Autokonfiguracja Windows

Jedna z podstawowych usług oferowanych przez serwery sieciowe to dynamiczna konfiguracja hostów - DHCP. Jej zadaniem jest dostarczanie klientom sieci parametrów adresowania IP. Serwer Windows 2008 rozszerza funkcjonalność DHCP o obsługę protokołu IPv6 oraz integrację z NAP.


Jedna z podstawowych usług oferowanych przez serwery sieciowe to dynamiczna konfiguracja hostów - DHCP. Jej zadaniem jest dostarczanie klientom sieci parametrów adresowania IP. Serwer Windows 2008 rozszerza funkcjonalność DHCP o obsługę protokołu IPv6 oraz integrację z NAP.

Administratorzy sieci często implementują usługę DHCP, ponieważ jest niezawodna i łatwa do skonfigurowania. Ustawienia serwera obejmują wąską grupę czytelnych parametrów, a instalacja trwa nie dłużej niż trzy minuty. Jeśli nie masz czasu na bieganie od stacji do stacji i mozolne wprowadzanie parametrów TCP/IP, przeczytaj ten artykuł.

Adres to podstawa

Autokonfiguracja Windows

Karta integracji DHCP z NAP. Administrator może zezwalać na przekazywanie ustawień IP tylko klientom spełniającym standardy bezpieczeństwa. We właściwościach skonfigurowanych zakresów jest karta określająca powiązanie dynamicznego adresowania z kontrolą dostępu do sieci.

Najczęściej wykorzystywanym protokołem sieciowym jest TCP/IP. W rzeczywistości to grupa protokołów, np. ARP, IP, TCP, ICMP. Określają one metody adresowania, dostarczania i nadzorowania wymiany informacji w sieci. Wzajemna komunikacja systemów jest możliwa po spełnieniu wielu warunków, m.in. identyfikacji odbiorców i nadawców. Do tego celu stosowane są adresy IP, czyli liczby zapisane w formacie czterech wartości z przedziału od 0 do 255, rozdzielonych kropkami. Każda stacja kliencka i serwer muszą mieć przypisany unikatowy adres. Brak lub zdublowanie adresu uniemożliwia poprawną komunikację. Schemat adresowania IP wymaga podania jeszcze jednego parametru - maski podsieci, wskazującej, która część adresu określa sieć, a która host należący do sieci. Adres 192.168.1.25 połączony z maską 255.255.255.0 informuje, że host o identyfikatorze 25 należy do sieci 192.168.1. Identyfikacja sieci jest niezbędna do przesyłania danych w dużych środowiskach, np. Internecie.

Autokonfiguracja Windows

Okno tworzenia zakresu IPv6. Nowością roli DHCP na serwerze Windows 2008 jest ustawienie automatyzacji adresowania tego protokołu. Po skonfigurowaniu jego zakresów usługa DHCP będzie oferować klientom sieci pełną informację o parametrach adresowania IP.

Adresy IP są przypisywane na dwa sposoby: ręcznie lub automatycznie. Ręczna konfiguracja adresu polega na przejściu do właściwości protokołu TCP/IP interfejsu sieciowego i wprowadzeniu IP oraz maski. W oknie ustawień protokołu możesz wprowadzić także inne parametry, takie jak adres domyślnej bramy oraz serwera DNS. Podczas adresowania dużej liczby systemów sieciowych ręczna konfiguracja jest mało wygodna. Wielokrotne wpisywanie IP, maski czy domyślnej bramy może skutkować pomyłkami lub dublowaniem adresów. Kłopoty są także wtedy, gdy trzeba korygować ustawienia, np. związane ze zmianą adresu serwera DNS.

Łatwiejszym i wygodniejszym sposobem adresowania sieci jest korzystanie z usługi DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol). Zadaniem serwera DHCP jest automatyczne dostarczenie klientom sieci wszystkich niezbędnych parametrów adresowania IP, a rolą administratora - wprowadzenie ustawień dotyczących puli dostępnych adresów oraz opcji adresowania. Klient podczas startu systemu operacyjnego wysyła prośbę o przydzielenie adresu IP. Po otrzymaniu zgłoszenia serwer dzierżawi klientowi jeden z dostępnych adresów. Czas trwania dzierżawy jest konfigurowany podczas instalacji usługi.

Nowości systemu Windows Server 2008

Autokonfiguracja Windows

Lista ról serwera Windows 2008. Jedna z podstawowych to DHCP. W kreatorze dodawania komponentów Windows 2008 wystarczy zaznaczyć serwer DHCP i wprowadzić kilka prostych parametrów usługi.

