Co robić podczas ożywienia

Członkowie ACCA wydali strategiczne rekomendacje dla firm sektora MSP. W Europie Środkowej i Wschodniej finansiście częściej niż gdzie indziej zalecali poprawę jakości i obsługi klientów, jako narzędzie do najlepszego wykorzystania ożywienia gospodarczego w 2010.

Według badania przeprowadzonego przez ACCA (Association of Chartered Certified Accountants) wśród finansistów, przetrwanie nie może być jedynym celem strategicznym dla MSP. Pomimo głębokiego załamania koniunktury w 2009 r., specjaliści z zakresu finansów z rejonu Europy Środkowej i Wschodniej częściej nakłaniali swoich klientów do zachowań konkurencyjnych niż w jakimkolwiek innym regionie.

W ostatnim badaniu Global Economic Conditions Survey, przeprowadzonym na koniec 2009 przez ACCA, ponad 1700 finansistów - członków ACCA z całego świata - zapytano o to, co doradziliby małym przedsiębiorcom w celu osiągnięcia przez nich jak największych korzyści z ożywienia gospodarczego w 2010 roku. Dział ACCA zajmujący się w sektorem małych i średnich przedsiębiorstw przeanalizował zebrane wypowiedzi i wyróżnił 20 kluczowych zagadnień.

Zalecenia finansistów dla MSP; źródło: ACCA

Zalecenia finansistów dla MSP; źródło: ACCA

Prawie we wszystkich branżach i regionach, członkowie ACCA podkreślali potrzebę większej koncentracji na mechanizmach kontrolnych. W pozostałych kwestiach ich zdania były podzielone. ACCA podzielił respondentów na trzy odrębne kategorie w zależności od zagadnień, jakie dominowały w ich wypowiedziach: strategów, zwolenników konkurencji oraz obrońców.

Stratedzy (39%). Stratedzy uważają, że ożywienie gospodarcze już nadchodzi, doradzają małym przedsiębiorstwom poszukiwanie szans w miarę poprawy sytuacji rynkowej, a także zachęcają do odkrywania nowych lub niszowych rynków. Oprócz inwestycji, podkreślają wagę zatrzymania i rozwoju kluczowych pracowników w przedsiębiorstwie oraz doradzają małym firmom jak największą elastyczność i innowacyjność.

Zwolennicy konkurencji (26%). Zwolennicy konkurencji uważają, że załamanie gospodarki daje małym firmom szansę na stworzenie przewagi konkurencyjnej. Doradzają prowadzenie konkurencyjnej polityki cenowej, uzyskanej drogą cięcia kosztów lub zwiększenia efektywności działalności operacyjnej. Zalecają również utrzymanie i poprawę jakości oraz usprawnienie obsługi klienta. Do tej kategorii zaliczają się przeważnie finansiści z Europy Środkowej i Wschodniej, jak również osoby zatrudnione w firmach międzynarodowych.

Obrońcy (36%). Zwolennicy obrony nie liczą na szybkie wyjście z kryzysu. Koncentrują się na solidnych przepływach pieniężnych, poprawie mechanizmów kontrolnych w finansach oraz na ograniczeniu zależności od podmiotów zewnętrznych, w tym kredytodawców. Obrońcy to z reguły ludzie starsi i bardziej doświadczeni. W ostatnim czasie regularnie zmieniają prognozy dotyczące dochodów swoich firm i mają bolesną świadomość braku stabilności otoczenia gospodarczego.

Około dwóch trzecich wszystkich respondentów uważa, że 2010 r. powinien podmiotom sektora małych firm więcej niż tylko przetrwanie. Wyniki te pokrywają się z przeprowadzoną przez ACCA analizą wskaźników ekonomicznych, wskazując na to, że najmniejsze przedsiębiorstwa są w ostatnim okresie najbardziej odporne pod względem ochrony miejsc pracy i inwestycji, pomimo że ucierpiały one niewspółmiernie w wyniku załamania gospodarczego. Pomimo głębokiego załamania koniunktury w 2009 r., finansiści z Europy Środkowej i Wschodniej chętniej niż specjaliści z pozostałych regionów zakładają scenariusz zwolenników konkurencji (38%). Był to jedyny region, gdzie specjaliści z zakresu finansów i rachunkowości postawili na pierwszym miejscu poprawę jakości i usprawnienie obsługi klienta, przy czym skupiali się również w znacznym stopniu na kosztach, co odzwierciedla ogólne tendencje w całej Europie.

"Prognozy MSP dotyczące 2010 r. oraz ryzyka, które uważają one w tym okresie za najpoważniejsze wskazują, że małe i średnie przedsiębiorstwa nie mają jeszcze umiejętności, które pozwalałyby im skutecznie wykorzystywać szanse, które się pojawiają, umiejętnie zarządzać finansami, budować długookresową przewagę konkurencyjną. Dlatego należy zgodzić się z wnioskami zawartymi Raporcie ACCA, że małym i średnim przedsiębiorstwom potrzebna jest, dla skutecznego budowania pozycji konkurencyjnej na rynku w okresie wychodzenia z osłabienia gospodarczego, strategia biznesowa, umiejętność i zdolność do panowania nad kosztami, do utrzymania płynności, a także zdolność do generowania gotówki. Muszą także zwiększyć swoje umiejętności sprzedaży bazując na jakości i trwałych relacjach z klientami. Małe średnie firmy mają tego świadomość, przynajmniej w części, bowiem zapytane w badaniu Lewiatana o szanse, które powinny wykorzystać w 2010 r. wskazały zdolność do dostosowania się do zmieniającej się sytuacji na rynku oraz budowanie relacji z klientami i dostawcami" - skomentowała wyniki Henryka Bochniarz, prezydent Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan.

Więcej informacji w raporcie, który powstał na podstawie badania: Living Up to Expectations: Accountants and Small Businesses in the Recovery (ang.: Sprostać oczekiwaniom: Specjaliści z zakresu rachunkowości i finansów a małe przedsiębiorstwa w dobie wyjścia z kryzysu).