BASF strategia globalnego lidera rynku chemii, cz. 1

BASF od czterech lat wdraża system zarządzania wartością spółki (VBM - Value Based Management), który umożliwił ukształtowanie kultury organizacji, przejawiającej się w podejściu do rozwiązywania bieżących problemów adaptacyjnych, a także do kształtowania i realizowania strategii, co znalazło swoje odzwierciedlenie w skokowej poprawie efektywności ekonomicznej oraz wycenie rynkowej spółki.


BASF od czterech lat wdraża system zarządzania wartością spółki (VBM - Value Based Management), który umożliwił ukształtowanie kultury organizacji, przejawiającej się w podejściu do rozwiązywania bieżących problemów adaptacyjnych, a także do kształtowania i realizowania strategii, co znalazło swoje odzwierciedlenie w skokowej poprawie efektywności ekonomicznej oraz wycenie rynkowej spółki.

BASF strategia globalnego lidera rynku chemii, cz. 1

Rysunek 1. Wartości BASF

Niemiecki koncern BASF z siedzibą główną w Ludwigshafen, założony w 1865 r. przez Friedricha Engelholma pod firmą Badische Anilin & Soda Fabrik i funkcjonujący nieprzerwanie, obecnie zatrudniający około 95 tys. pracowników, posiadający ponad 150 przedsiębiorstw oraz klientów i partnerów biznesowych w ponad 200 krajach, generujący ponad 53 mld euro przychodów i zysk operacyjny w wysokości ok. 7 mld euro, jest największą na świecie spółką chemiczną.

Portfel koncernu zawiera szeroki asortyment - od produktów chemicznych, przez tworzywa sztuczne, półwyroby chemiczne, fine chemicals (produkty chemiczne uszlachetniające, żywieniowe, higieniczne, kosmetyczne, półprodukty farmaceutyczne), do ropy i gazu ziemnego. Firma jest dostawcą produktów o wysokiej wartości oraz tzw. inteligentnych systemów i rozwiązań zapewniających klientom większą konkurencyjność i tym samym własną przewagę nad innymi dostawcami.

Misją koncernu BASF, czołowej na świecie spółki chemicznej, jest oferowanie inteligentnych rozwiązań opartych na innowacyjnych produktach i usługach dopasowanych do potrzeb klienta oraz kreowanie możliwości osiągnięcia sukcesu poprzez zaufanie i wiarygodne partnerstwo.

Wizją BASF jest:

  • spółka chemiczna pomyślnie operująca na wszystkich głównych rynkach;
  • spółka postrzegana przez klientów jako partner wyborów;
  • spółka, która opierając się na innowacyjnych produktach, inteligentnych rozwiązaniach i usługach, osiągnie w przemyśle chemicznym pozycję najbardziej konkurencyjnego dostawcy;
  • spółka generująca wysoki zwrot na aktywach;
  • spółka dążąca do trwałego rozwoju;
  • spółka traktująca zmiany jako możliwości;
  • pracownicy BASF stanowią zespół zapewniający sukces.
"Kodem DNA" kultury organizacyjnej są główne wartości przedstawiane przez spółkę (podobnie jak przez inne czołowe firmy na świecie, np. Coca-Cola, AT&T, Centrica, Deutsche Bank) w postaci ideogramu (rysunek 1).

BASF strategia globalnego lidera rynku chemii, cz. 1

Rysunek 2. Filozofia Verbund - konsensus interesariuszy

Wartościami koncernu są: jego własne bogactwo ekonomiczne, konkurencyjność klientów, zapewnienie wszystkim uczestnikom trwałego rozwoju i tworzenie najlepszego zespołu w przemyśle.

Celem spółki jest wzrost jej wartości poprzez generowanie nadwyżki ekonomicznej ponad koszt zaangażowanego kapitału. Aby realizować cel, firma musi koncentrować się na dostarczaniu korzyści klientom w postaci satysfakcji i wartości dodanej, co sprawi, że klienci będą bardziej konkurencyjni.

Spełnianie oczekiwań klientów wymaga ciągłej poprawy efektywności, rozwijania najlepszych modeli biznesu dopasowanych do potrzeb odbiorców. Dla BASF trwały rozwój oznacza osiąganie wiązki celów biznesowych, ochrony środowiska i społecznej odpowiedzialności. Pracownicy, ich wiedza, know how, umiejętności, doświadczenie i idee są kluczem do osiągnięcia sukcesu przez firmę.

BASF strategia globalnego lidera rynku chemii, cz. 1

Rysunek 3.

Wartości organizacji BASF odzwierciedlają równocześnie konsensus i równowagę interesów stakeholders, tzn. spółki i jej akcjonariuszy, kontrahentów, pracowników oraz środowiska (szeroko pojętego). Ich przestrzeganie jest warunkiem osiągnięcia sukcesu (rysunek 1).

Kod wartości i filozofia zarządzania (rysunek 2) stanowią kulturę organizacyjną BASF - spółki chemicznej.

BASF posługuje się terminem "Verbund" (zintegrowany) na opisanie swojej organizacji i na określenie podejścia do prowadzenia działalności, zapewniającej spółce przewagę konkurencyjną. Termin ten rozumiany jest jako wewnętrznie spójna filozofia zarządzania we wszystkich obszarach i sferach działalności.

Verbund oznacza pełną integrację poziomą i pionową poprzez łańcuchy generowania wartości oraz kluczowe czynniki wzrostu. Łańcuchy generowania wartości obejmują od pierwszego ogniwa - wybudowanie zakładu chemicznego na potrzeby BASF, do ostatniego - niewrażliwe na cykliczność produkty końcowe o wysokiej wartości dodanej.

BASF strategia globalnego lidera rynku chemii, cz. 1

Rysunek 4.

Koncepcja Verbund przejawia się również w doborze obiektów do akwizycji i dezinwestycji, które zapewnić mają poprawę pozycji rynkowej, zwiększenie zwrotów oraz służyć klientom poprzez ciągłe dostarczanie produktów i rozwiązań o wysokiej jakości i wartości dodanej. Dialog z klientami jest istotny dla zrozumienia ich potrzeb i wymagań, poznania ich biznesów na poziomie menedżmentu klienta i skrojenia na miarę rozwiązań technologicznych i produktowych. Koncepcja Verbund, zainicjowana w siedzibie i głównym kompleksie chemicznym w Ludwigshafen, obecnie realizowana jest w pięciu kompleksach rozlokowanych globalnie, zatrudniających 82 tys. pracowników (86% całkowitego zatrudnienia), gdzie produkcja, wytwarzanie i zużycie energii, logistyka i infrastruktura zostały zintegrowane (poprzez m.in. wspólne centra obsługi i z wykorzystaniem outsourcingu) dla maksymalizacji rentowności produkcji i wykorzystania ekonomii skali.

1. Strategiczny model i struktura zysku

W roku 2006 wszystkie kategorie finansowe koncernu osiągnęły rekordową wysokość: przychody - 52,6 mld euro, EBIT - 6,8 mld euro, zysk netto - 3,2 mld euro (rysunek 3).