Coraz modniejszy outsourcing

Dzięki outsourcingowi powstaje czynny całą dobę i przez wszystkie dni w roku łańcuch dostaw. Nowe pojęcie czasu realnego współpracy zmienia życie firm. Ta zmiana paradygmatu nie narodziła się nagle.


Dzięki outsourcingowi powstaje czynny całą dobę i przez wszystkie dni w roku łańcuch dostaw. Nowe pojęcie czasu realnego współpracy zmienia życie firm. Ta zmiana paradygmatu nie narodziła się nagle.

Rynek outsourcingu dojrzewa i zarówno klienci, jak i sprzedawcy w coraz większym stopniu uczą się budować długotrwałą wzajemną symbiotyczną relację. Według niektórych badań, niemal 80% firm zamierza zwiększyć wydatki na outsourcing w najbliższym czasie.

Przeglądając światowe tendencje w outsourcingu, można dostrzec kilka najbardziej wyraźnych trendów:

 • Oszczędzanie kosztów jest wciąż istotnym celem, jednak już nie dominuje. Zaczyna przeważać koncentracja na core biznesie, podnoszenie jakości usług i zyskiwanie dostępu do ekspertów z zewnątrz.
 • Ważnym kryterium przy wyborze partnera w outsourcingu są jego referencje i gwarantowany poziom usług.
 • Firma outsourcingowa stara się zaoferować cenę o kilkanaście procent niższą, niż dana usługa kosztowała klienta do tej pory. W związku z tym na rynku oustrourcingowym panuje bardzo silna konkurencja.
 • Przeciętna długość kontraktu outsourcingowego to 3 lata.
 • Firmy często spotykają się z wewnętrznym sprzeciwem pracowników.
 • Zabezpieczenie danych i ochrona prywatności grają istotną rolę w podejmowaniu decyzji.
 • Obserwuje się rosnący trend zawierania licznych kontraktów outsourcingowych przez jedną firmę.
 • Przy coraz popularniejszym outsourcingu zmultiplifikowanym na scenę wkracza również dodatkowa strona - agregator usług. Jest to firma, która koordynuje współpracę między klientem a dostawcami usług outsourcingowych.

Kto, gdzie, kiedy

Outsourcing Institute pod koniec ubiegłego roku przeprowadził ankietę wśród 4169 amerykańskich klientów usług outsourcingowych - 7th Annual Outsourcing Index. Obraz, który powstał, jest bardzo różnorodny. 53% uczestników badania korzysta z outsourcingu, aby móc skoncentrować się na głównej działalności firmy, a 52%, aby ograniczyć koszty. Przedstawiciele mniejszych przedsiębiorstw (54%) podkreślali rolę outsourcingu głównie jako środka umożliwiającego pozbycie się działalności niezwiązanej bezpośrednio z profilem firmy. W badaniu 44% stanowiły firmy zatrudniające mniej niż 500 pracowników, 23% powyżej 10 tys.

Większość respondentów (57%) była w najwcześniejszym stadium czterostopniowego procesu, czyli w fazie planów, 10% w fazie drugiej, czyli finalnego zapytania ofertowego, 10% w fazie trzeciej, czyli wyboru dostawcy, i 22% w fazie finalnej, czyli zarządzania inicjatywą outsourcingową.

63% respondentów za czynnik decydujący o wyborze dostawcy usług outsourcingowych uważa cenę, 50% jakość świadczonych usług, a 42% elastyczne warunki kontraktu.

58% respondentów stwierdziło, że korzysta już z outsourcingu funkcji IT, funkcje administracyjne znalazły się na kolejnym miejscu, korzysta z nich co drugi ankietowany. Na trzecim miejscu wymieniany jest outsourcing zarządzania zasobami ludzkimi - 24%, na czwartym - dystrybucji i logistyki 17%.

Podobnie wygląda struktura planów outsourcingowych - 48% respondentów rozważa outsourcing, 40% administracji, 21% logistyki i 19% HR.

Nieco ponad jedna trzecia wszystkich respondentów wydaje na outsourcing mniej niż milion USD, a 18% od 1 do 5 mln USD, zaś 11% 6-25 mln USD. Jedynie 5% wydaje ponad 100 mln USD, a jednocześnie - co najbardziej zaskakujące - aż 22% ankietowanych nie wie, ile wydaje na outsourcing.

Średnia wartość projektu outsourcingowego to 15,4 mln z medianą kosztów na poziomie 1,2 mln USD.

IT króluje

Z badań jasno wynika, że IT pozostaje od kilku lat główną dziedziną działań outsourcingowych. Jak stwierdził Jeffrey Kaplan, prezes THINKstrategies, który ma ponad 20-letnie doświadczenie w pracy w outsourcingu jako analityk i menedżer, outsourcing staje się nieuchronnym wyzwaniem dla każdego szefa działu informatyki. Rynek outsourcingu jest jednym z nielicznych segmentów przemysłu IT, w którym obserwuje się stały wzrost, nawet w niestabilnych gospodarczo czasach.

Firma badawcza Meta Group przygotowała prognozę rynku outsourcingu IT na lata 2005-2006. Oto wnioski:

Zarządzanie dostawcami oustourcingu. Firmy IT będą centralizowały dostawy i funkcje zarządzania dostawcami. Zarządzanie ewoluuje od relacji taktycznych do zagadnień strategicznych, takich jak połączenie IT i biznesu. Zarządzanie globalnymi zasobami będzie wyzwaniem dla tradycyjnych organizacji, a global project management stanie się priorytetem. Do 2009 r. wieloźródłowe środowiska będą wymagały rozwoju zarządzania modelami dostaw, aby umożliwić outsourcing dostawców jako portfolio service providers.

