zgodności kierunku strategii informatycznej w organizacji z tym rozwiązaniem, wyrażone w kategoriach stosunku funkcjonalności do kosztu. Wreszcie, kiedy stopień strategicznego i operacyjnego dopasowania z wolnym oprogramowaniem zostaną określone, celem CIO staje się czuwanie nad właściwym tempem i rozplanowaniem adaptacji. Według IDC decyzja powinna zapaść głównie w oparciu o czynniki zewnętrzne dla organizacji, jak dostępność zewnętrznego know how, dojrzałość kodu, dostępność narządzi do rozbudowy, wsparcie serwisowe.

Kryteria pomocne w ocenie przydatności oprogramowania open source w firmie są - jak stwierdzają sami autorzy raportu IDC - podobne do kryteriów jakie zastosowano by przy ocenie oprogramowania zamkniętego. IDC zaproponowało listę obszarów zagadnień z jakimi powinna zmierzyć się firma, która chce ocenić przydatność wolnego oprogramowania w firmowych desktopach i całym firmowym oprogramowaniu.

1. Czy firma posiada dostateczną własną wiedzę aby zarządzać zainstalowaniem, modyfikacją i utrzymaniem wolnego oprogramowania?

2. Jak dalece można posunąć się w ograniczeniu wsparcia przy implementacji i utrzymaniu oprogramowania (tj. bez szkody dla projektu - red.)?

3. Jakie znaczenie ma potencjalnie skąpa dokumentacja dla zdolności działania wolnego oprogramowania na komputerach osobistych w firmie czy w postaci systemów zarządzania firmą?

4. W porównaniu z oprogramowaniem zamkniętym, w poszczególnych realizowanych zadaniach możliwości oprogramowania z otwartym kodem źródłowym są większe, takie same, czy nieadekwatne?

5. Czy łatwość obsługi i funkcjonalność rozwiązań open source jest na miarę potrzeb użytkowników końcowych?

6. Czy rozwiązanie open source jest/będzie zgodne z wymogami systemu zarządzania dla przedsiębiorstwa?

7. Jakie będą w bliższej i dalszej perspektywie efekty wdrożenia rozwiązania open-source?

8. Biorąc pod uwagę plany i strategię na przyszłość, czy dane rozwiązanie open source spełnia informatyczne i biznesowe wymogi poziomu stabilności, wydajności i skalowalności?

9. Jakie są koszty związane z przystosowaniem, administrowaniem, utrzymaniem, itd. kodu oprogramowania?

10. Czy umowa licencyjna na zmiany, wykorzystanie i dystrybucję kodu są zgodne z celami informatycznymi i biznesowymi firmy oraz kwestiami prawnymi?

Przedsiębiorstwa rozważające zaadoptowanie open source powinny brać pod uwagę możliwość braku wsparcia w procesach uruchomienia i utrzymania oprogramowania. Takie inicjatywy open source jak Linux są bardzo dobrze udokumentowane i wspierane, nie dotyczy to jednak wszystkich inicjatyw związanych z wolnym oprogramowaniem. W najlepszym razie dostępność I koszt wsparcia mogą być - trudne - do oszacowania. Inna kwestia to sposób jego planowania, budowania, testowania, utrzymania i projektowania. Czy model tworzenia oprogramowania, z dużą liczbą niezależnych programistów bez formalnego zarządzania projektem rozwoju oprogramowania zadziała?

Sukces Linuxa dowodzi, że tak. Wzrost na tym rynku zależy jednak, zdaniem IDC, od przejścia z modelu projektów rozwoju oprogramowania w ramach ad hoc organizowanych grup programistów do systematycznych projektów rozwoju z określonym finansowaniem i zapleczem organizacyjnym ze strony firm. IDC sądzi, że CIO staną się z czasem bardziej otwarci na open source, zwiększy się liczba projektów rozwoju wolnego oprogramowani powstałych z inicjatywy firm, wzrośnie ich zaangażowanie - poprzez wsparcie i uczestnictwo - w rozwoju wolnego oprogramowania; wszystko to zwłaszcza w celu zaspokojenia potrzeb specyfikacji, dostosowania oprogramowania pod kątem konkretnych potrzeb i nisz.