ASP.NET Web Matrix - przewodnik

Spis treści

Tworzenie w bazie danych nowej tabeli

W tym przykładzie w bazie danych Zamowienia utworzymy nową tabelę o nazwie Zamowienia.

1. W oknie Data kliknij węzeł Tables, a następnie kliknij przycisk New Database Object.

Na ekranie pojawi się okno dialogowe Create New Table.

2. W pole tekstowe wpisz Zamowienia jako nazwę tabeli i kliknij OK.

Otworzy się okno projektowania tabeli.

3. Kliknij przycisk New, aby dodać do tabeli nową kolumnę.

ASP.NET Web Matrix - przewodnik
ASP.NET Web Matrix - przewodnik
ASP.NET Web Matrix - przewodnik
ASP.NET Web Matrix - przewodnik
ASP.NET Web Matrix - przewodnik
4. W obszarze właściwości zaznaczonej kolumny w polu Name wpisz nazwę idZamowienia. Będzie to nazwa nowej kolumny tabeli.

5. Z listy rozwijanej właściwości Data Type wybierz pozycję int.

6. Dla właściwości AllowNulls ustaw wartość False, dla właściwości InPrimaryKey - wartość True, a dla właściwości IsIdentity - wartość True.

Klikając przycisk New, można dodać do tabeli kolejne kolumny.

7. Dodaj do tabeli drugą kolumnę o nazwie Data i następujących właściwościach:

 • Name - Data
 • Data Type - datetime
 • AllowNulls - False
 • InPrimaryKey - False
 • 8. Dodaj do tabeli trzecią kolumnę o nazwie Klient i następujących właściwościach:

 • Name - Klient
 • Data Type - varchar
 • AllowNulls - False
 • InPrimaryKey - False
 • Size - 50
 • 9. Zapisz tabelę Zamowienia w bazie danych Zamowienia, klikając na pasku narzędzi aplikacji ikonę Save File, a następnie zamknij okno edycji tabeli. Tabela Zamownienia pojawi się w oknie Data, jako węzeł podrzędny węzła Tables.

  10. W oknie Data ponownie kliknij węzeł Tables, a następnie przycisk New Database.

  11. Object. Do bazy danych Zamowienia dodaj kolejną tabelę o nazwie SkladnikiZamowien.

  12. Do tabeli SkladnikiZamowien jako klucz główny dodaj kolumnę o nazwie idSkladnika i następujących właściwościach:

 • Name - idSkladnika
 • Data Type - int
 • AllowNulls - False
 • InPrimaryKey - True
 • IsIdentity - True
 • 13. Do tabeli SkladnikiZamowien dodaj drugą kolumnę o nazwie idZamowienia i następujących właściwościach:

 • Name - idZamowienia
 • Data Type - int
 • AllowNulls - False
 • InPrimaryKey - False
 • IsIdentity - False
 • 14. Do tabeli SkladnikiZamowien dodaj trzecią kolumnę o nazwie Produkt i następujących właściwościach:

 • Name - Produkt
 • Data Type - varchar
 • AllowNulls - False
 • InPrimaryKey - False
 • Size - 50
 • 15. Do tabeli SkladnikiZamowien dodaj czwartą kolumnę o nazwie Ilosc i następujących właściwościach:

 • Name - Ilosc
 • Data Type - int
 • AllowNulls - False
 • InPrimaryKey - False
 • IsIdentity - False
 • 16. Do tabeli SkladnikiZamowien dodaj piątą kolumnę o nazwie CenaJednostkowa i następujących właściwościach:

 • Name - CenaJednostkowa
 • Data Type - money
 • AllowNulls - False
 • InPrimaryKey - False
 • 17. Zapisz tabelę Zamowienia w bazie danych Zamowienia, klikając na pasku narzędzi aplikacji ikonę Save File, a następnie zamknij okno edycji tabeli.

  Tabela SkladnikiZamowien pojawi się w oknie Data jako węzeł podrzędny węzła Tables.

  Modyfikowanie danych zapisanych w tabeli

  W tym przykładzie dodamy dane do tabel Zamowienia i SkladnikiZamowien bazy danych Zamowienia.

  ASP.NET Web Matrix - przewodnik
  ASP.NET Web Matrix - przewodnik
  ASP.NET Web Matrix - przewodnik
  1. Wyedytuj dane w tabeli Zamowienia. W środowisku programistycznym ASP.NET Web Matrix bazę danych można otworzyć do edycji, klikając dwukrotnie nazwę tabeli w oknie Data i przechodząc w otwartym oknie do widoku danych (karta Data).

  W oknie tabeli widoczna będzie siatka rekordów tabeli. Wprowadzane zmiany są bezpośrednio odzwierciedlane w bazie.

  2. Do tabeli Zamowienia dodaj dwa nowe wiersze danych.

  Uwaga - aby zapamiętać zmieniony wiersz w bazie danych, naciśnij klawisz [Enter] lub zaznacz inny wiersz w siatce danych.

  Uwaga - kolumna idZamowienia ma ustawioną właściwość IsIdentity. Gdy do bazy wprowadzany jest nowy rekord, wartość dla pola o takiej właściwości jest wyliczana automatycznie.

  Uwaga - w siatce danych nie jest możliwa edycja pól z przypisaną właściwością IsIdentity.

  Uwaga - aby wyświetlić projekt (definicję) tabeli, kliknij kartę Design na dole okna. Jeśli w tabeli znajdują się jakiekolwiek dane, zmiana definicji tabeli nie jest możliwa.

  3. Zamknij okno edycji tabeli.

  4. Wyedytuj tabelę SkladnikiZamowien.

  5. Dla każdego rekordu tabeli Zamowienia dodaj dwa do czterech nowych rekordów w tabeli SkladnikiZamowien.

  6. Zamknij okno edycji tabeli.

  Zamykanie połączenia ze źródłem danych

  ASP.NET Web Matrix - przewodnik

  W tym przykładzie dowiemy się, w jaki sposób można zamknąć połączenie z bazą danych, którą modyfikowaliśmy w poprzednich przykładach.

  1. W oknie Workspace kliknij kartę Data.

  2. W oknie Data kliknij nadrzędny węzeł serwera (local).Zamowienia.

  3. Kliknij na pasku narzędzi przycisk Close Database Connection.

  Uwaga - przycisk Close Database Connection pozostaje nieaktywny dopóty, dopóki w oknie Data nie zostanie zaznaczony nadrzędny węzeł serwera.

  Podłączenie do bazy danych

  Środowisko ASP.NET Web Matrix umożliwia podłączenie do bazy danych.

  W tym przykładzie podłączymy się do bazy danych utworzonej w poprzednim przykładzie.

  ASP.NET Web Matrix - przewodnik
  ASP.NET Web Matrix - przewodnik
  1. W obszarze roboczym kliknij kartę Data.

  2. Na pasku narzędzi kliknij przycisk Add Database Connection.

  3. Na ekranie pojawi się okno dialogowe Add New Project. Wybierz z prawej części okna ikonę SQL Server/MSDE Database i kliknij przycisk OK.

  4. W pole tekstowe Server wpisz (local).

  5. Zaznacz opcję Windows authentication.

  6. Rozwiń listę pola Database. Środowisko ASP.NET Web Matrix połączy się ze źródłem danych i na liście rozwijanej Database umieści nazwy baz danych. Wybierz bazę danych Zamowienia.

  7. Kliknij przycisk OK.

  W oknie Data pojawi się drzewo z korzeniem o nazwie (local).Zamowienia. Do korzenia będą podłączone dwa węzły podrzędne - Tables i Stored Procedures.