Bezrobocie w maju: słabe odbicie sezonowe

GUS podał informację o poziomie bezrobocia w maju br. Stopa bezrobocia wynosiła na koniec tego miesiąca, po sezonowej obniżce, 17,9%. Bez prawa do zasiłku jest niemal 85% z 3,16 mln zarejestrowanych bezrobotnych.

Według informacji Głównego Urzędu Statystycznego w końcu maja br. liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wynosiła 3,16 mln osób (w tym 16,16 mln kobiet) i była niższa o 86,5 tys. osób (o 2,7%) niż przed miesiącem oraz wyższa o 95 tys. osób (o 3,1%) niż przed rokiem (w maju 2002 r. liczba bezrobotnych w porównaniu z poprzednim miesiącem także się zmniejszyła, ale o 138,9 tys. osób, tj. o 4,3%). W porównaniu do końca grudnia 2002 r. liczba bezrobotnych zmniejszyła się o 57,4 tys. osób, tj. o 1,8% (wobec 50,5 tys. i 1,6% odpowiednio w roku poprzednim).

W końcu maja 2003 roku zarejestrowani bezrobotni stanowili 17,9% cywilnej ludności aktywnej zawodowo (w kwietniu br. 18,4%, przed rokiem 17,3%). Najwyższą stopę bezrobocia odnotowano w warmińsko-mazurskim (28,1%), zachodniopomorskim (26,3%) oraz lubuskim (25,8%). Najniższą w województwach mazowieckim i małopolskim (po 13,8%), podlaskim (14,7%) i lubelskim (15,5%).

Majowa obniżka stopy bezrobocia ma charakter sezonowy, nadal jednak bezrobocie było wyższe niż przed rokiem. Spadek bezrobocia w maju br. był wynikiem większej liczby osób wyrejestrowanych w porównaniu z liczbą nowych rejestracji. Wzrosła w porównaniu do sytuacji sprzed roku liczba bezrobotnych uczestniczących w aktywnych formach przeciwdziałania bezrobociu, a do urzędów pracy zgłoszono więcej ofert pracy niż w 2002.

W stosunku do kwietnia 2003 r. we wszystkich województwach odnotowano spadek liczby bezrobotnych, najbardziej znaczący w woj. podlaskim (o 4,2%), podkarpackim (o 3,5%) oraz lubelskim i warmińsko-mazurskim (po 3,4%), najniższy zaś w woj. pomorskim (o 1,8%), mazowieckim i śląskim (po 2,2%). Najwyższą stopę napływu bezrobotnych w maju br. zarejestrowano w lubuskim (1,6%), warmińsko-mazurskim i zachodniopomorskim (po 1,5%). Najniższą w lubelskim, małopolskim i mazowieckim (po 0,7%). Do urzędów pracy w ciągu miesiąca zgłosiło się 168,8 tys. osób poszukujących zatrudnienia (o 27 tys. więcej niż przed rokiem). Wśród bezrobotnych nowo zarejestrowanych 77,4% stanowiły osoby rejestrujące się po raz kolejny (przed miesiącem 74,9 %, przed rokiem 71,2%).

W maju 2003 r. ogółem wyłączono z ewidencji 255,3 tys. osób, tj. odpowiednio 7,9% ogółu bezrobotnych z końca kwietnia. Wśród osób wyłączonych 41,1 tys., tj. 16,1% stanowili absolwenci. Z ogólnej liczby wyrejestrowanych 139,4 tys. (54,6%) bezrobotnych podjęło pracę oferowaną przez urzędy pracy, z czego 105,8 tys. - niesubsydiowane, w tym sezonowe. W maju br. szkolenie podjęło 10,1 tys. osób, a w końcu miesiąca w szkoleniu uczestniczyło 9,7 tys. osób (przed rokiem odpowiednio 2,8 tys. i 3,7 tys.). Przy pracach interwencyjnych zatrudniono 15,6 tys. osób, a w końcu miesiąca pracowało 39,5 tys. osób, do robót publicznych skierowano w maju br. 13,9 tys. bezrobotnych, a w końcu miesiąca w ramach tych robót pracowało 23,6 tys.

Bez prawa do zasiłku pozostawało na koniec maja br. 2,67 mln osób (tj. 84,6% ogółu zarejestrowanych bezrobotnych), wobec 2,48 mln (81,0%) przed rokiem. Spośród tej grupy bezrobotnych 41,4% to mieszkańcy wsi. 500,8 tys. osób posiadało uprawnienia do otrzymania zasiłku lub świadczenia przedemerytalnego (w końcu kwietnia br. 500,7 tys. osób, przed rokiem 480,8 tys. osób).