ASP.NET Web Matrix - przewodnik

Niniejszy przewodnik to zbiór gotowych przykładów oraz komentarzy przygotowanych specjalnie po to, aby zapoznać programistów z funkcjami, architekturą oraz zaletami środowiska programistycznego ASP.NET Web Matrix. Zamieszczone przykłady są krótkie i łatwe do zrozumienia. Jeśli jednak, mimo dość dogłębnego potraktowanie tematu, pojawią się pytania dotyczące tego przewodnika lub samego środowiska ASP.NET Web Matrix, zachęcamy do odwiedzenia internetowych list dyskusyjnych ASP.NET Web Matrix (można je znaleźć na stronach http://www.asp.net na karcie Forums).

Spis treści

Niniejszy przewodnik to zbiór gotowych przykładów oraz komentarzy przygotowanych specjalnie po to, aby zapoznać programistów z funkcjami, architekturą oraz zaletami środowiska programistycznego ASP.NET Web Matrix. Zamieszczone przykłady są krótkie i łatwe do zrozumienia. Jeśli jednak, mimo dość dogłębnego potraktowanie tematu, pojawią się pytania dotyczące tego przewodnika lub samego środowiska ASP.NET Web Matrix, zachęcamy do odwiedzenia internetowych list dyskusyjnych ASP.NET Web Matrix (można je znaleźć na stronachhttp://www.asp.net na karcie Forums).

Interfejs aplikacji ASP.NET Web Matrix przygotowany został w języku angielskim. Jednakże aplikacja zainstalowana w środowisku z polskim systemem operacyjnym oraz kontrolkami pochodzącymi z polskiej wersji Microsoft Office może część komunikatów i okien dialogowych wyświetlać po polsku. W takich przypadkach polskie terminy podano w nawiasach obok terminów angielskich. Zrzuty ekranowe zostały wykonane w środowisku z angielskim systemem operacyjnym i polskimi ustawieniami regionalnymi.

Co trzeba wiedzieć, aby skorzystać z tego przewodnika

Przewodnik przeznaczony jest dla osób znających język HTML oraz terminologię związaną z tworzeniem aplikacji i stron internetowych. Do zrozumienia większości przykładów nie jest jednak niezbędna znajomość technologii ASP.NET, ale przyda się ogólna znajomość zasad działania interaktywnych stron internetowych, formularzy, języka XML oraz metod dostępu do danych. Podstawy ASP.NET można poznać, korzystając z krótkiego wprowadzenia do technologii ASP.NET, dostępnego pod adresemhttp://www.asp.net/Tutorials/quickstart.aspx .

Prezentacja narzędzia

1. Pasek menu

Obszar wyświetlany u góry głównego okna aplikacji, tuż pod niebieskim paskiem tytułu. Na pasku menu znajdują się nazwy poszczególnych menu. Każda pozycja menu umożliwia rozwinięcie listy poleceń. Poszczególne menu zawierają listy poleceń dostępnych dla użytkownika. W aplikacji można znaleźć różne rodzaje menu, np. rozwijane, podręczne czy kaskadowe. Wskazanie pozycji menu oraz kliknięcie jej lewym przyciskiem myszy sprawia, że tytuł menu zostaje podświetlony, a poniżej rozwija się lista poleceń. Wskazanie myszą kolejnych pozycji w menu powoduje ich podświetlenie. Aby wybrać wskazywane polecenie, należy kliknąć lewym przyciskiem myszy. Menu automatycznie zamyka się po wybraniu polecenia.

Dostęp do rozwijanych menu można uzyskać, naciskając klawisz [Alt] (lub [F10]) i uaktywniając tym samym pasek menu. Jeśli naciśniemy (i przytrzymamy lub zwolnimy) klawisz [Alt] oraz jakiś klawisz alfanumeryczny, aplikacja ASP.NET Web Matrix wyświetli rozwijane menu, odpowiadające naciśniętemu klawiszowi. Wielkość liter nie jest brana pod uwagę.

2. Pasek narzędzi

ASP.NET Web Matrix - przewodnik

Elementy interfejsu ASP.NET Web Matrix

Obszar u góry okna aplikacji, bezpośrednio pod paskiem menu. Zawiera zestaw ikon umożliwiających szybki dostęp do wybranych poleceń lub opcji. Polecenia związane z tymi ikonami można uruchamiać za pomocą myszy lub klawiszy skrótów.

3. Przybornik - Toolbox

Obszar wyświetlany po lewej stronie głównego okna aplikacji, obok okna dokumentu. Zawartość przybornika podlega zmianie w zależności od widoku, w którym wyświetlana jest projektowana strona. Przybornik zawiera różne zestawy narzędzi wykorzystywanych podczas projektowania aplikacji internetowych. Każdy zestaw znajduje się na osobnej palecie. Ikony, fragmenty tekstu oraz kontrolki można przeciągać myszą na projektowane formularze lub strony, a także z powrotem do przybornika w celu późniejszego użycia. Użytkownik może na przykład przeciągnąć kontrolkę przycisku z palety HTML na obszar projektowanej strony internetowej albo zaznaczony fragment kodu z okna dokumentu na paletę My Snippets (własne fragmenty kodu lub tekstu).

