Banki po trzech kwartałach

GUS poinformował o wynikach krajowego sektora bankowego po trzech kwartałach br. W porównaniu z analogicznym okresem w roku ub. pogorszyły się wyniki finansowe netto i brutto banków ogółem, obniżyły się również wskaźniki rentowności.

W porównaniu z analogicznym okresem ub. roku, po trzech kwartałach 2002 r. sektor bankowy odnotował pogorszenie wyników finansowych. Wynik finansowy sektora brutto zmniejszył się o 18,3%, a netto - o 20,6%. Wskaźniki rentowności obrotu brutto i netto wyniosły odpowiednio 1,7% i 1,2%, wobec 4,0% i 2,9% przed rokiem.

Przychody z działalności operacyjnej w bankach wyniosły ogółem 241,74 mld zł i wzrosły o 88,1% w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku. 96,2% tej kwoty stanowiły przychody z działalności bankowej (przed rokiem 94,2%). Obejmowały one głównie przychody z operacji finansowych i wymiany walut (82,0% przychodów ogółem wobec 58,4% przed rokiem). Udział przychodów z odsetek zmniejszył się z 31,2% do 11,6% w omawianym okresie.

Koszty działalności operacyjnej wyniosły ok. 237,5 mld zł, a więc były wyższe o 92,6% niż w pierwszych trzech kwartałach roku ub., i stanowiły 98,2% przychodów z działalności operacyjnej (96% przed rokiem). Udział kosztów działalności bankowej w kosztach całkowitych wyniósł 88,5% (81,0% przed rokiem).

Wynik z działalności bankowej wzrósł w skali roku o 5,1% i osiągnął 22,207 mld zł. Udziały z tytułu odsetek zmniejszyły się odpowiednio z 53,2% do 52,3%, podobnie jak przychody z papierów wartościowych (z 3,2% do 2,0%). Zwiększyły się udziały wyniku z tytułu prowizji (z 21,5% do 22,0%), wymiany walut (z 16,6% do 17,3%), oraz wyniku na operacjach finansowych (z 5,6% do 6,5%). Wynik z działalności bankowej pomniejszony został m.in. o koszty działania banku w 53,2% oraz o różnicę między kosztami a przychodami z rozwiązywania rezerw i aktualizacji wartości w 21,4% (przed rokiem odpowiednio 53,2% i 16,2%).

Wyniki z działalności operacyjnej w bankach ogółem zmniejszyły się o 17,9% w stosunku do poprzedniego roku i stanowiły 19,1% wyniku z działalności bankowej (przed rokiem 24,5%).

Wynik finansowy brutto w bankach ogółem w okresie trzech kwartałów br. wyniósł 4,23 mld zł, a obciążenie podatkiem dochodowym - 1,32 mld zł. Wynik finansowy netto ukształtował się na poziomie 2,91 mld zł. Straty poniosło 17 banków komercyjnych oraz 8 spółdzielczych (przed rokiem odpowiednio 12 i 8 banków). Liczba banków ogółem w porównaniu z analogicznym okresem w roku ub. zmalała z 801 do 670. Najwięcej (124) ubyło banków spółdzielczych; ponadto ubyło 7 banków komercyjnych.