ASP.NET Web Matrix - przewodnik

Spis treści

9. Wybierz kartę Design i kliknij dwukrotnie kontrolkę Button. Aplikacja ASP.NET Web Matrix wyświetli w widoku Code metodę Button1_Click.

10. Wyedytuj teraz kod metody Button1_Click (zmieniającej zawartość kontrolki Label) w taki sposób, aby wyświetlany na etykiecie tekst zawierał datę zaznaczoną w kalendarzu:

Sub Button1_Click(sender As Object, e As EventArgs)

Label1.Text = "Witaj " & TextBox1.Text & _

", wybrałeś datę " & Calendar1.SelectedDate

End Sub

11. Zapisz i uruchom stronę (klikając przycisk Start, wybierając polecenie z menu lub naciskając klawisz [F5]).

Przygotowana strona ASP.NET zostanie automatycznie wyświetlona w nowym oknie przeglądarki internetowej. Wygląd kalendarza odpowiada teraz własnościom określonym w schemacie Simple (Prosty). Kliknij wybrany dzień w kalendarzu, wpisz swoje imię w pole tekstowe, a następnie kliknij przycisk Button. W polu etykiety zostanie wyświetlony komunikat zawierający wybraną datę oraz wpisane imię.

Uwaga - serwer ASP.NET Web Matrix Server jest przez cały czas uruchomiony, dlatego okno dialogowe Start Web Application nie wyświetla się po każdym uruchomieniu strony. Aplikacja ASP.NET Web Matrix będzie korzystać z serwera WWW wybranego po pierwszym uruchomieniu strony. Użytkownik będzie ponownie poproszony o wybór serwera WWW dopiero po ponownym uruchomieniu środowiska programistycznego albo gdy serwer ASP.NET Web Matrix Server zostanie ręcznie zatrzymany i ponownie uruchomiony.

12. Zamknij okno przeglądarki internetowej.

Uruchomienie strony przy użyciu serwera IIS

W poniższym przykładzie zaprojektowaną wcześniej stronę zapiszemy i uruchomimy na serwerze IIS (Internet Information Services). Aby można było zrealizować ten przykład, na komputerze musi być zainstalowany serwer IIS. Chcąc go zainstalować, wybierz kolejno: Start | Control Panel | Add or Remove Programs | Add/Remove Windows Components.

Uwaga! Po instalacji serwera IIS należy ponownie zainstalować Microsoft .NET Framework, aby uaktywnić obsługę ASP.NET na serwerze WWW.

ASP.NET Web Matrix - przewodnik
ASP.NET Web Matrix - przewodnik
ASP.NET Web Matrix - przewodnik
Należy rozpocząć od wyłączenia serwera ASP.NET Web Matrix Server.

1. Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę ASP.NET Web Matrix Server, wyświetlaną na pasku zadań w obszarze powiadomień (w prawym dolnym rogu pulpitu), i z podręcznego menu wybierz polecenie Stop.

2. Ponownie uruchom stronę ASP.NET (kliknij przycisk Start lub naciśnij klawisz [F5]). Na ekranie pojawi się okno dialogowe Start Web Application.

3. Kliknij opcję Use or create an IIS Virtual Root.

4. W pole Application Name wpisz MatrixTour.

Nie zaznaczaj pola wyboru Enable Directory Browsing (brak zaznaczenia to ustawienie domyślne).

5. Kliknij przycisk Start.

Aplikacja ASP.NET Web Matrix utworzy na serwerze IIS nowy katalog wirtualny o nazwie MatrixTour, a strona ASP.NET zostanie wyświetlona w nowym oknie przeglądarki internetowej.

W przeciwieństwie do publikacji strony na serwerze ASP.NET Web Matrix Server, w obszarze powiadomień nie pojawia się informacja, że strona została opublikowana na serwerze IIS. Chcąc zmienić ustawienia serwera lub usunąć utworzony wcześniej katalog wirtualny, należy skorzystać z narzędzia Internetowe usługi informacyjne, znajdującego się w folderze Narzędzia administracyjne w Panelu sterowania.

