Coraz mniej lubiana prywatyzacja

Z roku na rok coraz mniej Polaków deklaruje poparcie dla wysiłków dążących do sprywatyzowania polskiej gospodarki.

Instytut Pentor przygotował raport na temat stosunku Polaków do prywatyzacji. Wynika zeń, że na przestrzeni ostatnich lat poparcie dla prywatyzacji systematycznie spadało. W 1997 roku aż 60% ankietowanych popierało prywatyzację, w 2000 r. - połowa respondentów, a w tym roku tylko co trzeci badany. W 2002 roku co drugi respondent wiąże z prywatyzacją obawy, nadzieję zaledwie co dziesiąty, zaś 39% patrzy na prywatyzację polskiej gospodarki z mieszanymi uczuciami - zarówno z nadzieją jak i obawą. 37% popiera wysiłki dążące do sprywatyzowania polskiej gospodarki, nie popiera zaś 39%.

Poparcie dla prywatyzacji okazało się związane z pozycją społeczną respondenta - rośnie ono wraz z wykształceniem, dochodem gospodarstwa domowego i pozycją zawodową. Prywatyzację popiera 67% ankietowanych z wyższym wykształceniem i 29% z wykształceniem podstawowym, co druga osoba z domów o najwyższym dochodzie i jedynie 29% z domów o najniższym dochodzie. Najwięcej zwolenników prywatyzacji znajduje się wśród pracowników biurowych (50%), studentów (49%), menedżerów (46%) oraz, co ciekawe, bezrobotnych (44%), najmniej zaś wśród rolników (12%), emerytów i gospodyń domowych.

Negatywny stosunek do prywatyzacji i tęsknota za państwowymi firmami wiąże się z brakiem wiary w prywatne firmy. Wśród ankietowanych przeważała opinia, że prywatne przedsiębiorstwa przyczyniają się do rozwoju kraju i do przezwyciężenia kryzysu ekonomicznego w małym, żadnym lub przeciętnym stopniu. Jedynie 23% respondentów była przeciwnego zdania.

W tym roku wzrosła liczba osób, które uważają, że rząd raczej ogranicza niż sprzyja powstawaniu i rozwojowi prywatnych przedsiębiorstw - twierdzi tak 36% respondentów, o 21% więcej niż w 2000 r. i o 19% więcej niż w roku 1997. Tylko co czwarty ankietowany był przeciwnego zdania, a w 2000 r. co drugi Polak uważał, że działania rządu sprzyjają rozwojowi prywatnej przedsiębiorczości.

Natomiast ponad połowa ankietowanych pozytywnie oceniła działania rządu w przypadku Stoczni Szczecińskiej, przeciwko renacjonalizacji tego zakładu opowiedziało się jedynie 12%.


Zobacz również