ASP.NET Web Matrix - przewodnik

Spis treści

Generowanie kodu listy rozwijanej

W tym przykładzie skorzystamy z generatora kodu SELECT Code Builder, który wypełni listę rozwijaną DropDownList wartościami idZamowienia pobranymi z tabeli Zamowienia. Po wybraniu z listy rozwijanej numeru zamówienia w kontrolce DataList pozostaną tylko dane dotyczące tego zamówienia.

1. Otwórz plik mojaPierwszaStronaZDanymi.aspx w widoku Design.

2. Usuń ze strony kontrolkę pola tekstowego.

3. Usuń ze strony kontrolkę przycisku.

4. Na palecie Web Controls przybornika zaznacz kontrolkę DropDownList i przeciągnij ją na obszar strony. Umieść kontrolkę DropDownList w tym samym miejscu, w którym znajdowała się usunięta kontrolka pola tekstowego.

ASP.NET Web Matrix - przewodnik
ASP.NET Web Matrix - przewodnik
ASP.NET Web Matrix - przewodnik
ASP.NET Web Matrix - przewodnik
ASP.NET Web Matrix - przewodnik
5. W oknie właściwości kontrolki DropDownList (po prawej stronie okna aplikacji) nadaj parametrowi AutoPostBack wartość True.

6. W oknie dokumentu wybierz widok Code.

7. Usuń kod funkcji Button1_Click.

8. Z palety Code Builders przybornika wybierz kontrolkę generatora kodu SELECT Data Method i przeciągnij ją na dolną część strony ASP.NET.

Pojawi się okno dialogowe kreatora SELECT Data Code Wizard.

9. Kliknij listę rozwijaną Select a database. Środowisko ASP.NET Web Matrix połączy się z wybranym źródłem danych i umieści na liście rozwijanej nazwy dostępnych baz danych.

10. Wybierz przygotowaną we wcześniejszym przykładzie bazę danych Zamowienia.

11. Kliknij przycisk Next. Pojawi się okno kreatora Construct a SELECT Query.

12. Z listy Tables wybierz tabelę Zamowienia.

13. W części Columns zaznacz pole wyboru obok pozycji idZamowienia.

14. Kliknij przycisk Next.

Pojawi się kolejne okno kreatora o nazwie Query Preview.

15. Kliknij przycisk Test Query.

Jako wynik testowego zapytania do bazy wyświetlone zostaną rekordy tabeli Zamowienia.

16. Kliknij przycisk Next.

Na ekranie pojawi się kolejne okno dialogowe kreatora.

17. W pole nazwy metody wpisz PobierzZamowienia.

18. Zaznacz opcję DataSet (wartość domyślna).

19. Kliknij przycisk Finish.

Okno kreatora zniknie, a na stronie w widoku Code pojawi się kod funkcji PobierzZamowienia. Funkcja nie przyjmuje żadnych parametrów wejściowych, a w wyniku działania zwraca zestaw danych DataSet. Zawiera on wszystkie identyfikatory idZamowienia z tabeli Zamowienia:

Function PobierzZamowienia() As System.Data.DataSet

Dim connectionString As String = _

"server='(local)'; trusted_connection=true; " & _

"database='Zamowienia'"

Dim dbConnection As System.Data.IDbConnection = _

New System.Data.SqlClient. ř

SqlConnection(connectionString)

Dim queryString As String = _

"SELECT [Zamowienia].[idZamowienia] " & _

"FROM [Zamowienia]"

Dim dbCommand As System.Data.IDbCommand = _

New System.Data.SqlClient.SqlCommand

dbCommand.CommandText = queryString

dbCommand.Connection = dbConnection

Dim dataAdapter As System.Data.IDbDataAdapter = _

New System.Data.SqlClient.SqlDataAdapter

dataAdapter.SelectCommand = dbCommand

Dim dataSet As System.Data.DataSet = _

New System.Data.DataSet

dataAdapter.Fill(dataSet)

Return dataSet

End Function

20. Pozostań w widoku Code. Dodaj metodę obsługi zdarzenia Page_Load, która przy pierwszym wyświetleniu projektowanej strony wypełni kontrolkę listy rozwijanej DropDownList danymi zwróconymi przez funkcję PobierzZamowienia:

Sub Page_Load(Sender As Object, e As EventArgs)

If Not Page.IsPostBack Then

DropDownList1.DataTextField = "idZamowienia"

