Decentralizacja i efekty globalizacji

Sprzeciw wobec globalizacji oraz odejście od modelu centralnego zarządzania firmą - zdaniem Global Future Forum - odcisną piętno na światowej gospodarce w ciągu najbliższych 5 lat.

Global Future Forum opracowało listę czynników, które mogą mieć największy wpływ na przyszłość światowej gospodarki w ciągu najbliższych 5 lat. Jednym z głównych trendów będzie sprzeciw wobec globalizacji i zmaganie z problemem zróżnicowania etnicznego. Według 61% badanych "globalizacja z rosnącą migracją i moblinością siły roboczej będzie raczej zaostrzać niż osłabiać konflikty rasowe w wielu krajach", podobny odsetek respondentów uznał, że "pomimo drastycznie malejącej populacji mieszkańców w wielu zamożnych społeczeństwach, bariery dla imigrantów będą rosnąć, ze względu na nasilenie się opozycji lokalnej społeczności wobec imigracji". Zaś 68% uznało, że "rosnące uwrażliwienie na rasizm we wszystkich jego odmianach spowoduje, iż biznes będzie bardziej dbały o kwestie różnorodności etnicznej we wszystkich krajach, w których będzie funkcjonował".

Kolejną ważną zmianą będzie, według Global Future Forum, przesunięcie władzy w ramach organizacji. Zdaniem 75% uczestników badania, firmy przekształcą się w sieci obsługiwanych zewnętrznie zasobów, spółek, aliansów i kontrahentów, połączonych jedynie systemem wymiany informacji. Zmieni się również sposób zarządzania takimi firmami - odpowiedzialność przestanie spoczywać na jednej osobie, spadnie natomiast na menedżerów niższego szczebla.

"Na tle istniejących relacji rasowych perspektywa wzrostu imigracji i efekty globalizacji to czynniki, które odbiją się bardziej negatywnie, niż pozytywnie na rozwoju działalności biznesowej. Gdybyśmy przeprowadzili takie badanie pięć lat temu, wyniki byłyby bardziej optymistyczne, co potwierdza, że aspekt różnorodności etnicznej jest problemem bardzo aktualnym we współczesnym świecie. Sprzeciw wobec globalizacji może mieć realny wpływ na politykę imigracyjną i w obliczu nasilającego się procesu starzenia się populacji europejskich, biznes już dziś musi odpowiedzieć sobie na pytanie, jaki to będzie miało wpływ na jego kondycję w przyszłości" - skomentował wyniki badania David Smith, dyrektor generalny Global Future Forum.