Chcemy cudzoziemców

Jak wynika z sondażu CBOS, aż trzy czwarte Polaków nie ma nic przeciwko podejmowaniu pracy przez obcokrajowców w naszym kraju.

73% ankietowanych dopuszcza obecność obcokrajowców na polskim rynku pracy, w tym 31% bez żadnych ograniczeń, a 42% przy wykonywaniu niektórych rodzajów prac. 20% respondentów sprzeciwia się zatrudnianiu cudzoziemców.

Mimo, że w teorii znakomita większość ankietowanych nie ma nic przeciwko pracy obcokrajowców, aż 49% woli pracować ze swoimi rodakami, a 51% woli szefa Polaka. Dla 39% narodowość przełożonego nie jest istotna.

Według 31% respondentów, najważniejsze korzyści z pracy cudzoziemców w Polsce to inwestycje i tworzenie dzięki nim nowych miejsc pracy, po 6% wskazuje handel, wymianę gospodarczą i zaopatrzenie rynku oraz modernizację gospodarki. 25% uważa, że cudzoziemcy wnoszą wartości do życia kulturalnego, a dla 2% istotna jest możliwość nauki języków obcych i kontakty towarzyskie.

33% ankietowanych dostrzega niebezpieczeństwo zabierania przez obcokrajowców miejsc pracy (także przez zatrudnianie na czarno), napływ taniej siły roboczej. Co piąty widzi zagrożenie dla prawa, porządku i ładu, taki sam odsetek obawia się wzrostu przestępczości, a 7% - zagrożenia zamachami terrorystycznymi.