Abonament RTV: wpływy rosną. Sporo jeszcze zalegamy, ale Poczta Polska nie odpuszcza

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji drugi rok z rzędu przekazuje do spółek publicznej radiofonii i telewizji większą kwotę pochodzącą z wpływów abonamentowych - wynika ze sprawozdania przedstawionego Sejmowi, Senatowi i Prezydentowi RP.

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji udostępniła sprawozdanie z działalności za 2013 rok, dzięki któremu dowiadujemy się, że wpływy z abonamentu przekazane do spółek publicznej radiofonii i telewizji były wyższe niż w roku poprzednim (przekroczyły 630 mln zł), co przedstawia poniższy wykres:

Abonament RTV: wpływy rosną. Sporo jeszcze zalegamy, ale Poczta Polska nie odpuszcza

Wpływy abonamentowe

Wzrost wpływów abonamentowych w dużej mierze związany był z poprawą ściągalności zaległości w drodze egzekucji administracyjnej.

Dane te pozwoliły KRRiT przyjąć prognozę wpływów abonamentowych i pozaabonamentowych na 2014 rok bardziej optymistyczną (650 mln zł) niż w roku 2013 (401 mln zł).

Poczta Polska atakuje

Ze sprawozdania dowiadujemy się też, że:

"W 2013 r. do abonentów, którzy nie uregulowali zaległości Centrum Obsługi Finansowej Poczty Polskiej wysłało 566 281 upomnień na łączną kwotę ponad 551,7 mln zł. Na podstawie otrzymanych upomnień zadłużenie w całości lub części uregulowało 110 425 abonentów na kwotę ponad 78,2 mln zł. W 2013 r. Centrum wystawiło 4 005 958 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 354,1 mln zł i przekazało je do urzędów skarbowych. Do 31 grudnia 2013 r. urzędy skarbowe po wyegzekwowaniu części zadłużenia z tytułów wykonawczych przekazały na konto Poczty Polskiej kwotę ponad 92,9 mln zł."Czy Poczcie Polskiej opłaca się angażować w te działania? Jak najbardziej, ponieważ:

"Wynagrodzenie umowne dla jednostek Poczty Polskiej z tytułu realizacji obowiązków wskazanych w ustawie o opłatach abonamentowych oraz z tytułu towarzyszących tym usługom czynności, wynosi 6,0% od zainkasowanych opłat abonamentowych oraz odsetek za zwłokę w ich uiszczaniu. Dochodem Poczty Polskiej jest również połowa wpływów z

opłat za używanie niezarejestrowanych odbiorników."

Na mocy tej umowy Poczta Polska pobrała za 2013 rok wynagrodzenie umowne w kwocie 47,2 mln zł.

Umorzenie lub rozłożenie na raty zaległości w opłatach?

Tak to możliwe. Zgodnie z wymaganiami KRRiT nie jest to jednak proste:

"Krajowa Rada może umorzyć lub rozłożyć na raty zaległości w opłatach abonamentowych, a także inne zaległości z tego tytułu (m.in. odsetki za zwłokę w uiszczaniu opłat) w wyjątkowych sytuacjach, jeżeli przemawiają za tym szczególne względy społeczne lub przypadki losowe. Wniosek o umorzenie lub rozłożenie na raty abonent-dłużnik składa do KRRiT.

W 2013 r. Krajowa Rada rozpatrzyła w I instancji 34 194 wnioski abonentów-dłużników z lat 2008-2013 oraz w II instancji 193 wnioski, umarzając łącznie zaległości na kwotę blisko 21 120 tys. zł oraz rozkładając na raty prawie 15 739 tys. zł." - czytamy w sprawozdaniu KRRiT.

Warto tutaj jednak przypomnieć, że niedawno pojawiła się informacja o pewnym legalnym sposobie uniknięcia zaległej opłaty.

Abonament RTV - definicja

W dotychczasowych tekstach na temat abonamentu RTV nigdzie nie przedstawiłem jego definicji. Dzięki sprawozdaniu KRRiT mogę uzupełnić tę informację.

Według Trybunału Konstytucyjnego:

"Opłata abonamentowa za używanie odbiornika rtv jest przymusowym, bezzwrotnym świadczeniem publicznoprawnym, służącym realizacji konstytucyjnych zadań państwa. Opłata ta ma charakter daniny publicznej i stanowi pozabudżetowy dochód celowy, przeznaczony na finansowanie misji publicznego radia i telewizji."Chętnych zapraszam do zapoznania się z pełną treścią sprawozdania.