4. Okno dokumentu

Obszar wyświetlany w centrum głównego okna aplikacji, pomiędzy oknami przybornika, obszaru roboczego oraz właściwości. Okno dokumentu jest automatycznie wyświetlane w momencie otwierania dokumentu lub tworzenia nowego. Lista otwartych okien dokumentów znajduje się w menu Window. Okno zawiera cztery karty, które pozwalają wyświetlić plik na cztery różne sposoby: Design (widok projektu), HTML (widok kodu HTML), Code (kod) oraz All (połączenie widoków HTML i Code). Zestaw kart widoków zmienia się w zależności od włączonego trybu pracy (projektowania lub podglądu).

5. Okno obszaru roboczego Workspace

Obszar wyświetlany w prawym górnym rogu głównego okna aplikacji,nad oknem właściwości. Okno obszaru roboczego w uporządkowany sposób pokazuje strukturę katalogową i otwarte pliki oraz umożliwia łatwy dostęp do magazynów danych, takich jak MSDE czy SQL Server. Można w nim przeglądać oraz otwierać pliki aplikacji ASP.NET Web Matrix, dokonać podłączenia do baz danych udostępnianych przez aplikacje MSDE lub SQL Server oraz wykonywać operacje na danych, tabelach i procedurach przechowywanych.

6. Okno właściwości - Prosperites

Obszar wyświetlany w prawym dolnym rogu głównego okna aplikacji, bezpośrednio pod oknem obszaru roboczego. Właściwości określają stan, działanie oraz wygląd strony, dokumentu lub kontrolki ASP.NET. Zwykle modyfikacja właściwości kontrolek graficznych pozwala zmieniać ich wygląd. Właściwości kontrolek, dokumentów oraz stron ASP.NET mogą również określać sposób komunikowania się z użytkownikiem oraz dane potrzebne do działania.

W oknie właściwości mogą być wyświetlane różne pola edycyjne, w zależności od obiektu i definiujących go właściwości. Pola edycyjne to pola tekstowe, listy rozwijane oraz łącza do okien dialogowych. Właściwości oznaczone szarym kolorem mają atrybut tylko do odczytu.

Okno właściwości pozwala przeglądać i modyfikować właściwości projektowanej strony, przeglądać zdarzenia dotyczące wybranych obiektów w widoku kodu HTML lub projektu, przeglądać i wyszukiwać podzespoły .NET oraz szukać w zasobach internetowych rozwiązań problemów.

Pierwsza strona ASP.NET

ASP.NET Web Matrix - przewodnik
ASP.NET Web Matrix - przewodnik
Aby utworzyć nową stronę ASP.NET, wykonaj następujące czynności:

Uruchom aplikację Microsoft ASP.NET Web Matrix. Pojawi się okno dialogowe Add New File.

1. W panelu Templates zaznacz pozycję (General).

2. W prawym panelu wybierz szablon ASP.NET Page.

3. W pole Location wpisz ścieżkę dostępu do pliku.

4. W pole Filename wpisz nazwę pliku mojaPierwszaStrona.aspx.

5. Z listy rozwijanej Language wybierz pozycję Visual Basic.NET.

6. Kliknij przycisk OK.

Poniższy rysunek przedstawia okno dialogowe Add New File.

Plik mojaPierwszaStrona.aspx zostanie otwarty i udostępniony do edycji w widoku Design.

Tworzenie strony ASP.NET typu "hello world"

Teraz przygotujemy prostą stronę ASP.NET typu "hello world". Do strony utworzonej w poprzednim punkcie dodamy trzy działające po stronie serwera podstawowe kontrolki ASP.NET oraz uzupełnimy ich kod, aby dynamicznie uzyskać do nich dostęp i móc je zmodyfikować.

ASP.NET Web Matrix - przewodnik

Z palety Web Controls przybornika (Toolbox) wybierz po kolei kontrolki Label, TextBox oraz Button i przeciągnij je na obszar projektowanej strony ASP.NET. Po przeciągnięciu każdej kontrolki naciśnij klawisz [Enter].

Aby obejrzeć kod HTML, utworzony w wyniku tych trzech operacji, kliknij kartę HTML, znajdującą się u dołu okna dokumentu. Narzędzie ASP.NET Web Matrix pozwala graficznie modyfikować kod HTML strony (tak jak zrobiliśmy to przed chwilą), jak również umożliwia bezpośrednią ingerencję w kod HTML (po kliknięciu kart HTML lub All, znajdujących się na dole okna).

<html>

<head>

</head>

<body>

<form runat="server">

<p>

<asp:Label id="Label1" runat="server">Label

</asp:Label>

</p>

<p>

<asp:TextBox id="TextBox1" runat="server">

</asp:TextBox>

</p>

<p>

<asp:Button id="Button1" onclick="Button1_Click" runat="server" Text="Button">

</asp:Button>

</p>

</form>

</body>

</html>

Wybierz kartę Design, a następnie dwukrotnie kliknij kontrolkę Button. ASP.NET Web Matrix automatycznie powiąże metodę obsługi zdarzenia o nazwie "Button1_Click" - to jest działającą po stronie serwera metodę obsługi zdarzenia ASP.NET kontrolki Button - ze zdarzeniem Click (kliknięcie) i wyświetli stronę w widoku Code.