50-latka słabej konwergencji

Nici z szybkiego wzrostu, nici z konwergencji - gdyby utrzymały się obecne tendencje w zakresie zatrudnienia i wydajności pracy, tempo wzrostu gospodarczego oraz produktywności w Polsce i 9 pozostałych krajach "Młodej Unii" raczej nie pozwoli nam na dogonienie "Starej Unii", wynika z opracowania Komitetu Polityki Gospodarczej UE.

Grupa robocza ds. starzenia się siły roboczej przy Komitecie Polityki Gospodarczej opublikowała długoterminową projekcję zmian wydajności pracy i tempa wzrostu PKB (do 2050 roku) dla krajów Unii Europejskiej. Odzwierciedla ona obecnie obserwowane trendy w zakresie zatrudnienia i wydajności pracy. Zakłada brak zmian w polityce, z tego względu jak zastrzegają autorzy, lepiej traktować opracowanie jako ocenę konsekwencji utrzymania obecnych tendencji niż faktyczną prognozę.

Owa propagacja obecnych trendów przewiduje ogólne spowolnienie tempa wzrostu gospodarczego (podawanego jako średni roczny wzrost) całej Unii Europejskiej z obecnych ok. 2,5% do ok 1,25% w latach 2014 - 2050. Spadek tempa wzrostu standardu życia jest mniej widoczny ale i tak znaczący - tempo wzrostu PKB per capita w UE spadnie z 2,25% do 1,5% w latach 40 XXI wieku.

W okresie 2004 - 2010 średnie tempo wzrostu PKB dla 25 krajów Unii z poziomu 2,4% ma spaść gwałtownie do 1,5% w latach 2021 - 2030 i ustabilizować się na poziomie 1,2% w latach 2031 - 2050. O wiele większy spadek tempa wzrostu PKB dotknie szybciej rozwijające się obecnie 10 nowych krajów członkowskich Unii, gdzie obniży się o ok. 3,6 punktu proc. Z poziomu 4,2% w latach 2004 - 2010 tempo wzrostu spadnie do zaledwie 0,6% w latach 40. W krajach Piętnastki tempo wzrostu będzie wówczas oscylować ok. 1,3%.

Projekcje dla Polski zakładają średnie tempo wzrostu PKB do 2050 roku na poziomie 2,4%. Będzie się ono zarazem charakteryzowało systematycznym spadkiem: z 4,6% w latach 2004 - 2010, do 3,8% w latach 2011 - 2020, 2,7% w latach 20., 1,2% w latach 30. i zaledwie 0,5% w latach 40. Niższe tempo wzrostu będzie mieć wówczas w gronie 25 krajów UE tylko Słowacja (0,3%).

Tempo wzrostu wydajności pracy w całej Unii wzrośnie początkowo z 1,5% w latach 2004 - 2010 do 2% w latach 2011 - 2020. Potem będzie powoli spadać, ostatecznie do poziomu 1,7% w latach 40. W 10 nowych krajach Unii tempo wzrostu wydajności pracy będzie stopniowo spadać z 3,6% w latach 2004 - 2010 do 1,8% w latach 40. Dotyczy to także polskiego tempa wzrostu wydajności, które z poziomu 3,8% w latach 2004 - 2010 obniży się do 1,8% w l. 40., a ogółem w latach 2004 - 2050 wyniesie 2,7%.