Co czeka inflację?

Narodowy Bank Polski przewiduje, że jeśli nie zostaną zmienione stopy procentowe, spadek inflacji w ujęciu rocznym do okolic górnej granicy celu inflacyjnego (3,5%) nastąpi dopiero w 2006 roku.

Jak podał NBP w "Raporcie o inflacji. Sierpień 2004 r.", w przyszłym roku uspokoi się sytuacja podażowa, ustabilizują się ceny żywności, co spowoduje, że rozpocznie się spadek inflacji. "Obniżaniu inflacji będzie również sprzyjała realna aprecjacja złotego, m.in. dzięki swojemu wpływowi na lukę popytową. Spadek inflacji będzie jednak procesem powolnym i - przy założeniu stałych stóp procentowych - o zbliżaniu się inflacji do górnej granicy dopuszczalnych odchyleń od celu inflacyjnego można mówić dopiero w 2006 roku" - czytamy w raporcie.

W lipcu br. inflacja w skali rocznej wyniosła 4,6%, a cel inflacyjny założony przez bank centralny to 2,5% plus/minus 1 punkt procentowy.