Ważne - aplikacja ASP.NET Web Matrix nie poprosi użytkownika ponownie o określenie serwera WWW, dopóki środowisko programistyczne oraz strona nie zostaną znów uruchomione.

6. Zamknij okno przeglądarki internetowej.

Korzystanie z internetowej biblioteki kontrolek

Aplikacja ASP.NET Web Matrix zawiera łącza do biblioteki ASP.NET Online Server Control Gallery. Biblioteka kontrolek to katalog kontrolek ASP.NET działających po stronie serwera, które programista może wykorzystywać we własnych aplikacjach. Jest często aktualizowana, dlatego warto do niej regularnie zaglądać.

W kolejnym przykładzie do projektowanej strony ASP.NET dodamy kontrolkę pobraną ze strony Online Component Gallery.

ASP.NET Web Matrix - przewodnik
ASP.NET Web Matrix - przewodnik
ASP.NET Web Matrix - przewodnik
ASP.NET Web Matrix - przewodnik
ASP.NET Web Matrix - przewodnik
ASP.NET Web Matrix - przewodnik
1. Otwórz aplikację Microsoft ASP.NET Web Matrix. Na ekranie pojawi się okno dialogowe Add New File.

2. W panelu Templates wybierz pozycję (General).

3. Wybierz szablon ASP.NET Page.

4. W pole Location wpisz ścieżkę dostępu do pliku.

5. W pole Filename wpisz nazwę pliku mojaDrugaStrona.aspx.

6. Z listy rozwijanej Language wybierz pozycję Visual Basic.

7. Kliknij przycisk OK. Nowa strona mojaDrugaStrona.aspx zostanie wyświetlona w widoku Design.

8. Kliknij paletę Custom Controls w przyborniku znajdującym się po lewej stronie okna aplikacji.

9. Kliknij prawym przyciskiem myszy przybornik, aby dodać własną kontrolkę. Można wybrać zarówno kontrolkę znajdującą się na lokalnym komputerze, jak również dowolną z dostępnych na stronach Online Component Gallery.

10. Z menu podręcznego wybierz polecenie Add Online Toolbox Components.

Na ekranie pojawi się okno dialogowe Component Galery z katalogiem dostępnych kontrolek. Kontrolki udostępniane są za pośrednictwem usługi Web Service działającej na serwerze www.asp.net.

Internetowy katalog Online Component Gallery można przeglądać według kategorii (domyślna opcja Category) lub słów kluczowych (opcja Keyword).

11. Z listy Categories wybierz pozycję Data & XML Controls. W prawej części okna zostaną wyświetlone wszystkie kontrolki kategorii Data & XML Controls.

12. Z listy wyników wybierz kontrolkę XMLEditGrid. Pod listą wyników wyświetlany jest opis wybranej kontrolki. Kontrolka XMLEditGrid łączy plik XML z siatką danych (DataGrid).

13. Kliknij przycisk Install. Aplikacja ASP.NET Web Matrix wyświetli okno komunikatu.

14. Kliknij przycisk Yes, aby zainstalować pobraną z Internetu kontrolkę w Global Assembly Cache (GAC).

Ikona kontrolki XMLEditGrid pojawi się w przyborniku na palecie Custom Controls. Kontrolka ta została pobrana z Internetu i zainstalowana na twoim komputerze, co umożliwi wykorzystanie jej podczas tworzenia stron ASP.NET.

15. Przeciągnij kontrolkę XMLEditGrid z palety Custom Controls okna Toolbox na stronę ASP.NET.

Utwórz nowy plik XML, z którego będzie korzystać kontrolka XMLEditGrid.

16. Z menu File wybierz polecenie New File.

17. Z panelu Templates wybierz pozycję (General).

18. Wybierz szablon XML File.

19. W pole Location wpisz ścieżkę dostępu do pliku.

20. W pole Filename wpisz nazwę pliku mojPierwszyPlikXML.xml.

Uwaga - rozszerzenie nazwy pliku strony ASP.NET to aspx. Rozszerzenie nazwy pliku XML to xml.