ASP.NET Web Matrix - przewodnik

Spis treści

Uzupełnij kod metody Button1_Click o widoczny poniżej, wyróżniony na czerwono kod. Kod ten zmienia właściwość Text kontrolki etykiety (Label) tak, aby zawierała wartość wprowadzoną w umieszczonym na stronie polu tekstowym:

Sub Button1_Click(sender As Object, e As EventArgs)

Label1.Text = "Witaj, " & TextBox1.Text & _

"! Witaj w ASP.NET Web Matrix!"

End Sub

ASP.NET Web Matrix - przewodnik

Wybierając kartę All, zobaczysz pełną zawartość projektowanej strony ASP.NET. Wyświetlona w tym widoku strona będzie zawierała kod HTML strony, jak również kod ASP. Widok ten pozwala w wygodny sposób obejrzeć całą zawartość strony (zarówno kod, jak i treść):

<%@ Page Language="VB" %>

<script runat="server">

Sub Button1_Click(sender As Object, e As EventArgs)

Label1.Text = "Witaj, " & TextBox1.Text & _

"! Witaj w ASP.NET Web Matrix"

End Sub

</script>

<html>

<body>

<form runat="server">

<p>

<asp:Label id="Label1" runat="server">Label

</asp:Label>

</p>

<p>

<asp:TextBox id="TextBox1" runat="server">

</asp:TextBox>

</p>

<p>

<asp:Button id="Button1" onclick="Button1_Click" runat="server" Text="Button">

</asp:Button>

</p>

</form>

</body>

</html>

W ten sposób zakończyliśmy tworzenie prostej strony ASP.NET typu "hello world". Teraz powiemy, jak ją uruchomić na serwerze.

Uruchomienie strony przy użyciu wbudowanego serwera internetowego ASP.NET Web Matrix

Aplikacja ASP.NET Web Matrix umożliwia hosting i testowanie projektowanych aplikacji ASP.NET na różnych serwerach, takich jak ASP.NET Web Matrix Server, Microsoft Internet Information Server (IIS) oraz na serwerach dostawców udostępniających usługi hostingowe.

W tym przykładzie opublikujemy zaprojektowaną wcześniej stronę ASP.NET na prostym serwerze WWW wbudowanym w aplikację ASP.NET Web Matrix. Instaluje się on automatycznie wraz z aplikacją, więc nie potrzeba dodatkowych serwerów - to doskonałe rozwiązanie, szczególnie przydatne do szybkich wdrożeń.

Aby umieścić stronę na serwerze ASP.NET Web Matrix Server, wykonaj następujące czynności:

ASP.NET Web Matrix - przewodnik
ASP.NET Web Matrix - przewodnik
ASP.NET Web Matrix - przewodnik
ASP.NET Web Matrix - przewodnik
1. Zapisz stronę ASP.NET. W środowisku programistycznym ASP.NET Web Matrix można zapisać plik na dwa sposoby:

 • Z menu File wybierz polecenie Save.
 • Kliknij znajdujący się na pasku narzędzi przycisk Save File.
 • 2. Uruchom stronę ASP.NET. W środowisku programistycznym Web Matrix stronę ASP.NET można uruchomić na trzy sposoby:

 • Z menu View wybierz polecenie Start.
 • Kliknij znajdujący się na pasku narzędzi przycisk Start.
 • Naciśnij klawisz [F5].
 • Wybranie dowolnej z wymienionych powyżej opcji spowoduje wyświetlenie na ekranie okna dialogowego Start Web Application:

  W oknie Start Web Application można wybrać jedną z dwóch opcji:

  Use ASP.NET Web Matrix Server - tę opcję należy wybrać wtedy, gdy zaprojektowaną aplikację internetową chcemy uruchomić na wbudowanym serwerze, dostarczanym wraz ze środowiskiem ASP.NET Web Matrix. Ze względów bezpieczeństwa serwer ten będzie odpowiadał jedynie na lokalne zapytania przeglądarki. Oznacza to, że żadna z zainstalowanych na nim stron nie będzie dostępna z innego komputera.

  Use or create an IIS Virtual Root - tę opcję należy wybrać wtedy, gdy chcemy umieścić aplikację internetową na serwerze Microsoft Internet Information Server. Opcja ta jest szczegółowo omówiona w dalszej części przewodnika.

  3. Kliknij opcję Use ASP.NET Web Matrix Server i w pole Application Port wpisz 8080.

  4. Kliknij przycisk Start w oknie Start Web Application.

  ASP.NET Web Matrix Server zostanie uruchomiony, a na pasku zadań w obszarze powiadomień pojawi się sygnalizowana "dymkiem" jego ikona.

