ASP.NET Web Matrix - przewodnik

Spis treści

21. Kliknij przycisk OK. Otworzy się plik mojPierwszyPlikXML.xml.

22. Do pliku mojPierwszyPlikXML.xml dodaj elementy i atrybuty XML:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>

<Zamowienia>

<Zamowienie>

<ID>1</ID>

<Data>2004-05-21</Data>

<Klient>Paweł Nowak</Klient>

</Zamowienie>

<Zamowienie>

<ID>2</ID>

<Data>2004-05-24</Data>

<Klient>Jan Kowalski</Klient>

</Zamowienie>

</Zamowienia>

ASP.NET Web Matrix - przewodnik
ASP.NET Web Matrix - przewodnik
ASP.NET Web Matrix - przewodnik
ASP.NET Web Matrix - przewodnik
ASP.NET Web Matrix - przewodnik
ASP.NET Web Matrix - przewodnik
ASP.NET Web Matrix - przewodnik
23. Zapisz plik i zamknij go.

24. Wyświetl projektowaną stronę w widoku Design i zaznacz znajdującą się na niej kontrolkę XMLEditGrid.

25. W oknie Properties wybierz właściwość XMLFile.

26. Wpisz mojPierwszyPlikXML.xml jako parametr właściwości XMLFile kontrolki XMLEditGrid. W ten sposób zdefiniowaliśmy, do jakiego pliku XML odwołuje się dana kontrolka.

27. Zaznacz kontrolkę XMLEditGrid.

28. Kliknij łącze Autoformatowanie na dole okna Properties.

Na ekranie pojawi się okno dialogowe XMLEditGrid Autoformatowanie. Można w nim wybrać predefiniowany zestaw kolorów, stylów obramowania oraz innych ustawień (określanych jako schemat) i przypisać go do kontrolki XMLEditGrid.

29. Z listy schematów wybierz Simple 1 (Prosty 1). Ustawienia wybranego schematu są przypisywane odpowiednim własnościom kontrolki. W oknie podglądu widać, jak kontrolka będzie wyglądała po zastosowaniu schematu.

30. Kliknij przycisk OK.

31. Zapisz i uruchom stronę.

Strona zostanie automatycznie wyświetlona w nowym oknie przeglądarki internetowej. Każde zamówienie zapisane w pliku mojPierwszyPlikXML.xml kontrolka XMLEditGrid wyświetli w osobnym wierszu.

32. Kliknij odnośnik Add new item.

33. Na dole kontrolki XMLEditGrid pojawi się nowy wiersz.

34. W kolumnie ID wpisz wartość 3, w kolumnie Data wpisz 2004-05-27, a w kolumnie Klient wpisz Kazimierz Nowicki.

35. Kliknij znajdującą się w pierwszej kolumnie ikonę Save Changes. Wprowadzone dane zostaną zapisane w pliku XML przechowywanym na serwerze. Operacja ta będzie poprawnie wykonana tylko wtedy, gdy serwer WWW będzie miał prawa zapisu tego pliku. W przeciwnym wypadku po naciśnięciu ikony zapisywania zostanie wyświetlony komunikat o pojawieniu się wyjątku. Domyślnie aplikacje ASP.NET, działające na serwerze IIS, nie mają uprawnień do modyfikowania plików. Aby zmienić to ustawienie, należy użytkownikowi o nazwie "ASPNET" przydzielić prawa zapisywania w pliku.

36. Otwórz plik mojPierwszyPlikXML.xml.

W pliku XML widoczny będzie nowy wiersz z identyfikatorem ID równym 3:

<?xml version="1.0" standalone="yes"?>

<Zamowienia>

<Zamowienie>

<ID>1</ID>

<Data>2004-05-21</Data>

<Klient>Paweł Nowak</Klient>

</Zamowienie>

<Zamowienie>

<ID>2</ID>

<Data>2004-05-24</Data>

<Klient>Jan Kowalski</Klient>

</Zamowienie>

<Zamowienie>

<ID>3</ID>

<Data>2004-05-27</Data>

<Klient>Kazimierz Nowicki</Klient>

</Zamowienie>

</Zamowienia>

37. Zamknij okno przeglądarki internetowej.

Tworzenie bazy danych

Podłączenie do serwera baz danych

Środowisko ASP.NET Web Matrix upraszcza tworzenie aplikacji korzystających z baz danych dzięki wbudowanym mechanizmom współpracy z systemami Microsoft SQL Server i MSDE (MSDE to bezpłatny silnik bazy danych, zgodny z serwerem SQL Server). Bazą danych można administrować wprost ze środowiska programistycznego ASP.NET Web Matrix.

MSDE jest dostępny jako samodzielny produkt (można go pobrać pod adresemhttp://asp.net/download.aspx) lub jako element następujących produktów Microsoftu:

 • .NET Framework SDK
 • Office XP Professional
 • Visio 2000
 • MSDE jest programem pracującym w tle, dlatego nie ma własnego interfejsu użytkownika (UI) ani żadnych narzędzi administracyjnych. Serwerem baz danych MSDE można zarządzać za pomocą środowiska programistycznego ASP.NET Web Matrix.

  W tym przykładzie połączymy się z lokalnie zainstalowanym serwerem MSDE.

  1. W oknie obszaru roboczego Workspace kliknij kartę Data.

  ASP.NET Web Matrix - przewodnik
  ASP.NET Web Matrix - przewodnik
  Uwaga - jeśli na komputerze są lokalnie zainstalowane komponenty serwera SQL, to środowisko ASP.NET Web Matrix pokaże pusty obszar roboczy.

  Uwaga - jeśli na komputerze nie zainstalowano komponentów serwera SQL, środowisko ASP.NET Web Matrix pokaże komunikat oraz odnośnik do strony internetowej, z której można pobrać i zainstalować bezpłatny serwer MSDE. Jeśli to konieczne, należy pobrać i zainstalować MSDE.

  2. Kliknij przycisk Add Database Connection na pasku narzędzi w oknie Data.

  Na ekranie pojawi się okno dialogowe Add New Project. W prawej części okna wybierz ikonę SQL Server/MSDE Database.

  3. W pole tekstowe Server wpisz (local) - jest to wartość domyślna.

  4. Zaznacz opcję Windows authentication.

  Uwaga - jeśli konfiguracja serwera SQL Server dopuszcza wyłącznie uwierzytelnianie typu SQL Server, wybierz opcję SQL Server authentication, a następnie wpisz nazwę użytkownika oraz hasło w pola User Name i Password.

  Tworzenie nowej bazy danych

  ASP.NET Web Matrix - przewodnik
  ASP.NET Web Matrix - przewodnik
  Środowisko ASP.NET Web Matrix umożliwia podłączenie do bazy danych, jak również utworzenie nowej. W tym przykładzie utworzymy na serwerze baz danych nową bazę zamówień o nazwie Zamowienia. Wykonaj czynności opisane w przykładzie "Podłączenie do serwera baz danych".

  1. Kliknij odnośnik Create a new database na dole okna dialogowego Connect to Database.

  Na ekranie pojawi się okno dialogowe Enter Information.

  2. W pole tekstowe wpisz Zamowienia jako nazwę bazy danych, a następnie kliknij przycisk OK.

  ASP.NET Web Matrix utworzy nową bazę danych o nazwie Zamowienia. W oknie Workspace pojawi się drzewo z korzeniem o nazwie (local).Zamowienia. Do korzenia będą podłączone dwa węzły podrzędne - Tables i Stored Procedures.