Windows Server 2008 wprowadza sporo nowości i ulepszeń. Zmiany nie ominęły także DHCP. Najważniejsze to dodanie obsługi automatycznego przydzielania adresów protokołu IPv6 oraz integracja serwera DHCP z usługą zarządzania dostępem do sieci (Network Access Protection).

Protokół IPv6 w niedalekiej przyszłości zastąpi IP w wersji 4. Stosowany obecnie sposób adresowania systemów sieciowych ma kilka istotnych wad. Najważniejsze to nieefektywne wykorzystanie przestrzeni adresowej oraz znaczne rozmiary tabel routingu. Wprowadzając na początku lat 80. standardy adresowania, nie przewidziano błyskawicznego rozwoju Internetu. Mimo znacznej liczby adresów IPv4 (ponad 4 miliardy) wyczerpanie dostępnych stało się realne. IPv6 oferuje 128-bitową przestrzeń adresową, która gwarantuje rozwiązanie ilościowych problemów poprzednika. Nowy protokół wnosi również wiele usprawnień, np. automatyzację konfigurowania, hierarchiczną strukturę adresowania, lepsze zabezpieczenia oraz wbudowaną obsługę zarządzania pakietami QoS. Hosty sieciowe pracujące pod kontrolą protokołu IP w wersji 6 domyślnie obsługują autokonfigurację adresowania i nie wymagają instalacji usługi DHCP. Standardowy tryb pracy klientów stosujących IPv6 jest nazywany trybem autokonfiguracji bezstanowej (stateless). Jest jeszcze inny sposób adresowania, tzw. tryb akumulacji stanu (stateful), w którym system operacyjny klienta, np. Windows Vista, otrzymuje od serwera DHCP adres IP oraz inne dane niezbędne do komunikacji sieciowej.

IPv6

Wykorzystywany obecnie schemat adresowania IPv4 (słynne cztery liczby oddzielone kropkami) ma już prawie 20 lat i powoli przestaje odpowiadać potrzebom szybko rozwijającego się Internetu, jak również gwałtownemu wzrostowi liczby urządzeń mobilnych z dostępem do Sieci. IPv6 rozwiąże większość tych problemów, wprowadzając między innymi takie możliwości, jak autokonfiguracja unikatowego adresu IP na podstawie adresu MAC czy obsługa miliardów razy większej liczby urządzeń.

Autokonfiguracja Windows

Ustawienia DNS przekazywane przez DHCP. Przekazywanie klientom sieci informacji o adresie serwera DNS i nazwie domeny jest szczególnie istotne dla przedsiębiorstw z rozbudowaną strukturą usługi Active Directory. Bez tego wiele usług sieciowych zacznie działać nieprawidłowo, a użytkownicy będą mieć problemy z zalogowaniem się do domeny.

Drugą ważną nowością DHCP serwera Windows 2008 jest współpraca z usługą zarządzania dostępem do sieci (NAP). Zadaniem NAP jest ograniczenie dostępu do sieci systemom, które nie spełniają narzuconych przez administratora wymogów bezpieczeństwa. Tylko komputer poprawnie skonfigurowany i zabezpieczony może się komunikować z innymi systemami sieciowymi. Współpraca z serwerem DHCP polega na weryfikacji poziomu bezpieczeństwa hosta przed przyznaniem stacji adresu IP. Dane o "stanie zdrowia" komputerów są przesyłane przez serwer DHCP do serwera NAP, który sprawdza zgodność ustawień klienta z obowiązującymi zasadami bezpieczeństwa. Jeśli konfiguracja jest poprawna, DHCP przydziela adres IP, w przeciwnym wypadku ogranicza możliwość komunikacji, przyznając adres 0.0.0.0 z maską podsieci 255.255.255.255. Klient otrzymuje również trasy statyczne do serwerów umożliwiających aktualizację poziomu zabezpieczeń.

Dodanie roli serwera DHCP i wstępna konfiguracja

Instalacja i wstępna konfiguracja serwera DHCP trwa zaledwie kilka chwil. Możesz ją rozpocząć od uruchomienia konsoli Server Manager i kliknięcia opcji Add role. Polecenie Add Roles znajdziesz w o sekcji Roles Summary głównego okna konsoli. Windows 2008 uruchomi kreatora ról serwera. Po kliknięciu przycisku Next zobaczysz ich listę. Jedną z pozycji jest DHCP Server. Zaznaczenie opcji DHCP umożliwi dalszą konfigurację usługi. Rozpoczyna ją okno zawierające informację o głównych zadaniach serwera DHCP. Dopiero po kolejnym naciśnięciu Next wprowadzasz faktyczne ustawienia do systemu Windows 2008.