E-dokument równy papierowemu. Rewolucyjne zmiany w ustawie o informatyzacji

Czekają nas spore, wydaje się bardzo pozytywne zmiany w zakresie informatyzacji usług publicznych. Rząd przyjął bowiem projekt ustawy o zmianie ustawy o informatyzacji.

Przyjęty właśnie przez rząd projekt "ma ułatwić kontakt obywateli i przedsiębiorców z administracją publiczną i sądami administracyjnymi, oraz zwiększyć liczbę i jakość e-usług." Aby korzystać z dobrodziejstwa Internetu pierwszym krokiem ze strony obywatela będzie założenie zaufanego profilu na platformie ePUAP, która to czynność wymaga jednorazowej wizyty w urzędzie w celu potwierdzenia. Co ważne, można będzie również tego dokonać w placówkach Poczty Polskiej i bankach.

Czego więc przede wszystkim możemy oczekiwać po ustawie?

- łatwiejszego kontaktu z urzędami, gdyż nakłada ona na nie obowiązek posługiwania się e-skrzynkami podawczymi w jednolitym standardzie

- zapewnienia porządku we wzorach dokumentów: urzędy będą musiały zgłaszać wzory dokumentów elektronicznych do centralnego repozytorium wraz z opisami usług do ministra ds. informatyzacji możliwych do zrealizowania przy wykorzystaniu tych wzorów oraz udostępniać formularze elektroniczne

- nałożenia na urzędy obowiązku przygotowania odpowiednich wzorów formularzy i pism, jeżeli jakąś sprawę da się załatwić elektronicznie

- zrównania drogi elektronicznej z papierową w korespondencji z urzędem. Jeśli więc obywatel zacznie korespondować z urzędem elektronicznie (korespondencja musi być podpisana profilem zaufanym albo podpisem kwalifikowanym, co oznacza, że wymóg ten nie dotyczy zwykłych maili), będzie on musiał korespondować z nim przez Internet

- dopuszczenia form dokumentu elektronicznego przy następujących czynnościach w postępowaniu administracyjnym:  udzielaniu pełnomocnictwa procesowego, składaniu zeznań lub wyjaśnień, elementach wezwania organu obejmujących komunikację elektroniczną, sporządzeniu przez urzędnika adnotacji, wezwaniu na rozprawę

- dopuszczenia w postępowaniu administracyjnym elektronicznych kopii dokumentów papierowych (np. skany; oczywiście po uwierzytelnieniu np. kwalifikowanym certyfikatem lub profilem zaufanym )

- możliwości elektronicznego wglądu w akta sprawy

- w postępowaniu sądowoadministracyjnym "możliwości wnoszenia przez stronę/uczestnika postępowania do sądu administracyjnego pism w formie dokumentu elektronicznego i doręczania dokumentów przez sąd administracyjny stronom drogą elektroniczną oraz możliwość wglądu w akta sprawy prowadzone w postaci elektronicznej (alternatywa dla dotychczasowego sposobu zapoznania się z treścią pism w sprawie, tj. osobistego stawiennictwa w siedzibie sądu)"

- uruchomienia portalu podatkowego służącego m.in. do kontaktowania się organów podatkowych z podatnikami, płatnikami

Moim zdaniem rozwiązania te zapowiadają się świetnie i faktycznie mogą przynieść sporo korzyści zarówno dla zwykłych obywateli, jak i przedsiębiorców. Oczywiście jeżeli wszystko będzie działać jak należy.