DropDownList1.DataSource = PobierzZamowienia()

DropDownList1.DataBind()

End If

End Sub

21. Przejdź do widoku Design.

22. Kliknij dwukrotnie serwerową kontrolkę DropDownList, aby utworzyć funkcję obsługi zdarzenia SelectedIndexChanged.

23. Wpisz kod obsługi zdarzenia SelectedIndexChanged dla kontrolki DropDownList. W wyniku działania tego kodu w kontrolce DataList zostaną wyświetlone dane odpowiadające numerowi zamówienia idZamowienia wybranemu z listy rozwijanej DropDownList:

Sub DropDownList1_SelectedIndexChanged(sender _

As Object, e As EventArgs)

DataList1.DataSource = _

PobierzSkladnikiZamowienia( _

DropDownList1.Items( _

DropDownList1.SelectedIndex).Text)

DataList1.DataBind()

End Sub

24. Zapisz i uruchom stronę.

Strona zostanie automatycznie wyświetlona w nowym oknie przeglądarki internetowej.

25. Z listy rozwijanej DropDownList wybierz 1.

Kontrolka DataList wyświetli wszystkie rekordy tabeli SkladnikiZamowien, odpowiadające wybranemu numerowi zamówienia idZamowienia.

26. Zamknij okno przeglądarki internetowej.

Usługi XML Web Services

Tworzenie nowej usługi XML Web Service

ASP.NET Web Matrix - przewodnik

Przemysł komputerowy stopniowo przechodzi na nowy model tworzenia oprogramowania, pozwalający w prosty sposób łączyć aplikacje i wymieniać informacje przez Internet. Usługi XML Web Services - jako metodologia internetowej integracji - zapewniają niespotykaną do tej pory możliwość integracji aplikacji, komputerów i procesów biznesowych.

W tym przykładzie utworzymy nową stronę ASP.NET, udostępniającą usługę XML Web Service.

1. Uruchom aplikację Microsoft ASP.NET Web Matrix. Pojawi się okno dialogowe Add New File.

2. W panelu Templates wybierz pozycję (General).

3. Wybierz szablon XML Web Service.

4. W pole Location wpisz ścieżkę dostępu do pliku.

5. W pole

Filename wpisz nazwę pliku mojPierwszyWebService.asmx.

6. Z listy rozwijanej Language wybierz pozycję Visual Basic.

7. W pole Class wpisz Przyklad.

8. W pole Namespace wpisz MatrixDemo.

9. Kliknij przycisk OK. Strona mojPierwszyWebService.asmx otworzy się w widoku Code.

Metoda internetowa Subtract

ASP.NET Web Matrix - przewodnik
ASP.NET Web Matrix - przewodnik
ASP.NET Web Matrix - przewodnik
W tym przykładzie utworzymy nową metodę internetową (WebMethod), która zwróci liczbę całkowitą, będącą różnicą dwóch liczb.

1. Otwórz plik mojPierwszyWebService.asmx w widoku Code.

2. Dodaj nową funkcję o nazwie Subtract. Funkcja ta pobiera dwa argumenty wejściowe i zwraca liczbę całkowitą, równą różnicy tych dwóch argumentów wejściowych. Wszystkie parametry są typu Integer:

<WebMethod> Public Function Subtract( _

a As Integer, b As Integer) As Integer

Return a - b

End Function

3. Zapisz i uruchom usługę XML Web Service (kliknij przycisk Start lub naciśnij klawisz [F5]).

W nowym oknie przeglądarki zostanie automatycznie wyświetlona dynamicznie utworzona strona, opisująca usługę XML Web Service. Zobaczysz plik HTML, opisujący usługę XML Web Service, zawierającą dwie metody (Add i Subtract).

4. Kliknij łącze Subtract na początku opisu. Pokaże się strona opisująca metodę internetową Subtract - między innymi szczegółowy schemat kodu wywołania metody za pomocą protokołu SOAP oraz formularz HTML, umożliwiający przetestowanie metody.

5. W pole wartości dla argumentu a wpisz 8.

6. W pole wartości dla argumentu b wpisz 3.

7. Kliknij przycisk Invoke (Wywołaj).

Usługa Web Service zwróci wynik w postaci kodu XML, w którym zapisana jest różnica argumentów wejściowych. Kod ten zostanie wyświetlony w nowym oknie przeglądarki.

8. Zamknij okno przeglądarki internetowej.