Bezrobocie rośnie

Według danych GUS z listopada br., rośnie stopa bezrobocia, rośnie liczba bezrobotnych, liczba osób bez prawa do zasiłku; wskaźnik zatrudnienia maleje przy malejącej liczbie aktywnych zawodowo. W końcu listopada było 3,15 mln zarejestrowanych bezrobotnych, z czego 490 tys. posiada prawo do zasiłku.

GUS podał informacje na temat bezrobocia w listopadzie. W końcu listopada liczba zarejestrowanych bezrobotnych wynosiła 3,15 mln osób; była wyższa o 1,4% niż przed miesiącem i o 4,2% niż przed rokiem. 41,4% bezrobotnych mieszka na wsi. Największy wzrost liczby bezrobotnych odnotowano w województwach opolskim (2,6%), dolnośląskim i lubelskim (po 1,8%). Stopa bezrobocia - odsetek zarejestrowanych bezrobotnych wśród całej aktywnej zawodowo ludności - wzrosła z 17,5% w październiku do 17,8% w listopadzie. Najwyższy stopa bezrobocia jest w woj. warmińsko - mazurskim (28,3%), zachodniopomorskim (25,8%) i lubuskim (25,5%).

Do urzędów pracy w listopadzie zgłosiło się 227 tys. osób (o 11,7 tys. mniej niż w październiku br. i o 3,2 tys. mniej niż przed rokiem). Wśród bezrobotnych nowo zarejestrowanych 73,3% stanowiły osoby rejestrujące się po raz kolejny, a 15,8% to absolwenci. Spośród osób nowo zarejestrowanych 38,9% mieszkało na wsi.

W listopadzie wysoką stopę odpływu bezrobotnych z urzędów pracy odnotowano w województwie lubuskim (6,5%) i wielkopolskim (6,4%). Z ewidencji wypisano łącznie 184,4 tys. osób, tj. 5,9% bezrobotnych z końca ubiegłego miesiąca (odpowiednio w październiku 243,1 tys., tj. 7,8% i przed rokiem 152,1 tys. osób, tj. 5,2%). Spośród wyrejestrowanych 45,8% bezrobotnych podjęło pracę zaproponowaną przez urząd pracy. 60,1 tys. utraciło status bezrobotnego w wyniku nie potwierdzenia gotowości do pracy, zaś 7,2 tys. osób dobrowolnie z niego zrezygnowało. 2,9 tys. osób nabyło prawa emerytalne lub rentowe.

W końcu listopada prawo do zasiłku lub świadczenia przedemerytalnego posiadało 490,4 tys. osób (w końcu października - 488,5 tys. osób, przed rokiem 417,7 tys. osób). Bez prawa do zasiłku pozostawało 2,63 mln osób czyli 83,3% ogółu zarejestrowanych bezrobotnych - rok wcześniej było to odpowiednio 80,3%. Spośród tej grupy bezrobotnych 41,7% to mieszkańcy wsi.

Pracodawcy zgłosili w listopadzie do urzędów 46,5 tys. ofert pracy (przed miesiącem 54 tys., przed rokiem 28,7 tys.). W końcu miesiąca urzędy pracy dysponowały ofertami pracy dla 12,7 tys. osób (w tym 1,5 tys. w sektorze publicznym), z czego absolwentom oferowały 2,2 tys., a osobom niepełnosprawnym 1,2 tys. wolnych miejsc pracy. Pod koniec listopada blisko 2 tys. zakładów zadeklarowało zwolnienie w najbliższym czasie, z przyczyn dotyczących zakładów pracy, około 61,4 tys. pracowników, w tym 16,1 tys. osób z sektora publicznego.

Bezrobocie rośnie pomimo zmniejszania się liczby aktywnych zawodowo - w III kwartale br. zmniejszyła się ona o kolejne 185 tys. (tj. o 1,1%) w porównaniu z rokiem ub. Spadek liczby aktywnych zawodowo spowodowany był znacznym zmniejszeniem się liczby pracujących (o 495 tys., tj. o 3,4%), przy jednoczesnym przyroście liczby bezrobotnych (o 309 tys., tj. o 9,9%). W III kwartale 2002 r. populacja pracujących liczyła 13,9 mln osób i zmniejszyła się w porównaniu z III kwartałem 2001 r. o 495 tys., tj. o 3,4%. Odnotowano większy spadek liczby pracujących mieszkańców miast niż wsi.

W III kwartale 2002 r. na 1000 pracujących przypadało zatem 1243 niepracujących, w kwartale ubiegłym - 1244, podczas gdy w III kwartale 2001 r. - 1151.

Wskaźnik zatrudnienia - udział ludności pracującej w ogólnej liczbie ludności w wieku ponad 15 lat - w III kwartale br. wynosił 44,6%. W porównaniu do sytuacji sprzed roku wskaźnik zatrudnienia ogółem obniżył się o 1,9 pkt.