Czerwiec 2009 r.: instalacja telekomunikacyjna w nowym mieszkaniu obowiązkowa

12 marca 2009 r. Minister Infrastruktury podpisał rozporządzenie nakładające na inwestorów obowiązek wyposażenia budynków w instalację telekomunikacyjną.

Wraz z nowym rozporządzeniem, które zmienia rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, na inwestorów nałożony zostanie obowiązek wyposażenia budynku w instalację telekomunikacyjną (od połączenia z publiczną siecią telekomunikacyjną do gniazda abonenckiego). Warto dodać, że obecne przepisy nie stawiały takiego wymogu mówiąc jedynie o "przystosowaniu do wyposażenia w instalację telekomunikacyjną".

Na stronie UKE czytamy:

Instalacje telekomunikacyjne wewnątrz budynku muszą być prowadzone w wydzielonych kanałach lub szybach instalacyjnych. Dzięki temu są chronione przed zniszczeniem, nielegalnymi podłączeniami do sieci telefonicznej i telewizji kablowej. Instalacje telekomunikacyjne w budynkach oraz związane z nimi urządzenia muszą zapewnić bezkolizyjność i bezpieczeństwo użytkownikom budynku.

Dotychczasowe wymagania nie zabezpieczały sieci telekomunikacyjnej przed ingerencją osób trzecich. Oznaczało to możliwość dostępu i korzystania z usług telekomunikacyjnych przez osoby nieuprawnione, często na koszt abonenta. Abonent, który otrzymywał zawyżone rachunki musiał udowodnić, że nie korzystał z usług wymienionych w rachunku, co było bardzo trudne.

Rozporządzenie porządkuje sposób połączenia instalacji telekomunikacyjnej wewnątrz budynku z publiczną siecią telekomunikacyjną. Połączenie takie powinno być usytuowane na pierwszej podziemnej lub pierwszej nadziemnej kondygnacji budynku, a w przypadku systemu radiowego na jego najwyższej kondygnacji, w odrębnym pomieszczeniu lub szafce. Dzięki zniesieniu dowolności w połączeniach sieci, zniknie problem krzyżujących się i oplecionych wokół ścian budynku przewodów.

Rozporządzenie nakazuje również zastosowanie ochrony przeciwprzepięciowej i konieczność uziemienia elementów sieci telekomunikacyjnej. Ochrona przeciwprzepięciowa oraz właściwe uziemienie elementów sieci chroni aparaty końcowe (np. telefon, komputer, telewizor) przed uszkodzeniami spowodowanymi pojawieniem się w sieci zbyt wysokich napięć.

Rozporządzenie wejdzie w życie po upływie 3 miesięcy od daty jego ogłoszenia.