Benchmarking outsourcingu. Benchmarking pozostanie dominującym modelem wyrównującym cenę i jakość w zmieniających się warunkach rynkowych.

Outsourcing infrastruktury. Użytkownicy będą wykorzystywać benchmarking do uzyskania lepszych cen i warunków kontraktów. Do 2010 r. usługi offshore pozwolą na zredukowanie bieżących kosztów zarządzania infrastrukturą o 90% w wielu organizacjach IT.

Outsourcing aplikacji. Outsourcing usług, takich jak np. hosting, zarządzanie aplikacjami, oprogramowanie jako usługa, pozostanie unikalne dla poszczególnych klientów i projektów. Dostęp do zasobów globalnych będzie powodował nieustanną presję obniżania cen dla usług aplikacji do 2010 r. Dla większości organizacji IT ceny spadną o 20-30%.

Zasoby globalne. Firmy będą nadal urozmaicały i dywersyfikowały zasoby globalne. Będą rozwijały działalność międzynarodową i kładły większy nacisk na globalne zasoby, w tym Europę Wschodnią, Amerykę Łacińską, Chiny i Azję Południową.

Blaski i cienie offshoringu

W outsourcingu nie ma szybkich zmian, z roku na rok. Ostatnio coraz więcej firm zaczęło odkrywać korzyści z outsourcingu procesów biznesowych i w USA bardzo ważkim tematem, również z przyczyn politycznych, stał się offshoring.

Pracownicy call centers, operatorzy baz danych, technicy medyczni, programiści czują się zagrożeni z powodu rosnącej liczby miejsc pracy przenoszonych na rynki wschodzące. Offshoring jest w USA często obwiniany o bardzo wolny wzrost liczby miejsc pracy, mimo poprawy tempa wzrostu gospodarki.

Jednak zwolennicy offshoringu twierdzą, że problem nie jest natury handlowej, czy też szerzej - związany z globalizacją, ale raczej jest pytaniem, w jaki sposób kraj powinien alokować korzyści z międzynarodowego handlu. Handel usługami przynosi USA korzyści jako całości, ożywiając gospodarkę i podnosząc standard życia. Outsourcing miejsc pracy za granicą może pomóc firmom w przynoszeniu zysków, zachowując w ten sposób inne amerykańskie miejsca pracy. Oszczędności kosztów mogą być użyte do obniżenia cen i zaoferowania klientom nowych i lepszych typów usług. Przez podnoszenie produktywności offshoring pozwala firmom na większe inwestycje w technologie nowej generacji i pomysły biznesowe, które stworzą nowe miejsca pracy. A dzięki posiadaniu najbardziej elastycznej i innowacyjnej gospodarki na świecie, USA mogą korzystać z tego trendu.

Badanie przeprowadzone w 2003 r. przez McKinsey Global Instiute pokazuje, że offshoring tworzy dobrobyt zarówno dla USA, jak i Indii, kraju pozyskującego obecnie najwięcej miejsc pracy.

Za każdego dolara wydatków korporacyjnych na outsourcing w Indiach, gospodarka amerykańska otrzymuje 1,14 USD w zamian. Offshoring tworzy więc wzajemne korzyści ekonomiczne.

Młody, ale z perspektywami

Rynek offshoringu dla procesów biznesowych jest relatywnie młody. Szacunki firm badawczych różnią się znacząco.

 • Amerykański Departament Handlu określił, że wartość amerykańskiego eksportu legalnej pracy w dziedzinach takich, jak programowanie komputerowe, telekomunikacja, bankowość, konsulting wzrósł w 2003 r. do 131,01 mld USD, o niemal 8,65 mld w porównaniu z rokiem 2002. Import usług - kategoria, która obejmuje m.in. amerykański outsourcing call centers - osiągnął 77,4 mld USD, o niemal 8 mld USD więcej niż rok wcześniej. USA miały nadwyżkę w wysokości 53,6 mld USD w handlu prywatnymi usługami.
 • IDC przewiduje, że globalny rynek usług związanych z IT będzie miał przychody na poziomie 1,2 bln USD do 2006 r.
 • Forrester Research szacuje, że do 2015 r. 3,3 mln amerykańskich miejsc pracy i 136 mld USD wynagrodzeń może zostać przeniesionych do krajów, takich jak Indie, Chiny i Rosja.
 • Meta Group przewiduje, że outsourcing offshore będzie rósł 20% rocznie.
 • Według Deloitte Consulting, 2 mln miejsc pracy zostaną przeniesione z USA i Europy do tańszych lokalizacji w samej tylko dziedzinie usług finansowych. Exodus miejsc pracy w całym sektorze usług może dojść do 4 milionów. Trzy czwarte największych instytucji finansowych i banków inwestycyjnych ulokuje oddziały w krajach rozwijających się w ciągu pięciu lat. Globalne instytucje finansowe będą inwestowały 356 mld USD w Indiach w projekty outsourcingowe.
 • Badanie McKinsey i National Association of Software and Service Companies ocenia, że rozwiązania IT i do zarządzania firmą (ITES) w Indiach osiągną wartość 142 mld USD w 2009 r. Sektor ITES może stworzyć 1,1 mln miejsc pracy w Indiach do 2008 r.
 • Według WR Hambrecht,usługi offshore to ogromne możliwości rynkowe. Rynek outsourcingu procesów biznesowych offshore wzrośnie do 2008 r. do 24,2 mld USD, a rynek usług IT offshore do 56 mld USD.