CSR systematyczny

Firmy europejskie wydają więcej niż amerykańskie na działania proekologiczne i z zakresu społecznej odpowiedzialności (CSR), ale rzadziej zarządzają tymi zagadnieniami przy wykorzystaniu systemów informatycznych.

Według sondażu przeprowadzonego przez AMR Research, 89% firm w Stanach Zjednoczonych i 62% w Europie zamierza w ciągu dwóch lat zarządzać swoimi projektami CSR przy wykorzystaniu technologii informatycznych.

Obecnie 47% firm europejskich i 19% amerykańskich nie zbiera danych na temat swojej działalności CSR poprzez systemy IT, albo posiada te dane w wielu różnych systemach. Blisko połowa firm amerykańskich stawia sobie za cel częściową lub pełną integrację tych danych w systemie IT, 32% deklaruje, że rozpoczęło proces takie integracji. Tylko 17% firm europejskich posiada w pełni zintegrowane systemy IT do zarządzania kwestiami CSR.

70% z wszystkich 150 badanych firm posiada osobny budżet na działania CSR, 48% - na działania proekologiczne. Jak dodaje AMR Research, w Europie firmy wydają zdecydowanie więcej na projekty CSR i proekologiczne. Odsetek budżetu przeznaczony na te cele jest przy tym zbliżony w przypadku firm największych w badanej próbie - o rocznych przychodach rzędu 5 miliardów euro - i najmniejszych - o rocznych przychodach około 100 milionów euro.

Najważniejsze przesłanki do podejmowania projektów dowodzących odpowiedzialności wobec społeczeństwa to według sondy AMR Research zapewnienie lojalności klientów, wzmocnienia siły marki i reputacji firmy, możliwość oszczędności i poprawy wyniku finansowego, przystosowanie do wymogów prawa, nakaz moralny, wytyczenie kierunku przez radę nadzorczą, przewaga konkurencyjna, strategiczne zarządzanie ryzykiem, podniesienie innowacyjności produktu, poprawa morale pracowników. Do zarządzania tymi zagadnieniami firmowe systemy ERP są wykorzystywane przez zaledwie 1/3 ankietowanych.

Według AMR Research, system ERP powinien tymczasem stanowić podstawę zarządzania celami proekologicznymi i społecznie odpowiedzialnymi. Systemy te są pomocne w zbieraniu danych historycznych, ale zarazem nie pozwalają firmom aktywnie uprzedzać sytuacje, badać i korygować działania w czasie rzeczywistym. Ankietowani wskazywali tablice wyników i portale korporacyjne jako narzędzia najbardziej potrzebne do takiego aktywnego prowadzenia polityki CSR.