ASP.NET Web Matrix - przewodnik

Spis treści

Strony ASP.NET zawierające dane

Wyświetlanie danych za pomocą kontrolki MXDataGrid

Uruchamiana po stronie serwera kontrolka ASP.NET MXDataGrid przeznaczona jest do wyświetlania informacji pobieranych ze źródła danych. Kontrolkę można powiązać ze źródłem danych w czasie projektowania aplikacji, jak również w trakcie działania aplikacji. Wyświetlane dane mogą pochodzić z najróżniejszych źródeł, ale najbardziej typowe są widoki danych (data view) oraz zestawy danych (dataset).

ASP.NET Web Matrix - przewodnik
ASP.NET Web Matrix - przewodnik
ASP.NET Web Matrix - przewodnik
ASP.NET Web Matrix - przewodnik
W tym przykładzie powiążemy kontrolkę MXDataGrid z tabelą Zamowienia z bazy danych Zamowienia.

1. Z menu File wybierz polecenie New File - wyświetli się okno dialogowe Add New File.

2. Z panelu Templates wybierz pozycję (General).

3. Wybierz szablon ASP.NET Page.

4. W pole Location wpisz ścieżkę dostępu do pliku.

5. W pole Filename wpisz nazwę pliku mojaPierwszaTabelka.aspx.

6. Z listy rozwijanej Language wybierz pozycję Visual Basic.

7. Kliknij przycisk OK.

Strona mojaPierwszaTabelka.aspx zostanie wyświetlona w widoku Design.

8. W obszarze strony wpisz: Lista zamówień, a następnie naciśnij klawisz [Enter], aby przejść do nowego wiersza.

9. W oknie Workspace kliknij kartę Data.

10. Podłącz się do bazy danych Zamowienia, utworzonej w jednym z wcześniejszych przykładów tego samouczka.

11. W oknie Data w węźle Tables wybierz tabelę Zamowienia.

12. Przeciągnij tabelę Zamowienia na obszar strony ASP.NET.

Na stronie ASP.NET pojawią się kontrolki SqlDataSourceControl oraz MXDataGrid.

Uwaga - ASP.NET Web Matrix automatycznie ustawia parametry kontrolki SqlDataSourceControl, korzystając z informacje podanych w trakcie podłączania bazy danych.

Uwaga - ASP.NET Web Matrix automatycznie ustawi powiązania kontrolki MXDataGrid z kontrolką SQLDataSourceControl.

13. Zapisz i uruchom utworzoną stronę ASP.NET.

Strona ASP.NET zostanie automatycznie wyświetlona w nowym oknie przeglądarki internetowej. Kontrolka MXDataGrid wyświetli wszystkie rekordy tabeli Zamowienia. Jeśli w tabeli znajduje się więcej niż 10 rekordów, to kontrolka MXDataGrid automatycznie podzieli je na strony tak, żeby były wyświetlane w grupach po dziesięć (wyświetlone zostaną także odnośniki pozwalające na przemieszczanie się pomiędzy grupami rekordów).

14. Zamknij okno przeglądarki internetowej.

Formatowanie MXDataGrid

W tym przykładzie zmienimy wygląd oraz sposób działania kontrolki MXDataGrid.

ASP.NET Web Matrix - przewodnik

1. Otwórz plik mojaPierwszaTabelka.aspx w widoku Design.

2. Zaznacz kontrolkę MXDataGrid.

3. W oknie Properties wybierz właściwość AllowPaging.

4. Właściwości AllowPaging przypisz wartość False. W ten sposób zostanie wyłączona funkcja wyświetlania danych w grupach po kilka rekordów na jednej stronie.

5. W oknie Properties odszukaj właściwość AutoGenerateFields i przypisz jej wartość False.

6. W oknie Properties odszukaj właściwość Fields i kliknij przycisk znajdujący się w polu jej wartości.

Wyświetli się okno dialogowe MxDataGridField Collection Editor (Edytor kolekcji MxDataGridField).

7. Kliknij przycisk Add (Dodaj) tyle razy, ile jest kolumn w tabeli Zamowienia (w naszym przykładzie 3). Dla każdego dodanego członka kolekcji przypisz nazwę odpowiadającej mu kolumny w tabeli Zamowienia do właściwości HeaderText i DataField.

