DesignCAD Pro 2000 PL

Przedstawiamy krok po kroku projektowanie za pomocą programu DesignCAD w polskiej wersji.

Przedstawiamy krok po kroku projektowanie za pomocą programu DesignCAD w polskiej wersji.

DesignCAD Pro 2000 PL
Główny ekran GUI DesignCAD 2000 podzielony jest na kilka okien roboczych oraz zestaw pasków i palet narzędziowych.

Załóżmy, że mamy przed sobą zaprojektowanie kuchni o wymiarach 420x240 [cm], rozmieszczenie mebli oraz opracowanie dokumentacji. Widoczne cztery okna, zatytułowane (rzut) główny, czołowy, górny i boczny są niezbędne w projektowaniu przestrzennym. Zastępujemy je jednym, dużym oknem po naciśnięciu przycisku Tryb 2-D znajdującym się w pasku narzędzi głównych. Po przesunięciu kursora na przycisk i chwilowym zatrzymaniu, ukazuje się podpowiedź informująca o jego funkcji, a w dole ekranu, w tzw. linii stanu wyświetla się komunikat Przełącza w tryb pracy 2-D. Ta cecha ułatwia szybkie poznanie programu.

DesignCAD Pro 2000 PL
Dodatkowo, po wyborze polecenia rysowania czy edycji, w linii stanu wyświetlany jest opis jego realizacji. Warto więc zaznajomić się z topografią ekranu i, zwłaszcza na początku, zwracać szczególną uwagę na te komunikaty. W tej samej linii, z prawej strony wyświetlana jest liczba wprowadzonych punktów, procentowy zoom i tryb pracy. Podobnie jak wszystkie inne fragmenty tworzące GUI i ten element ekranu można ukryć. Po kliknięciu prawym przyciskiem jednej z palet narzędziowych wyświetlona zostanie lista elementów z zaznaczeniem ich widoczności.

W trybie 2D wyświetlane są linijki informujące o aktualnej wielkości ekranu i ułatwiające pracę z myszą. Każdy ry-sunek w DesignCAD wykonujemy w rzeczywistej wielkości, operując tzw. jednostkami rysunku. Mogą one odpowiadać dowolnym miarom (m, cm, mm). O wyborze jednostek i skali decydujemy dopiero w momencie wydruku. Poprzez zmniejszenie możemy na ekranie zmieścić projekty bardzo duże, poprzez powiększenie - elementy precyzyjne. DesignCAD wszystkie przeliczenia wykonuje z dużą dokładnością, podaje aż 15(!)miejsc znaczących po przecinku.

Rozpoczynając rysowanie, wstępnie określamy wielkość rysunku, który w całości zmieści się na ekranie w skali 1:1. Służy do tego polecenie Obszar rysunku z menu Wymiar. Równoważne polecenia możemy wybierać również z palet narzędziowych lub po naciśnięciu klawisza spacji i wpisaniu nazwy danego polecenia, których spis znajduje się w pliku custom.ini.

Wprowadźmy dwa punkty: jeden przy lewej krawędzi ekranu rysowania, a drugi przy prawej. Do zwykłego nanoszenia punktów należy przesunąć kursor kolejno do jednej i drugiej krawędzi, i nacisnąć lewy przycisk. To polecenie nie wymaga dokładnego wprowadzania punktów, służy jedynie do określenia ich odległości na ekranie. Po wprowadzeniu drugiego punktu pojawia się okno dialogowe Obszar rysunku. Wyświetlana wartość jest podświetlona - w jej miejsce wpisujemy 700 i naciskamy OK.

DesignCAD Pro 2000 PL
Określimy teraz wielkość siatki rysowania. Wybieramy polecenie Opcje i ustawienia siatki i w oknie dialogowym wpisujemy w polu Wielkość siatki liczbę 30 oznaczającą odstęp węzłów oraz liczbę 10 w polu Wielkość przeskoku oznaczającą wymuszony przeskok kursora.

Oznacza to (przy zaznaczonej opcji Przyciągaj do siatki) zmianę ruchu kursora z płynnego na skokowy. Dodatkowo zaznaczamy pole Wyświetlaj siatkę, wybieramy z listy Typ wyświetlanej siatki pozycję Kropka i określamy kolor siatki po naciśnięciu przycisku Kolor wyświetlanej siatki. Jeżeli ustawienia te chcemy zachować do następnego uruchomienia programu, dodatkowo wciskamy przycisk Zachowaj ustawienia. Zamykamy okno kliknięciem OK lub przez [Enter].

DesignCAD Pro 2000 PL
Kolejne ustawienia dotyczą linii. Na palecie typów linii naciskamy przycisk Zmień skalę i szerokość i w oknie Styl linii wybieramy z listy dostępnych typów linię ciągłą, wpisujemy grubość linii równą 1, zaznaczamy pole Wypełnij kontur linii i kończymy przez OK.