Bitmapy, wektory i teksty

Animowane GIF-y, zdjęcia, obrazki... Director jest bardzo elastyczny - przyjmuje wszystko.

Animowane GIF-y, zdjęcia, obrazki... Director jest bardzo elastyczny - przyjmuje wszystko.

Oprócz wykorzystywania klipów wideo, animacji i wprowadzania dźwięków do filmu, Macromedia Director MX umożliwia tworzenie i importowanie obrazów bitmapowych, wektorowych oraz rysowanie wektorów bezpośrednio na scenie.

1. Director umożliwia import grafik (File>Import) zapisanych w większości popularnych formatów, włącznie z GIF i JPEG, a także bitmap wraz z danymi kanału alfaoraz animowanych GIF-ów. Podczas importu bitmapy z paletą kolorów lub głębią inną niż film Directora pojawia się okno dialogowe

Image options, gdzie można zachować oryginalną głębię kolorów obrazu (Color depth) lub wybrać

głębię kolorów sceny Directora.W przypadku obrazu 8-bitowego możemy wybrać import wraz z paletą kolorów lub "zmapować" obraz do palety Directora.

Bitmapy, wektory i teksty

2. Za pomocą polecenia File>Import można także wprowadzić do filmu animowanego GIF-a, po wybraniu opcji Animated GIF w oknie Select Format. Director obsługuje zarówno format GIF89a, jak i GIF87. Istnieje także możliwość importu jedynie pierwszej klatki animowanego GIF-a jako bitmapowego obrazu nieruchomego, umieszczenie go w scenariuszu (Score) i rozciągnięcie na wszystkie klatki filmu, w których ma się pojawiać. Animowany GIF może być odtwarzany z taką samą częstotliwością klatek (Frame rate) jak film Directora, z określoną inną częstotliwością lub w swoim oryginalnym tempie. Parametry te ustawić można w oknie Animated GIF Asset Properties wywoływanym z palety właściwości aktora obsady.

Bitmapy, wektory i teksty

3.Okno Paint (Window>Paint) wyposażone jest w zestaw narzędzi malarskich służących do tworzenia i modyfikowania bitmapowych aktorów filmu.

Wszystko narysowane w oknie Paint automatycznie staje się aktorem obsady, a wszelkie modyfikacje są natychmiast odzwierciedlane w oknie Cast i na scenie filmu. Do zaznaczania nieregularnych obszarów obrazu służy narzędzie Lasso, natomiast kształty prostokątne i kwadratowe wybiera się za pomocą narzędzia Marquee. Zestaw narzędzi Shape służy natomiast do rysowania kształtów okrągłych, prostokątnych i nieregularnych, a za pomocą narzędzi Filled Rectangle, Filled Ellipse i Filled Polygon rysuje się kształty wypełnione kolorem wybranym dla tworzonego obiektu (Foreground Color).

Bitmapy, wektory i teksty

4. Pasek narzędzi umieszczony w górnej części okna Paint zawiera przyciski efektów, które można stosować do bitmap. Przed użyciem jakiejkolwiek z tych opcji należy zaznaczyć fragment bitmapy za pomocą narzędzia Lasso lub Marquee.

Efekty zmian kształtu zaznaczonego obszaru działają jedynie w przypadku wykorzystania narzędzia Marquee, natomiast modyfikacje kolorów możliwe są w obszarze zaznaczonym przez narzędzia Marquee i Lasso.

Pasek efektów okna Paint pozwala odwracać (Flip), przekręcać (Rotate), pochylać (Skew), zakrzywiać (Warp) i rozciągać (Perspective) zaznaczony obszar bitmapy.

Bitmapy, wektory i teksty

5.Kształty wektorowe tworzy się w oknie Vector Shape, definiując punkty, przez które przechodzi linia. Director pozwala rysować linie proste, krzywe oraz otwarte lub zamknięte kształty nieregularne, które mogą być wypełnione kolorem lub gradientem.

Ponieważ wektory to matematyczne opisy figur geometrycznych (zawierające grubość linii, kolor wypełnienia i dodatkowe cechy kreski), wymagają mniej pamięci RAM i miejsca na dysku niż bitmapy i są szybciej pobierane z Internetu. Bitmapa z kolei definiuje obraz jako siatkę kolorowych pikseli i przechowuje kolor każdego piksela obrazu.

Bitmapy, wektory i teksty

6. Okno Vector Shape oferuje narzędzie Pen służące do tworzenia kształtów nieregularnych, natomiast za pomocą zestawu Shape rysuje się prostokąty i elipsy. Kształt wektorowy składa się z wielu krzywych, które można rozdzielać i łączyć, do czego służą stałe punkty kontrolne oraz uchwyty, które określają poziom zakrzywienia linii pomiędzy punktami. Natomiast właściwości takie jak kolor wypełnienia oraz szerokość i kolor pędzla określa się dla całego aktora obsady, a nie pojedynczych krzywych.

Bitmapy, wektory i teksty