Elektroniczne informatory


Info Veriti nieco inny

Na rynku istnieje trzeci program opracowany przez Info Veriti. To ciekawy serwis, a jego atutami są:

 • zakres analiz finansowych;
 • zakres danych finansowych;
 • liczba podmiotów w bazie (informacje o firmach, które nie są zarejestrowane w KRS - działalności gospodarcze oraz spółki cywilne, podmioty zagraniczne);
 • informacje teleadresowe w "danych ogólnych";
 • informacje o osobach;
 • inne informacje pochodzące z prasy oraz BIG-ów;
 • zakres danych z wpisów do KRS.

"Zadaniem Serwisu Info Veriti jest zapewnienie naszym klientom dostępu do informacji o kontrahentach, nie tylko z KRS, ale również do największej w Polsce bazy informacji finansowych" - wyjaśnia prezes firmy, Adam Kniewski. "Badania wykonywane przez GfK Polonia wskazują, że posiadamy największą liczbę informacji o pojedynczej firmie. Dodatkowo udostępniamy największą liczbę powiązań kapitałowo-osobowych (na każde 100 raportów wykazane jest średnio 579 powiązań po numerach PESEL)".

Źródło podstawowe

Pierwotne źródło informacji to Krajowy Rejestr Sądowy, a każdy wpis do KRS-u podlega obowiązkowi ogłoszenia i jest publikowany w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Ma to umożliwić realizację zasady jawności gospodarczej. Monitor Sądowy i Gospodarczy (MSiG) jest ogólnopolskim dziennikiem urzędowym, w którym publikowane są obwieszczenia i ogłoszenia wymagane przez Kodeks spółek handlowych, Kodeks postępowania cywilnego, ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym i inne. Jego wydawaniem zajmuje się Biuro do Spraw Wydawania Monitora Sądowego i Gospodarczego. Krajowy Rejestr Sądowy pełni dwie podstawowe funkcje: informacyjną, która polega na udostępnianiu określonym podmiotom informacji o statusie prawnym partnera, najważniejszych elementach jego sytuacji finansowej, czy też sposobie jego reprezentowania, oraz legalizacyjną, która polega na tym, że dopiero wpis do rejestru pozwala na dokonywanie dalszych czynności prawnych (często dopiero z chwilą wpisu do rejestru dany podmiot uzyskuje osobowość prawną).

Przedsiębiorcy, którzy podlegają wpisowi do KRS-u, są zobowiązani pod rygorem grzywny udostępniać dane do Rejestru. Przepisy ustawy o KRS regulują następujące zagadnienia: domniemania prawdziwości danych, ich wiarygodności publicznej, skutków wpisania danych do rejestru oraz odpowiedzialności odszkodowawczej podmiotu obowiązanego do złożenia wniosku o wpis.

Wpisy podlegające ogłoszeniu uzyskują skuteczność wobec osób trzecich z chwilą zamieszczenia na ten temat ogłoszenia. Od dnia ogłoszenia nikt nie może zasłaniać się ich nieznajomością. Natomiast w myśl art. 14 ustawy o KRS podmiot obowiązany do złożenia wniosku o wpis do KRS nie może powoływać się wobec osób trzecich działających w dobrej wierze na dane, które nie zostały wpisane do KRS lub zostały z rejestru wykreślone.

krajowy rejestr sądowy

Zgodnie z artykułem 6 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, podejmowanie, wykonywanie i zakończenie działalności gospodarczej jest wolne dla każdego na równych prawach, z zachowaniem warunków określonych przepisami prawa. Przedsiębiorca może podjąć działalność gospodarczą po uzyskaniu wpisu do:

 • rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym albo
 • Ewidencji Działalności Gospodarczej.
Ustawą z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz ustawą z dnia 20 sierpnia 1997 r. Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym powołano Krajowy Rejestr Sądowy, a w nim Krajowy Rejestr Przedsiębiorców.

Krajowy Rejestr sądowy jest bazą danych składającą się z trzech osobnych rejestrów:

 • rejestru przedsiębiorców;
 • rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki społecznej;
 • rejestru dłużników niewypłacalnych.