8. Jeśli chcesz, aby na stronie internetowej nagłówek kolumny różnił się od nazwy kolumny w tabeli Zamowienia, zmień wartość parametru HeaderText (np. idZamowienia zmień na ID).

9. Kliknij przycisk OK.

10. Zapisz i uruchom stronę.

Przygotowana strona ASP.NET zostanie automatycznie wyświetlona w nowym oknie przeglądarki internetowej. Nagłówek pierwszej kolumny zawiera napis ID (zamiast idZamowienia), a na dole kontrolki MXDataGrid nie pojawia się numer strony.

11. Zamknij okno przeglądarki internetowej.

Korzystanie z modułu generacji kodu obsługi danych

ASP.NET Web Matrix - przewodnik
ASP.NET Web Matrix - przewodnik
ASP.NET Web Matrix - przewodnik
ASP.NET Web Matrix - przewodnik
ASP.NET Web Matrix - przewodnik
ASP.NET Web Matrix - przewodnik
ASP.NET Web Matrix - przewodnik
ASP.NET Web Matrix - przewodnik
Moduły generacji kodu (Code Builders) to kreatory pomagające tworzyć funkcje realizujące często wykonywane zadania. Środowisko ASP.NET Web Matrix zostało wyposażone w kilka modułów generacji kodu, w tym mechanizmy optymalizujące dostęp do danych za pomocą ADO.NET.

W tym przykładzie użyjemy kreatora SELECT Code Builder do wygenerowania kodu, który przetworzy informacje z tabeli SkladnikiZamowien i umieści je w kontrolce DataGrid.

1. W menu File wybierz polecenie New File - wyświetli się okno dialogowe Add New File.

2. W panelu Templates wybierz pozycję (General).

3. Wybierz szablon ASP.NET Page.

4. W pole Location wpisz ścieżkę dostępu do pliku.

5. W pole Filename wpisz nazwę pliku mojaPierwszaStronaZDanymi.aspx.

6. Z listy rozwijanej Language wybierz pozycję Visual Basic.

7. Kliknij przycisk OK.

Strona mojaPierwszaStronaZDanymi.aspx zostanie wyświetlona w widoku Design.

8. Z palety Web Controls przybornika Toolbox przeciągnij kontrolki TextBox, DataGrid oraz Button na projektowaną stronę ASP.NET. Po przeciągnięciu każdej kontrolki naciśnij klawisz [Enter].

9. W oknie dokumentu włącz widok Code.

10. Z przybornika przeciągnij na stronę ASP.NET generator kodu SELECT Data Method.

Na ekranie pojawi się okno dialogowe Select Data Code Wizard.

11. Z listy rozwijanej wybierz bazę, do której chcesz się podłączyć - (local).Zamowienia.

12. Kliknij przycisk Next.

Na ekranie pojawi się okno dialogowe Construct a SELECT Query.

13. Na liście Tables zaznacz element SkladnikiZamowien.

14. Na liście Columns zaznacz pole wyboru znajdujące się obok pozycji *. W ten sposób zostaną wybrane wszystkie kolumny znajdujące się w tabeli.

15. Kliknij przycisk WHERE.

Na ekranie pojawi się okno dialogowe WHERE Clause Builder.

16. Na liście Column zaznacz element idZamowienia.

Uwaga - opcja ta określa lewy operand klauzuli WHERE.

17. Zaznacz opcję Filter, a w pole filtru wpisz @idZamowienia (wartość domyślna).

Uwaga - opcja ta określa prawy operand klauzuli WHERE. W dalszej części przykładu podamy wartość tego operandu, która zostanie przekazana do klauzuli WHERE.

18. Kliknij przycisk OK.

Nastąpi powrót do strony kreatora Construct a SELECT Query kreatora kodu (patrz rysunek przy punkcie 12).

19. Kliknij przycisk Next.

Na ekranie pojawi się kolejne okno kreatora - Query Preview.

20. Kliknij przycisk Test Query.

21. W pole idZamowienia = wpisz 1.

22. Kliknij przycisk OK.

W kreatorze zostaną wyświetlone wszystkie rekordy tabeli SkladnikiZamowien, odpowiadające warunkowi idZamowienia = 1.

23. Kliknij przycisk Next.

Na ekranie pojawi się kolejne okno kreatora o nazwie Name Method. W pole tekstowe wpisz PobierzSkladnikiZamowienia.

24. Zaznacz opcję DataSet (wartość domyślna).