  ASP.NET Web Matrix - przewodnik

  Uwaga - okno dialogowe Start Web Application oraz ikona w obszarze powiadomień pojawiają się tylko po pierwszym uruchomieniu strony - podczas kolejnych środowisko ASP.NET Web Matrix będzie wykorzystywać wybrany wówczas serwer WWW . Aplikacja ASP.NET Web Matrix nie będzie ponownie prosić użytkownika o wybór serwera WWW, dopóki środowisko programistyczne wraz ze stroną nie zostaną ponownie uruchomione albo serwer ASP.NET Web Matrix Server nie zostanie ręcznie zatrzymany i ponownie uruchomiony. Przygotowana w poprzednim przykładzie strona ASP.NET zostanie automatycznie wyświetlona w nowym oknie przeglądarki internetowej.

  5. W pole tekstowe wpisz swoje imię i kliknij przycisk Button. Wpisane imię zostanie użyte w komunikacie (wyświetlonym w polu etykiety).

  6. Zamknij okno przeglądarki internetowej.

  Uzupełnienie strony ASP.NET o kontrolkę Calendar

  Teraz wykorzystamy bardziej złożone kontrolki ASP.NET. Zaprojektowaną wcześniej stronę uzupełnimy o kontrolkę realizującą funkcje kalendarza. Aby wstawić kontrolkę Calendar, należy wykonać następujące czynności:

  ASP.NET Web Matrix - przewodnik
  ASP.NET Web Matrix - przewodnik
  ASP.NET Web Matrix - przewodnik
  ASP.NET Web Matrix - przewodnik
  ASP.NET Web Matrix - przewodnik
  1. Otwórz plik mojaPierwszaStrona.aspx.

  2. Wybierz kartę Design, aby wyświetlić stronę w widoku projektu.

  3. Przeciągnij kontrolkę Calendar z przybornika (Toolbox) na palecie Web Controls na projektowaną stronę ASP.NET, między kontrolki TextBox i Button.

  Uwaga - kontrolka Calendar wyświetla jeden miesiąc kalendarzowy oraz pozwala zaznaczać daty oraz przenosić się do poprzedniego lub następnego miesiąca. Jest bardziej zaawansowana, bo można zmieniać wygląd kalendarza, modyfikując takie własności kontrolki, jak formatowanie pojedynczych komórek lub ich zawartość. W czasie wykonania kontrolka generuje standardowy kod HTML, dzięki czemu aplikacja jest niezależna od wykorzystywanej przez użytkownika przeglądarki internetowej (IE, Netscape, Opera i inne).

  4. Za pomocą myszy zaznacz kontrolkę Calendar.

  5. Kliknij łącze Auto Format (Autoformatowanie) na dole okna Properties (w prawym dolnym rogu okna aplikacji).

  Na ekranie pojawi się okno dialogowe Calendar Auto Format (Autoformatowanie kalendarza). Pozwala ono wybrać predefiniowany zestaw kolorów, stylów obramowania oraz innych ustawień (określanych jako schemat) i przypisać go kontrolce Calendar.

  6. Z listy schematów wybierz opcję Simple (Prosty).

  Ustawienia wybranego schematu zostaną przypisane odpowiednim własnościom kontrolki. Dynamiczne zmiany wyglądu kalendarza można zaobserwować w oknie podglądu.

  7. Kliknij przycisk OK, aby wybrać schemat Simple.

  8. Wybierz kartę HTML, aby wyświetlić kod HTML.

  Uwaga - schemat wyglądu kalendarza jest przechowywany jako zbiór atrybutów zapisanych w znacznikach HTML. Właściwości te można zmieniać ręcznie, aby lepiej dostosować wygląd kontrolki do potrzeb. Można również włączyć widok projektowania i zmienić wygląd kontrolki korzystając z okna właściwości.

  <asp:Calendar id="Calendar1" runat="server" BackColor="White" Width="200px" DayNameFormat="FirstLetter" ForeColor="Black" Height="180px" Font-Size="8pt" Font-Names="Verdana" BorderColor="#999999" CellPadding="4">

  <TodayDayStyle forecolor="Black" backcolor="#CCCCCC">

  </TodayDayStyle>

  <SelectorStyle backcolor="#CCCCCC">

  </SelectorStyle>

  <NextPrevStyle verticalalign="Bottom">

  </NextPrevStyle>

  <DayHeaderStyle font-size="7pt" font-bold="True" backcolor="#CCCCCC">

  </DayHeaderStyle>

  <SelectedDayStyle font-bold="True" forecolor="White" backcolor="#666666">

  </SelectedDayStyle>

  <TitleStyle font-bold="True" bordercolor="Black" backcolor="#999999">

  </TitleStyle>

  <WeekendDayStyle backcolor="#FFFFCC">

  </WeekendDayStyle>

  <OtherMonthDayStyle forecolor="Gray">

  </OtherMonthDayStyle>

  </asp:Calendar>