Dobre prognozy dla polskiej gospodarki

Według raportu Instytutu Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk (INE PAN), tempo wzrostu PKB ma w IV kwartale br. podnieść się do 5,6%, a w I połowie przyszłego roku - do 5,7%. Autorzy raportu dobrze oceniają obecną sytuację makroekonomiczną, mikroekonomiczną oraz perspektywy rozwoju w najbliższych dziewięciu miesiącach.

Zespół badawczy Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN pod kierownictwem prof. Zbigniew Hockuba ocenił, że ogólny obraz polskiej gospodarki jest optymistyczny a bieżąca sytuacja gospodarcza Polski przedstawia się dobrze. Autorzy raportu oceniają także, że istnieją perspektywy dalszego rozwoju. W drugiej połowie 2006 roku oraz na początku 2007 zostanie utrzymany wysoki wzrost gospodarczy, przybierze na sile ożywienie w inwestycjach i poprawi się sytuacja na rynku pracy. Wzrost gospodarki będzie stabilny i zapewni makroekonomiczną równowagę. W ocenie raportu, pewne zagrożenie mogą stanowić wysokie potrzeby pożyczkowe budżetu państwa, co wiąże się z realną możliwością przekroczenia przez państwowy dług publiczny 50% PKB. Według raportu INE PAN, równie korzystnie wygląda sytuacja mikroekonomiczna: nic nie wskazuje na to, aby tegoroczne dobre wyniki finansowe przedsiębiorstw nie zostały powtórzone w roku przyszłym, a przyznane Polsce unijne środki mogą znacząco wpłynąć na rozwój i modernizację infrastruktury.

W dziewiątej edycji raportu "Gospodarka Polski - prognozy i opinie. Listopad 2006" INE PAN przewiduje, że w IV kwartale br. PKB wzrośnie o 5,6%, zaś w pierwszej połowie 2007 roku nastąpi wzrost o 5,7%. Głównym motorem wzrostu ma być popyt krajowy, a w szczególności inwestycje, których dynamika przekroczy w II kwartale 2007 roku 16%. "Będzie to zjawisko korzystne i od dawna oczekiwane, świadczące o poprawie zbytu krajowej produkcji. W dwóch ostatnich kwartałach br. tempo wzrostu produkcji sprzedanej przemysłu pozostanie na wysokim poziomie, zbliżonym do notowanego w pierwszej połowie roku" - napisano m.in. w raporcie. Tendencja taka powinna utrzymać się także na początku 2007 roku: wzrost produkcji przemysłowej w pierwszym półroczu ma wynieść o ok. 13,2%.

INE PAN spodziewa się także poprawy należy sytuacji na rynku pracy. Będzie to efektem ożywienia gospodarczego, a zwłaszcza wysokiej dynamiki inwestycji, która przekłada się na wzrost zatrudnienia. Stopa bezrobocia rejestrowanego powinna wynieść na koniec br. 15,0% (13,0% według Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności). W pierwszej połowie przyszłego roku stopa bezrobocia rejestrowanego ma obniżyć się do ok. 14%.

Inflacja według przewidywań IKE PAN będzie rosła powoli w drugiej połowie br. i na początku przyszłego. Napędzać będzie ją wzmożony popyt krajowy, ale skutecznie hamować wciąż wysoka stopa bezrobocia. Na koniec br. inflacja w Polsce wynieść ma 2,2%, a w II kwartale przyszłego roku możliwy jest wzrost powyżej poziomu 3%. Autorzy raportu nie przewidują jednak możliwości przekroczenia górnej granicy celu inflacyjnego RPP. Efektem przewidywanego wzrostu inflacji może być podniesienie przez Radę Polityki Pieniężnej w II kwartale 2007 r. stopy referencyjnej z 4,0% do 4,25%.