Dywidendowa symulacja: portfel CEO

Proponujemy śledzenie symulacji inwestycji w akcje spółek wypłacających dywidendę. Portfel CEO będzie śledził wybrane obiekty wypłacające dywidendę co miesiąc i co pół roku.

Na polskim rynku inwestorzy mają do dyspozycji dywidendy wypłacane raz na rok. Natomiast na rynku cokolwiek lepiej rozwiniętym od tego warszawskiego, czyli na nowojorskiej giełdzie papierów wartościowych, inwestorzy mają możliwość nieco bardziej rozbudowanego wyboru. Po pierwsze mogą inwestować w obiekty wypłacające dywidendy co rok, co pół roku, co kwartał oraz co miesiąc. Na giełdzie nowojorskiej można wybrać spośród kilkuset obiektów, które 12 razy w roku wypłacają dywidendy. Na dodatek czynią to od wielu, wielu lat i niekiedy jest to dłuższy okres niż żywot Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Jak zbudowano portfel CEO

Do uzyskania z inwestycji kapitałowych długoterminowej stopy zwrotu na satysfakcjonującym poziomie, można stosować różne strategie. Osobiście uważam, że najciekawszą formą jest lokowanie nadwyżek finansowych w akcje spółek wypłacających dywidendy. Przyjmując, że graniczny div yield powinien wynosić nie mniej niż rentowność dziesięcioletnich amerykańskich obligacji skarbowych (10 year Tbond), to według notowania z 26 lutego br. wynosił on 3,61 % w stosunku rocznym. Drugi warunek to dywersyfikacja portfela. Trzeci warunek - to budowanie portfela rozłożonego w czasie. Nie będziemy się decydować na jednorazowy zakup 1 obiektu, ale dobierać obiekty w relacjach 2 obiekty wypłacające dywidendy w systemie kwartalnym oraz 3 obiekty wypłacające dywidendy w systemie miesięcznym. Zakupów do portfela dokonywać będziemy raz w miesiącu (zawsze na ostatniej sesji w miesiącu) w kwocie 7500 pln, po przeliczeniu na dolary USA (z uwzględnieniem prowizji w wysokości 15 usd na 1 zakup).

Portfel CEO, stan na 26.02 br.

Portfel CEO, stan na 26.02 br.

Przeglądając zestawienia dotyczące spółek wypłacających dywidendy na dzień 26 lutego br., możemy dokonać zakupu 2 spółek wypłacających dywidendy w systemie kwartalnym, a mianowicie SHIP FINANCE INTL LTD (NYSE : SFL) oraz CENTURYTEL INC (NYSE : CTL). Trzy pozostałe spółki wyznaczone do zakupu to REALTY INCOME CORP (NYSE : O), SABINE ROYALTY TR UBI (NYSE : SBR) oraz PERMIAN BASIN ROYALTY TR ( NYSE : PBT ). Z posiadanych 7 500 pln, licząc po kursie 2,8965 pln za dolara USA, koszt zakupu wynosił 7 320,18 pln. 26 lutego 2010 roku do portfela weszło 20 akcji SFL, 15 akcji CTL, 20 akcji O, 15 akcji SBR oraz 20 akcji PBT. Każdy z tych obiektów posiada div yield o rentowności wyższej niż zwrot z 10 year TBond.

Co, gdzie, kiedy?

W tabelach zawierających dane fundamentalne i techniczne na żółto zaznaczono obiekty wybrane do portfela spośród tych, które na dany moment czasowy były brane pod uwagę.

