ASP.NET Web Matrix - przewodnik

Spis treści

Tworzenie stron ASP.NET do urządzeń przenośnych

Aby przygotować strony internetowe stanowiące interfejs użytkownika do aplikacji na urządzenia przenośne, można skorzystać z szablonu Mobile pages. Strony takie umożliwiają prezentację informacji w urządzeniach przenośnych, takich jak telefony komórkowe lub komputery naręczne (PDA). Cała logika aplikacji jest w tym przypadku realizowana po stronie serwera.

Do wykonania tego przykładu konieczne jest zainstalowanie ASP.NET Mobile Internet Toolkit (MMIT) 1.0. Pakiet można pobrać pod adresemhttp://asp.net/download.aspx .

ASP.NET Web Matrix - przewodnik

W tym przykładzie utworzymy nową stronę do urządzeń przenośnych.

1. Uruchom aplikację Microsoft ASP.NET Web Matrix. Pojawi się okno dialogowe Add New File.

2. Z panelu Templates wybierz pozycję Mobile pages.

3. Wybierz szablon Mobile Page.

4. W pole Location wpisz ścieżkę dostępu do pliku.

5. W pole Filename wpisz nazwę pliku mojaPierwszaStronaDlaUrzadzenPrzenosnych.aspx.

6. Z listy rozwijanej Language wybierz pozycję Visual Basic.

7. Kliknij przycisk OK. Strona mojaPierwszaStronaDlaUrzadzenPrzenosnych.aspx otworzy się w widoku Design.

Dodanie kontrolki dla urządzenia przenośnego

W tym przykładzie do utworzonej poprzednio strony dodamy serwerową kontrolkę ObjectList.

ASP.NET Web Matrix - przewodnik
ASP.NET Web Matrix - przewodnik
1. Z palety Mobile Controls przybornika Toolbox przeciągnij kontrolkę ObjectList na projektowaną stronę w obszar formularza Form1.

2. W oknie właściwości kontrolki ObjectList przypisz parametrowi ID wartość ListaZamowien.

3. Włącz widok Code.

4. Z przybornika przeciągnij ikonę generatora kodu SELECT Data Method na dół strony ASP.NET.

Pojawi się okno dialogowe kreatora SELECT Data Code Wizard.

5. Kliknij listę rozwijaną Select a database. Środowisko ASP.NET Web Matrix połączy się z wybranym źródłem danych i umieści na liście rozwijanej nazwy dostępnych baz danych. Wybierz przygotowaną we wcześniejszym przykładzie bazę danych Zamowienia.

6. Kliknij przycisk Next.

Pojawi się kolejne okno kreatora - Construct a SELECT Query.

7. Z listy Tables wybierz tabelę Zamowienia.

8. W części Columns zaznacz pole wyboru obok pozycji *.

9. Kliknij przycisk Next.

Pojawi się kolejne okno kreatora - Query Preview.

10. Kliknij przycisk Test Query.

Jako wynik testowego zapytania do bazy wyświetlone zostaną wszystkie rekordy tabeli Zamowienia.

11. Kliknij przycisk Next.

Na ekranie pojawi się kolejne okno dialogowe kreatora.

12. W pole nazwy metody wpisz PobierzZamowienia.

13. Zaznacz opcję DataSet (wartość domyślna).

14. Kliknij przycisk Finish.

Okno kreatora zniknie, a na stronie w widoku Code pojawi się funkcja PobierzZamowienia. Funkcja nie przyjmuje żadnych parametrów wejściowych, a w wyniku działania zwraca zestaw danych DataSet. Zestaw danych DataSet zawiera wszystkie zamówienia znajdujące się w tabeli Zamowienia.

Function PobierzZamowienia() As System.Data.DataSet

Dim connectionString As String = _

"server='(local)'; trusted_connection=true; " & _

"database='Zamowienia'"

Dim dbConnection As System.Data.IDbConnection = _

New System.Data.SqlClient. ř

SqlConnection(connectionString)

Dim queryString As String = _

"SELECT [Zamowienia].* FROM [Zamowienia]"

Dim dbCommand As System.Data.IDbCommand = _

New System.Data.SqlClient.SqlCommand

dbCommand.CommandText = queryString

dbCommand.Connection = dbConnection

Dim dataAdapter As System.Data.IDbDataAdapter = _

New System.Data.SqlClient.SqlDataAdapter

dataAdapter.SelectCommand = dbCommand

Dim dataSet As System.Data.DataSet = _

New System.Data.DataSet

dataAdapter.Fill(dataSet)

Return dataSet

End Function

15. Dodaj funkcję obsługi zdarzenia Page_Load, która powiąże kontrolkę ObjectList ze zbiorem danych zwróconym przez funkcję PobierzZamowienia:

Sub Page_Load(Sender As Object, e As EventArgs)

OrderList.DataSource = PobierzZamowienia()

OrderList.DataBind()

End Sub

16. Kliknij przycisk Start lub naciśnij klawisz [F5], aby uruchomić stronę. Strona zostanie przetestowana w przeglądarce internetowej klienta.

17. Kliknij identyfikator zamówienia (jest to odnośnik), aby zobaczyć pozostałe dane rekordu z tabeli Zamowienia.

Przygotowaną stronę można również przetestować, wykorzystując emulator urządzenia przenośnego, telefon komórkowy lub palmtop. Strona automatycznie dostosuje wysyłane znaczniki do możliwości urządzenia (jeśli urządzenie korzysta na przykład z WAP, zastosowany zostanie język WML).

18. Zamknij okno przeglądarki internetowej.

Testowanie strony do urządzeń przenośnych

Dostępne w Internecie emulatory pozwalają przetestować działanie aplikacji na różnych urządzeniach przenośnych.

W tym przykładzie sprawdzimy działanie strony mojaPierwszaStronaDlaUrzadzenPrzenosnych.aspx za pomocą emulatora urządzeń przenośnych, opracowanego przez firmę YoSpace. Bezpłatną wersję testową emulatora można pobrać ze strony www.yospace.com/spede.html. Emulator działa przy założeniu, że strona do urządzenia przenośnego znajduje się na serwerze IIS, dlatego w tym przypadku nie można wykorzystać serwera internetowego wbudowanego w aplikację ASP.NET Web Matrix Server.

1. Otwórz plik mojaPierwszaStronaDlaUrzadzenPrzenosnych.aspx.

2. Uruchom emulator.

3. W menu Options wybierz pozycję Open Location.

4. Wpisz adres URL strony mojaPierwszaStronaDlaUrzadzenPrzenosnych.aspx, opublikowanej na serwerze IIS.

Strona zostanie automatycznie wyświetlona w emulatorze urządzenia przenośnego.

ASP.NET Web Matrix - przewodnik
ASP.NET Web Matrix - przewodnik
ASP.NET Web Matrix - przewodnik
ASP.NET Web Matrix - przewodnik
Aby zobaczyć wszystkie dane rekordu tabeli Zamowienia, kliknij w oknie emulatora identyfikator zamówienia.

Uwaga - klikając klawisze nawigacyjne emulowanego urządzenia, można przejrzeć wszystkie menu.

Zamknij okno emulatora urządzenia przenośnego.