Bank Światowy a sprawa euro

Bank Światowy ogłosił kwartalny raport dotyczący krajów grupy EU-8, czyli nowych krajów Unii Europejskiej z Europy Środkowej i rejonu Morza Bałtyckiego. Raport dotyczy kluczowych aspektów rozwoju gospodarczego reform w nowych krajach unijnych.

Bank Światowy w swoim raporcie podkreślił, że droga do wprowadzenia euro w nowych krajach unijnych może być dłuższa i trudniejsza niż się spodziewano. Kraje naszego regionu (w tym Polska) będą potrzebowały więcej czasu aby zapanować nad deficytami budżetowymi, zwłaszcza, że nie zostały wdrożone reformy wspierające redukcję deficytów. Zdaniem ekspertów BŚ, wyklucza to możliwość wprowadzenia w EU-8 euro w latach 2009 - 2010.

Kolejnym, po uregulowaniu kwestii deficytu budżetowego, wyzwaniem dla państw EU-8 jest utrzymywanie pod kontrolą oczekiwań inflacyjnych, tak aby uniknąć wzrostu cen prowadzącego do nacisku na wzrost płac. Wzrostowi gospodarczemu krajów naszego regionu towarzyszy wzrost inflacji, który spowodowany jest również przystąpieniem do UE. Jednak BŚ przyznał, że w większości krajów EU-8 udaje się osiągnąć cele polityki monetarnej przyjęte na rok 2004.