Jak wybierano portfel CEO

Jak wybierano portfel CEO

Jeden z 5 obiektów posiada wskaźnik RSI 14 sygnalizujący przewartościowanie kursu. Mowa o SBR, który po sesji w dniu 26.02 br., przy kursie zamknięcia wynoszącym 47,88 usd, posiada wskaźnik RSI 14 powyżej 70 punktów, zatem znajduje się w tzw. sferze wykupienia, co może zapowiadać korektę kursu. W jednym przypadku, wskaźnik Beta ma charakter ofensywny (Beta >1 może oznaczać, że akcja będzie zachowywać się lepiej niż indeksy giełdowe), a cztery mają charakter defensywny (Beta <1, akcja może zachowywać się słabiej od indeksów giełdowych). Gdyby w najbliższym czasie dochodziło do spadków indeksów giełdowych to akcje ze wskaźnikiem Beta<1 powinny tracić mniej niż indeksy giełdowe. Dane pogrubionym drukiem oznaczają najlepsze wyniki w grupie badanych spółek (dla dywidend kwartalnych są to 4 obiekty, a dla dywidend miesięcznych 3 ). Spośród 4 badanych obiektów wypłacających dywidendy co kwartał, obiekt, który posiadał najlepsze dane został dobrany do portfela (akcja o symbolu CTL). Podobnie było w przypadku obiektów wypłacających dywidendy co miesiąc i spośród 3 analizowanych wybrano obiekt o symbolu PBT. W taki oto sposób do tzw. wyjściowych obiektów, czyli SFL (dywidenda kwartalna) oraz O i SBR (dywidenda miesięczna), dodaliśmy dwa obiekty i w portfelu znalazło się 5 obiektów. Warto zaznaczyć, że zakup obiektu CTL w dniu 26 lutego pozwoli na otrzymanie dywidendy jeszcze w marcu br. Również w przypadku obiektu o symbolu SBR wpływ dywidendy nastąpi w marcu. Ponieważ nic nie wiadomo o możliwości zamiany dywidendy w gotówce na akcje, to wpływ z dywidendy pomniejszono o podatek dochodowy w wysokości 30%. Jednak pomimo tak wysokiej stawki podatkowej (w Polsce jest to 19%) w portfelu CEO będziemy dążyć, aby raz w tygodniu wpływała dywidenda.

Kalendarz dywidendy

Kalendarz dywidendy

W zestawieniu kalendarzowym nie uwzględniono dywidendy z obiektu o symbolu SFL: dzień prawa do dywidendy przypadał przed 26 lutego 2010 roku, a dywidenda w przypadku tego obiektu płacona jest w systemie kwartalnym. Natomiast dywidendy z pozostałych obiektów wpłyną na rachunek w całości w kwietniu br. (oprócz dywidend, które wpłyną jeszcze w marcu). Taki układ przy rozbudowie portfela pozwoli na zmniejszenie kosztów tworzenia pozycji, ponieważ wpływy z dywidendy pokryją prowizję maklerską dla 1 pozycji spośród następnych 5, jakie zostaną zakupione na sesji w dniu 31 marca bieżącego roku. A przecież po zakupach w dniu 26 lutego pozostało wolnych środków w wysokości prawie 180 pln. Teraz wiele będzie zależało od kursu złotego względem dolara USA. Jeżeli dolar USA będzie tracił względem złotego (czyli za dolara USA będziemy musieli zapłacić mniej złotówek), to z pozycji kupującego będziemy korzystniejsze. Jednak słabszy kurs dolara powinien przynosić wzrost cen akcji. Natomiast w sytuacji kiedy dolar USA będzie coraz mocniejszy, to z pozycji kupującego sytuacja będzie niekorzystna. Spadek kursu złotego przyniesie portfelowi jednak lepszą stopę zwrotu w złotych polskich. Tak czy inaczej, w spółki płacące systematyczne dywidendy inwestuje się, aby posiadać zabezpieczenie kapitałowe. Spośród 5 obiektów w portfelu CEO znajdują się 3 obiekty, gdzie dywidenda jest płacona cyklicznie dłużej niż istnienie Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych S.A. Jeśli na polskim rynku pojawią się spółki, gdzie WZA uchwali dywidendę spełniającą kryterium jakości dywidendy (div yield > CPI x aprecjacja/deprecjacja kursu złotego względem dolara USA za ostatnie 12 miesięcy), taki walor zostanie dołączony do portfela. Na chwilę obecną takich obiektów na polskim rynku nie ma.

Treść powyższej analizy jest tylko i wyłącznie wyrazem osobistych poglądów jej autora i nie stanowi "rekomendacji" w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715). Zgodnie z powyższym autor nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane na podstawie niniejszego komentarza.