Barometr BPCC: lekko w górę

Wśród krajów Europy Centralnej i Wschodniej, Polska wyróżniana jest jako kojarząca się z najwyższej jakości kadrą zarządzającą, wysokim popytem wewnętrznym oraz dobrze rozwiniętym sektorem finansowym. W górę poszedł indeks otoczenia biznesowego, pogrąża się za to indeks ocen działalności rządu.

Brytyjsko-Polska Izba Handlowa (BPCC) ogłosiła wyniki drugiej fali badania nastrojów inwestycyjnych. Badanie, w którym wzięła udział kadra zarządzająca wyższego szczebla z firm z udziałem kapitału zagranicznego działających w Polsce zrealizowała firma Synovate.

W trakcie drugiej fali badania został wykorzystany model PinPoint (analiza wizerunku marki) - uzyskano dzięki temu ranking czynników mających wpływ na podejmowanie decyzji inwestycyjnych oraz informacje, które z tych czynników są najbardziej kojarzone z danym krajem. Z analizy wizerunku Polski wynika, iż jest ona oceniania wysoko pod względem atrybutów ważnych dla inwestorów zagranicznych - pod względem jakości kadry zarządzającej, wysokiego popytu wewnętrznego i sektora finansowego. Z drugiej strony, Polska nadal wypada raczej słabo przy porównaniu innych czynników ważnych dla firm zagranicznych przy wyborze miejsca inwestycji, takich jak: dobrze rozwinięta infrastruktura, zachęty dla inwestorów zagranicznych, sprawna administracja oraz przejrzysta informacja na temat otoczenia biznesowego.

Indeks Otoczenia Biznesowego (BE INDEX) dla maja 2003 kształtuje się na poziomie 105,43, dla porównania wartość indeksu w marcu wyniosła 100,86. Oznacza to niewielki wzrost optymizmu odnośnie poprawy otoczenia biznesowego w najbliższych 6 miesiącach.

Obniżył się za to - i tak już nisko notowany w marcu br. indeks Działalności Rządu (GP INDEX) - z poziomu 70,29 do 66,00 w maju.

"Badanie nastrojów inwestycyjnych w Polsce pokazuje wyraźną poprawę, co jest pozytywnym znakiem, szczególnie w obecnym cyklu ekonomicznym - podobne badanie przeprowadzone ostatnio w Niemczech wykazało wprawdzie nieznaczną poprawę nastrojów, jednak nadal mieszczą się one w strefie negatywnej" -skomentował David Thomas, prezes Brytyjsko Polskiej Izby Handlowej.

Badanie przeprowadzono pomiędzy 25 kwietnia a 11 maja br wśród 97 managerów z firm z kapitałem zagranicznym obecnych na polskim rynku.